Naar beginpagina

Genealogie RUS, van het Noordeinde van Koedijk
(14 generaties)


>index

   I. Pieter GERRITZ, geb. ca. 1454,
tr. N.N.
   II. (van I) Reyer PIETERSZ, overl. tussen 1555 en 1558, tr. N.N.
   IIIa. (van II) Pieter Reyersz (RUS), tr. N.N.    IIIb. (van II) Cornelis Reijersz RUS (ook Ruijsch), geb. ca. 1525, overl. vóór 9 mei 1600  11, tr. N.N.
   IVa. (van IIIb) Reijer Cornelisz RUS, geb. ca. 1563, schout van Koedijk (1596-1603) 20 en St. Pancras, secretaris van Geestmerambacht en van Warmenhuizen, landmeter, in de periode 1593-1596 vermeld als Schotvanger en als Lantmeter, overigens slechts één keer aangetroffen met achternaam Rus (in 1597) 21, tr. Maritgen ARISDR, overl. vóór 9 nov. 1602.
   IVb. (van IIIb) Jan Cornelisz RUS, overl. vóór 28 juli 1594, tr. N.N.
   Va. (van IVa) Geurtgen REIJERSDR,
tr. N.N.

   Vb. (van IVb) Pieter Jansz RUS, tr. Griet PIETERS, overl. vóór 30 jan. 1669, dr van Pieter Pietersz TWISCH en Alit JANS.
   Vc. (van IVb) Gerrit Jansz RUS, geb. ca. 1591, overl. verm. kort vóór 3 mei 1663  51, tr. N.N.
   VIa. (van Vb) Pieter Pietersz RUS, tr. Maartje Pieters MEEGH, dr van Pieter Cornelisz MEEGH en Reynu SIJMENS, die hertr. met Jan Cornelisz SCHUIJTEMAKER.
   VIb. (van Vb) Aris Pietersz RUS, schepen van Oudkarspel 62, impost op begr. Koedijk 16 mei 1702 (impost ƒ 6; overleden in de banne van Oudkarspel), tr. N.N. Cornelis VOLCKERTS, dr van Cornelis Jacobsz VOLCKERTS.    VIc. (van Vc) Cornelis Gerritsz RUS, overl. vóór 2 maart 1685 71 en 72, tr. N.N.
   VId. (van Vc) Jan Gerritsz RUS, overl. vóór 5 febr. 1685  76, tr. N.N.
   VIe. (van Vc) Pieter Jansz RUS, op 8 januari 1670 in Koedijk vermeld als Pieter Gerrets Rus anders Pieter Jansen Molenaer te Amsterdam op de molen 't Schaep 59, geb. Koedijk, molenaar (in Amsterdam op 19 januari 1668 als Pieter Jansz Rus van Koedijk, molenaar, poortereed gedaan en 't klein recht betaald), begr. Sloterdijk 17 aug. 1678 (Pieter Jansz Rus wonende aan de moutmolen staande aan de 100 roe bij de Haarlemmerpoort aan de Nieuwewegh), tr. Marritje DIRCX, begr. Sloterdijk 4 dec. 1669 (huisvrouw van Pieter Jansz [het oorspronkelijke patroniem „Gerrits” was doorgehaald en vervangen door „Jansz”] Rus wonende in de moutmolen dicht bij de poort), dr van Dirck REIJNDERSZ LAUWES en Geert JANS.
   VIIa. (van VIa) Trijn Pieters RUS, overl. vóór 1680,
tr. Koedijk 17 jan. 1672 Cornelis Pietersz VOLCKERTS, overl. Heiloo, impost op begr. Koedijk 23 april 1717 (pro deo), zn van Pieter Jacobsz VOLCKERTS en Lijsbet DIRCKX, die hertr. met Neeltje JANS, en Anna JANS.

   VIIb. (van VIa) Alit Pieters RUS, overl. Schermerhorn vóór 15 nov. 1683,
tr. 1° Koedijk 22 febr. 1671 Almer JANSZ, bij huwelijk jonggezel van de Burg [Enigenburg],
tr. 2° Aerien Willemsz HUIJSMAN, meelmolenaar te Schermerhorn, overl. ald. vóór 29 nov. 1685, die hertr. met Maertje ELBERTS.

   VIIc. (van VIb) Pieter Arisz RUS, impost op begr. Koedijk 12 mei 1700 (impost ƒ 6; uit de banne van Oudkarspel), tr. Koedijk 2 febr. 1687 Reijnouw Jans STAMMIS, ged. (nederd. geref.) ald. 25 dec. 1661, impost op begr. ald. 21 sept. 1736 (impost ƒ 3), dr van Jan Cornelisz STAMMIS 101, in 1667 schepen van Koedijk, diaken ald. 28 sept. 1664, en Aef JACOBS, die hertr. met Arien Jansz HOOGEBOOM.    VIId. (van VIc) Pieter Cornelisz RUS, te Koedijk pachter van vroonland in 1689,1700,1709,1716 en 1721, overl. Koedijk 9 juni 1727, impost op begr. ald. 13 juni 1727 (impost ƒ 3), tr. 1° N.N.,
tr. 2° Maartje Pieters SLOMMER, dr van Pieter Gerritsz SLOMMER en Trijntje JACOBS.

   VIIe. (van VIc) Jan Cornelisz RUS, geb. ca. 1662, impost op begr. Koedijk 26 maart 1740 (oud 77 jaar, 3 gld, aangever Cornelis Jansz Rus), tr. Maartje FEDDES  127, impost op begr. Koedijk 7 april 1731 (impost ƒ 3, betaald door Jan Cornelisz Rus), dr van Fedde VOLKERTSZ 128, in 1666 lid van de mennonistische gemeente in Langedijk, en Anna GERRITSDR.
   VIIf. (van VId) Pieter Jansz RUS, impost op begr. Koedijk 16 nov. 1705 (impost ƒ 3, betaald door Pieter Cornelisz Molenaer), tr. Maartje LOURIS, impost op begr. Koedijk 2 febr. 1715 (impost ƒ 3), dr van Louris, bekend van twee zoons, Willem Lourisz en Jan Lourisz Winder, en twee dochters, Guurtje Louris en Maartje Louris.
   VIIg. (van VIe) Jan Pietersz RUS, geb. Medemblik ca. 1660, ged. (mennon.) Hoorn 29 maart 1682  89, molenaar (heeft in Amsterdam op 14 februari 1680 als Jan Pietersz Rus van Medemblik, molenaar, het poortergeld betaald), overl. 1694  89, ondertr. (pui) Amsterdam 3 febr. 1685 (hij van Medemblik wonende buiten de Haarlemmerpoort, zij van Hoorn), tr. (mennon.) Hoorn 25 febr. 1685 Trijntje HILLEBRANDS, geb. ald. ca. 1664, in 1687 van Hoorn naar Amsterdam overgedragen en in 1695 (van de doopsgezinde gemeente) afgezonderd om een buitentrouw 89.
   VIIh. (van VIe) Dirk Pietersz RUS  156, geb. ca. 1666, korenmolenaar te Schermerhorn, overl. tussen 1 april 1722 en 4 mei 1724, tr. 1° (schepenbank) Alkmaar 8 febr. 1688 Aeffje PIETERS,
ondertr. 2° Alkmaar 1 aug. 1706 (betoog gegeven), ondertr. (impost) ald. 30 juli 1706 (impost ƒ 6 voor haar, hij weduwnaar te Schermerhorn) Jannetje Cornelis van der MAAR, dr van Cornelis Claasz van der MAAR en Susannetje JORIS, wed. van Jan Michielsz van DORP.

   VIIi. (van VIe) Geertje Pieters RUS, geb. Amsterdam ca. 1669, overl. vóór 27 nov. 1717,
ondertr. Amsterdam 2 april 1688 (hij van Kampen, wonende te Alkmaar, oud 25 jaar, geassisteerd met zijn vader Johannes Bongaert, zij van Amsterdam, oud 18 jaar, wonende te Hoorn, ouders dood, geassisteerd met haar broer Jan Pietersz Rus), tr. (schepenbank) Alkmaar 4 april 1688 Pieter BOOGAERT, geb. Kampen ca. 1662, tinnegieter, zn van Johannes BONGAERT.

   VIIIa. (van VIIc) Grietje Pieters RUS, alias Stam, ged. (nederd. geref.) Koedijk 4 jan. 1688, overl. Oudkarspel, impost op begr. Koedijk 4 nov. 1761 (impost ƒ 6), begr. ald., tr. 1° Oudkarspel 14 maart 1706 Cornelis Pietersz BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 9 jan. 1678, impost op begr. ald. 5 juni 1729 (impost ƒ 3), zn van Pieter Jansz BUTTER, schepen van Oudkarspel 172, en Trijn Cornelisdr VOLCKERS, ondertr. (impost) 2° Oudkarspel 7 nov. 1731 (impost ƒ 6 samen) Pieter Pietersz HARTOG, die hertr. met Trijntje ALBERTS.    VIIIb. (van VIIc) Trijntje Pieters RUS, alias Stam, ged. (nederd. geref.) Koedijk 20 mei 1691, impost op begr. ald. 4 juni 1778 (impost ƒ 30),
ondertr. (impost) Koedijk 3 maart 1714 (impost ƒ 6 voor Gerrit Pietersz Diepsmeer), ondertr. (impost) Oudkarspel 2 maart 1714 (impost ƒ 6 voor haar), tr. Koedijk 18 maart 1714 Gerrit Pietersz DIEPSMEER, ged. (nederd. geref.) ald. 9 juli 1684, veehouder, schepen van Koedijk, op 21 april 1736 aangesteld als schout en bode van Koedijk, landbouwer, overl. vóór 26 juni 1748, zn van Pieter Pietersz jonge NOOMCKE en Machtelt WOUTERS.
   VIIIc. (van VIIc) Maartje Pieters RUS, alias Stam, ged. (nederd. geref.) Koedijk 25 mei 1692, impost op begr. ald. 13 nov. 1731 (impost ƒ 3), ondertr. (impost) Oudkarspel 30 nov. 1715 (impost ƒ 6 samen), tr. ald. 15 dec. 1715 (beiden wonende op 't Noord-eynde van Koedijk in de banne van Oudkarspel) Jan Pietersz IJFFS, alias Coet(en(e)s), impost op begr. Koedijk 5 maart 1737 (impost ƒ 3), wedn. van Aafje Pieters BUTTER.    VIIId. (van VIId) Trijntje Pieters RUS, ged. (mennon.) Langedijk 3 dec. 1702, overl. Huiskebuurt, impost op begr. Warmenhuizen 21 dec. 1729 (onder de classis van onvermogen), impost op begr. Koedijk 23 dec. 1729 (pro deo), begr. ald.,
ondertr. (impost) Koedijk 3 febr. 1703 (6 gld voor Trijn Pieters, dochter van Pieter Cornelis Rus, de bruidegom van de Zijpe) Aris Jacobsz VOLDER, overl. Huiskebuurt, impost op begr. Warmenhuizen 12 jan. 1732 (onder de classis van onvermogen), impost op begr. Koedijk 13 jan. 1732 (pro deo), begr. ald., zn van Jacob Arisz VOLDER.
   VIIIe. (van VIId) Anne Pieters RUS, ged. (mennon.) Langedijk 27 april 1710,
ondertr. (impost) Oudkarspel 11 dec. 1719 (impost ƒ 3 voor hem, Garbrand Dircxz, jongman, wonende op 't Noordeinde van Koedijk in de banne van Oudkarspel), ondertr. (impost) Koedijk 16 dec. 1719 (impost ƒ 3 voor haar) Garment Dircksz DIRKMAET, alias Tesselaar, op de lidmatenlijst van de Mennonitische gemeente van Langedijk en Koedijk vermeld als Garment Dirks Dirkmaet, op welke lijst ook zijn vrouw Anne Pieters Rus voorkomt, zn van Dirck Aerjens DIRCKMAET.
   VIIIf. (van VIId) Pieter Pietersz RUS, staat op de ledenlijst van 1731 van de Mennonistische gemeente Langedijk, overl. Schoorldam, impost op begr. Warmenhuizen 8 aug. 1740 (onvermogend), begr. Koedijk, ondertr. (impost) Koedijk 11 jan. 1721 (impost ƒ 3, voor Pieter Pietersz Rus) Maartje Ariensdr POSKER, staat op de ledenlijst van 1731 van de Mennonistische gemeente Langedijk.
   VIIIg. (van VIId) Aagje Pieters RUS, impost op begr. Koedijk 12 okt. 1765 (Agie Rus, gesepareerde huisvrouw van Jacob Smit, impost ƒ 3), tr. 1° Koedijk 6 april 1732 Arien Cornelisz MAET, alias Baanman, ged. (nederd. geref.) ald. 2 nov. 1698, impost op begr. ald. 1 nov. 1759 (impost ƒ 3), zn van Cornelis Dirksz BAANMAN en Sybrigh CORNELIS, ondertr. (impost) 2° Koedijk 14 juni 1760 (impost ƒ 3 voor haar) Jacob SMIT, bij betaling van de impost in Koedijk weduwnaar te Uitgeest.
   VIIIh. (van VIIe) Anna Jans RUS, ged. (mennon.) Langedijk 7 april 1715,
ondertr. (impost) Koedijk 13 april 1715 (impost ƒ 6) Jan Pietersz RUS, ged. (mennon.) Langedijk 7 april 1715, impost op begr. Koedijk 8 juli 1724 (impost ƒ 3), zn van Pieter Jansz RUS en Maartje LOURIS.

   VIIIi. (van VIIe) Trijntje Jansdr RUS, ged. (mennon.) Langedijk 6 nov. 1718,
ondertr. (impost) Koedijk 16 nov. 1718 (impost ƒ 6) Louris Pietersz RUS, ged. (mennon.) Langedijk 7 april 1715, op 24 april 1743 gekozen tot diaken van de mennonistische gemeente in Langedijk, zn van Pieter Jansz RUS en Maartje LOURIS.

   VIIIj. (van VIIe) Maartje Jans RUS, ged. (mennon.) Langedijk 10 mei 1721, impost op begr. Koedijk 21 aug. 1762 (impost ƒ 3),
ondertr. (impost) Koedijk 6 febr. 1723 (impost ƒ 3 voor haar) Pieter Arentsz CROON, ged. (mennon.) Langedijk 31 maart 1720, impost op begr. Koedijk 25 mei 1768 (impost ƒ 3).

   VIIIk. (van VIIf) Louris Pietersz RUS, ged. (mennon.) Langedijk 7 april 1715, op 24 april 1743 gekozen tot diaken van de mennonistische gemeente in Langedijk, ondertr. (impost) Koedijk 16 nov. 1718 (impost ƒ 6) Trijntje Jansdr RUS, ged. (mennon.) Langedijk 6 nov. 1718, dr van Jan Cornelisz RUS en Maartje FEDDES 127.
   VIIIl. (van VIIf) Jan Pietersz RUS, ged. (mennon.) Langedijk 7 april 1715, impost op begr. Koedijk 8 juli 1724 (impost ƒ 3), ondertr. (impost) Koedijk 13 april 1715 (impost ƒ 6) Anna Jans RUS, ged. (mennon.) Langedijk 7 april 1715, dr van Jan Cornelisz RUS en Maartje FEDDES 127.
   VIIIm. (van VIIh) Cornelis Dirksz RUS, ged. (nederd. geref.) Schermerhorn 26 dec. 1713, korenmolenaar,
tr. Schermerhorn 2 juni 1748 Lijsbeth Pieters de BOER, wed. van N.N.

   IXa. (van VIIIf) Antje Pieters RUS, bij impost op trouwen jongedochter van Schoorldam,
ondertr. (impost) Warmenhuizen 5 okt. 1750 (impost voor de bruid ƒ 3) Pieter CAPITEYN, bij impost in Warmenhuizen op trouwen wonende te Dirkshorn.

   IXb. (van VIIIf) Pieter Pietersz RUS, ged. (nederd. geref.) Schoorl 6 mei 1764 (na gedane belijdenis, van de Mennoniten tot ons overgekomen), doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 3 mei 1764 (samen met zijn vrouw Antje Stevensdr Roderwijn, wonende in Schoorldam), ondertr. (impost) Warmenhuizen 10 nov. 1754 (de bruidegom jongeman te Schoorldam, onvermogend, de bruid op de Kerkbuurt) Antje Stevensdr RODERWIJN, doet belijdenis (nederd. geref.) Schoorl 3 mei 1764 (samen met haar man Pieter Pieterzen Rus, wonende in Schoorldam), dr van Aafje AARYANS.
   IXc. (van VIIIf) Maartje Pieters RUS,
tr. 1° Dirk Cornelisz KAK, geb. Zijpe 11 okt. 1733, impost op begr. ald. 29 juni 1762 (pro deo), zn van Cornelis Pietersz KAK en Anne DIRKS,
ondertr. (impost) 2° Zijpe 7 mei 1763 (pro deo, zij abusievelijk aangeduid als jongedochter) Jan Tomasz SMIT.

   IXd. (van VIIIk) Maartje Louris RUS, ged. (mennon.) Langedijk 2 okt. 1740, impost op begr. Koedijk 13 nov. 1779 (impost ƒ 3),
ondertr. (impost) 1° Koedijk 26 maart 1741 (impost ƒ 3 voor haar) Cornelis Jansz KEIJSER, ged. (mennon.) Langedijk 2 okt. 1740, op 9 januari 1750 gekozen tot diaken van de mennonistische gemeente van Langedijk en omgeving, impost op begr. Koedijk 27 mei 1762 (impost ƒ 3), zn van Jan Cornelisz KEIJSER, tot leraar gekozen van de mennonistische gemeente van Langedijk op 2 april 1714, en Dieuwer DIRX,
ondertr. (impost) 2° Koedijk 21 maart 1767 (impost ƒ 6), tr. ald. 5 april 1767 Sijmon Cornelisz GRAAFFSANT, alias Schuytemaker, wedn. van Grietje Maartens NOORDWEST.
   IXe. (van VIIIk) Pieter Lourisz RUS, gedoopt als bejaarde en aangenomen (nederd. geref.) Koedijk 1755, overl. Harenkarspel, impost op begr. ald. 3 dec. 1781 (impost ƒ 6, om te Oudkarspel begraven te worden), impost op begr. Oudkarspel 3 dec. 1781 (impost ƒ 6), impost op begr. Koedijk 264 2 april 1782 (impost ƒ 3), begr. Oudkarspel 6 dec. 1781 (graf in de kerk gekocht voor ƒ 7:5:0, 't grote doodkleed ƒ 0:12:0), ondertr. (impost) Koedijk 2 maart 1754 (impost ƒ 6, samen), tr. ald. 17 maart 1754 Aaltje Jans GORTER, ged. (nederd. geref.) Oudkarspel 27 febr. 1729, begr. ald. 7 april 1800 als de weduwe van Pieter Rus (in de kerk, ƒ 12:13:0), dr van Jan GORTER.
   IXf. (van VIIIl) Pieter Jansz RUS, alias Pieter Rus de Jonge, ged. (nederd. geref.) Koedijk 11 maart 1742 (na gedane belijdenis), landbouwer, in 1743 lidmaat van de Nederduits Gereformeerde gemeente in Koedijk, impost op begr. Koedijk 12 okt. 1779 (impost ƒ 6), ondertr. (impost) Koedijk 14 jan. 1741 (impost ƒ 3 voor hem), ondertr. (impost) Oudkarspel 14 jan. 1741 (impost ƒ 3 voor haar, van 't Noordeijnde van Koedijk), tr. Koedijk 29 jan. 1741 Aafje Jans IJFFS, ged. (nederd. geref.) ald. 5 febr. 1719, bij huwelijk jongedochter van 't Noordend van Koedijk onder Oudkarspel, impost op begr. Koedijk 1 jan. 1773 (impost ƒ 6), dr van Jan Pietersz IJFFS, alias Coet(en(e)s), en Maartje Pieters RUS, alias Stam.
   IXg. (van VIIIl) Maartje Jans RUS,
ondertr. (impost) Koedijk 7 april 1742 (impost samen ƒ 6), tr. ald. 29 april 1742 Willem PIETERSZ.

   IXh. (van VIIIl) Cornelis Jansz RUS, alias Cornelis Rus de Jonge (later Cornelis Rus de Oude), ged. (nederd. geref.) Koedijk 12 maart 1752 (als bejaarde, was eerst mennist, doch weer afgevallen), impost op begr. ald. 19 sept. 1788 (impost ƒ 15), ondertr. (impost) 1° Koedijk 5 juni 1751 (impost ƒ 30, samen), tr. ald. 27 juni 1751 Trijntje Barthelmies KROOK, ged. (nederd. geref.) ald. 6 juni 1729, dr van Bartelmies Jansz KROOK en Jannetje Jans WIERING,
ondertr. (impost) 2° Koedijk 21 dec. 1753 (impost ƒ 6, samen) Maartje Pieters CROON, impost op begr. ald. 26 juni 1759 (impost ƒ 3), dr van Pieter Arentsz CROON en Maartje Jans RUS.

   IXi. (van VIIIm) Jannetje Cornelisdr RUS, ged. (nederd. geref.) Schermerhorn 30 maart 1749, overl./impost op begr. ald. 14/16 dec. 1790, ondertr. (impost) Schermerhorn 23 okt. 1779 (impost ƒ 3 voor haar, hij pro deo), tr. ald. 7 nov. 1779 Pieter Klaasz PEEN, overl. ald. 4 okt. 1790.
   Xa. (van IXe) Louris Pietersz RUS, ged. (nederd. geref.) Koedijk 16 febr. 1755, impost op begr. Zijpe 29 maart 1802, ondertr. Zijpe 5 mei 1793, ondertr. (impost) ald. 4 mei 1793 (impost voor haar: onvermogend), ondertr. (impost) Harenkarspel 26 april 1793 (impost ƒ 3 voor hem), tr. Zijpe 19 mei 1793 Neeltje Pietersdr KOSSEN.
   Xb. (van IXe) Jan Pietersz RUS, ged. (nederd. geref.) Koedijk 20 maart 1757, boer, bouwman, burgemeester 279 van Oudkarspel, adjunct-maire ald., overl. ald. 22 okt. 1813, ondertr. (impost) Harenkarspel 17 april 1784 (impost ƒ 6 voor hem), ondertr. (impost) Oudkarspel 17 april 1784 (impost ƒ 6 voor haar) Aagje Cornelis MEIJLIS, ged. (nederd. geref.) ald. 27 juni 1762, overl. ald. 3 okt. 1807, dr van Cornelis Jansz MEIJLIS en Griet Jans KERKMEER.
   Xc. (van IXe) Maartje Pieters RUS, ged. (nederd. geref.) Koedijk 17 juni 1759, overl. Oudkarspel 22 okt. 1823,
ondertr. (impost) Oudkarspel 6 jan. 1786 (impost ƒ 6 voor hem), ondertr. (impost) Harenkarspel 6 jan. 1786 (impost ƒ 6 voor haar, „Neeltje Pieters Rus”) Cornelis Jansz WIJN, dagloner.
   Xd. (van IXe) Cornelis Pietersz RUS, geb. Koedijk 8 mei 1765 (volgens het Registre Civique de geboortedatum van Cornelis Rus, cultivateur te Harencarspel), ged. (nederd. geref.) ald. 19 mei 1765, boer, bouwman en landbouwer te Tuitjenhorn, op 24 december 1826 zonder beroep te Spanbroek, in 1834 arbeider te Harenkarspel, overl. ald. 31 okt. 1840 (bij aangifte van overlijden zijn kennelijk abusievelijk als ouders Albert Rus en Aaltje Krans opgegeven), ondertr. (impost) Harenkarspel 26 jan. 1798 (impost elk ƒ 30) Grietje ROOSCH, ged. (nederd. geref.) ald. 24 juni 1770, overl. ald. 12 febr. 1826, dr van Reijer Albertsz ROOS en Guurtje PRONK.
   Xe. (van IXf) Jan Pietersz RUS, ged. (nederd. geref.) Koedijk 22 sept. 1743, doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 7 maart 1771, landbouwer, impost op begr. ald. 9 jan. 1793 (impost ƒ 6), ondertr. (impost) 1° Koedijk 28 maart 1772 (impost ƒ 6), tr. ald. 12 april 1772 Trijntje Joosten VERWER, ged. (nederd. geref.) ald. 3 jan. 1745, overl. Koedijk 24 april 1780, dr van Joost Claasz VERWER en Claartje WILLEBERTS, ondertr. (impost) 2° Koedijk 11 jan. 1782 (impost samen ƒ 12), tr. ald. 3 febr. 1782 Trijntje Ariens HARTLAND, ged. (nederd. geref.) ald. 21 april 1743, overl. Koedijk 6 mei 1790, impost op begr. ald. 29 mei 1790 (impost ƒ 6), dr van Arien Jansz HARTLAND, weesmeester (1747-1748) ald., en Neeltje Gerrits KLEIJENBURGH.
   Xf. (van IXf) Cornelis Pietersz RUS, alias Cornelis Rus de Jonge, ged. (nederd. geref.) Koedijk 20 febr. 1746, landbouwer, volgens het Registre civique van 1812 geboren op 20 februari 1744, 'cultivateur', overl. Koedijk 8 juli 1813, ondertr. (impost) 1° Koedijk 12 april 1776 (impost samen ƒ 6), tr. ald. 28 april 1776 Grietje Pieters AANGAANDE, ged. (nederd. geref.) ald. 13 jan. 1743, impost op begr. Koedijk 17 febr. 1790 (impost ƒ 3), dr van Pieter Arisz AANGAANDE en Trijntje JACOBS, tr. 2° Maartje Pieters IJS  303, wed. van IJff CORNELIS.
   Xg. (van IXf) Maartje Pieters RUS, ged. (nederd. geref.) Koedijk 7 april 1748, doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 10 maart 1768, overl. ald. 17 maart 1810, ondertr. (impost) Koedijk 19 dec. 1767 (impost samen ƒ 6), tr. ald. 3 jan. 1768 Jan Ariensz HARTLAND, ged. (nederd. geref.) ald. 3 jan. 1734, zn van Arien Jansz HARTLAND, weesmeester (1747-1748) van Koedijk, en Neeltje Gerrits KLEIJENBURGH.
   Xh. (van IXf) Trijntje Pieters RUS, ged. (nederd. geref.) Koedijk 8 maart 1750, doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 12 maart 1774, overl. ald. 22 okt. 1822,
ondertr. (impost) Koedijk 4 juni 1774 (impost ƒ 3 voor haar), tr. ald. 19 juni 1774 Jacob Dirksz NIEROP, geb. Eenigenburg ca. 1754, landbouwer, overl. Koedijk 19 april 1821, zn van Dirk Jansz NIEROP en Maartje Jacobs de BOER.

   Xi. (van IXf) Reynouw Pieters RUS, ged. (nederd. geref.) Koedijk 5 dec. 1751, overl. ald. 15 jan. 1821,
ondertr. (impost) Koedijk 15 maart 1777 (impost samen ƒ 6), tr. ald. 27 april 1777 Pieter Pietersz DIEPSMEER, geb. 2 april 1754 (volgens het Registre civique van 1812, 'paisan'), ged. (nederd. geref.) ald. 7 april 1754, veehouder en landbouwer te Koedijk, werd op 4 maart 1786 als opvolger van zijn vader aangesteld als schout en bode van Koedijk, na de inval van de Fransen afgezet in begin 1795, in 1811 boer en, boekhouder van de binnenlandse omslagen, bouwman, overl. Koedijk 4 dec. 1819, zn van Pieter Gerritsz DIEPSMEER 196, veehouder en landbouwer ald., per 24 maart 1748 benoemd als schout en bode van Koedijk, in 1744 en 1780 genoemd als molenmeester van de polder Diepsmeer, in 1748 diaken van de gereformeerde kerk, in 1779 assistent-brandmeester te Koedijk, en Maartje Pieters STAM.

   Xj. (van IXf) Grietje Pieters RUS, ged. (nederd. geref.) Koedijk 22 april 1759, overl. Oterleek 19 aug. 1795 (volgens het lidmatenregister van Oterleek voor Noord-Schermer en Stompetoren),
ondertr. Bergen (N.-H.) 6 april 1783 (beiden wonende te Koedijk; op 20 april 1783 attestatie gegeven om te Koedijk te kunnen trouwen), ondertr. (impost) Koedijk 4 april 1783 (impost ƒ 3 voor haar), tr. ald. 21 april 1783 Pieter Pietersz JONGKIND, ged. (nederd. geref.) St. Maarten 27 nov. 1763, schoolmeester, onderwijzer, overl. Bergen (N.-H.) 27 dec. 1824, zn van Pieter Maartensz JONGKIND en Neeltje PIETERS, die hertr. met Belitje Pieters HOOGLAND.

   Xk. (van IXh) Maartje Cornelisdr RUS, geb. ca. 1757, impost op begr. Zijpe 8 april 1785,
ondertr. (impost) Zijpe 3 jan. 1777 (impost ƒ 6 voor hem), ondertr. (impost) Koedijk 11 jan. 1777 (impost ƒ 6 voor haar), attestatie om te trouwen Zijpe 19 jan. 1777, tr. Koedijk 26 jan. 1777 Arien Ariensz GEEL, ged. (nederd. geref.) Zijpe 31 aug. 1755, overl. ald. 19 okt. 1794, zn van Arien Ariensz GEEL en Eva Gijsbers BLANKENDAAL, die hertr. met Neeltje Pietersdr van der OORT.

   XIa. (van Xa) Jan Lourisz RUS, geb. St. Maartensbrug, Zijpe 3 okt. 1795, ged. (nederd. geref.) ald. 4 okt. 1795 (doopgetuige Petronella van der Gracht), boerenknecht, landman, arbeider, woonde in Schagen aan de Lagedijk, overl. Schagen 5 febr. 1864,
tr. 1° Zijpe 28 april 1821 Antje BESTEVAAR, geb. Schagen ca. 1793, dr van Klaas BESTEVAAR en Pietertje ROOTJES,
tr. 2° Zijpe 12 juni 1825 Jannetje KOS, geb. Wieringerwaard ca. 1791, doende boerenbedrijf, dr van Jacob KOS, landman, en Dieuwertje KOOIJ, wed. van Arie STINS.

   XIb. (van Xb) Aaltje Jans RUS, geb. Oudkarspel 2 febr. 1793, ged. (nederd. geref.) ald. 3 febr. 1793 (doopgetuige Maartje Rus), overl. ald. 13 dec. 1859,
tr. Oudkarspel 8 maart 1812 Jan Cornelisz BUTTER, geb. Koedijk 14 aug. 1786, ged. (nederd. geref.) ald. 20 aug. 1786 (doopgetuige Maartje Pietersdr Aangaande), bouwman, landbouwer, landman, slachter en vleeshouwer, overl. Oudkarspel 21 nov. 1860, zn van Cornelis Jacobsz BUTTER, landbouwer, en Neeltje Pietersdr KUIJPER.

   XIc. (van Xb) Maartje RUS, geb./ged. (nederd. geref.) Oudkarspel 30 april/2 mei 1799, overl. Zuid-Scharwoude 1 april 1840, tr. Oudkarspel 17 dec. 1826 Arien van TWUIJVER, geb. Zuid-Scharwoude ca. 1806, kantoorbediende, landman, secretaris ald., zn van Jacob van TWUIJVER, burgemeester en secretaris ald., en Dieuwertje BLOM.
   XId. (van Xb) Aafje RUS, geb. Oudkarspel 18 april 1801, ged. (nederd. geref.) ald. 19 april 1801 (doopgetuige Neeltje P. de Graaf), overl. ald. 19 febr. 1882,
tr. Zuid-Scharwoude 22 april 1827 Gerbrand NIEUWLAND, geb./ged. ald. 23/25 nov. 1804, boer, landman, broodbakker, overl. Oudkarspel 25 juni 1867, zn van Jan Gerbrantsz NIEUWLAND, broodbakker, en Aafje Dirks KOOIJ.

   XIe. (van Xd) Aaltje RUS, geb./ged. (nederd. geref.) Tuitjenhorn/Harenkarspel 6/12 sept. 1802, doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 10 april 1822, winkelierster te Kalverdijk, als lidmaat in Harenkarspel in 1827 vertrokken naar Spanbroek en op 2 september 1831 tegelijk met Cornelis Rus teruggekomen van Spanbroek, overl. Harenkarspel 20 jan. 1869,
tr. 1° Spanbroek 24 dec. 1826, echtscheiding Harenkarspel 16 aug. 1838 Jan de VRIES, geb. Barendrecht 4 nov. 1803, molenaarsknecht, zn van Hendrik de VRIES en Jannigje de PATER, die hertr. met Lijntje VERNEE,
heeft niet-huwelijkse relatie 2° met N.N.
   XIf. (van Xe) Klaartje Jansdr RUS, ged. (nederd. geref.) Koedijk 5 febr. 1775, doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 14 april 1797, overl. Bergen (N.-H.) 28 nov. 1842,
ondertr. (impost) Noord-Scharwoude 20 jan. 1797 (impost samen ƒ 6) Arien Gerritsz HARTLAND, ged. (nederd. geref.) Koedijk 3 jan. 1773, landbouwer, volgens het Registre civique van 1812 'cultivateur' geboren op 28 december 1773, overl. Bergen (N.-H.) 30 maart 1850, zn van Gerrit Ariensz HARTLAND, boer, en Dieuwertje Dirks BORSENIUS.

   XIg. (van Xe) Pieter Jansz RUS, ged. (nederd. geref.) Koedijk 25 febr. 1776, doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 14 april 1797 (op 7 januari 1808 naar Bergen samen met Antje Cornelisdr Men), boer en bouwman te Bergen (N.-H.) op het Wout, landman, rentenier, overl. 't Woud, gem. Bergen 11 dec. 1859, ondertr. (impost) 1° Koedijk 20 jan. 1797 (impost ƒ 3, de bruid geboren te Bergen, abusievelijk Trijntje genoemd), impost op trouwen Bergen (N.-H.) 22 jan. 1797 (impost ƒ 3 voor haar) Antje Cornelisdr MEN, ged. (nederd. geref.) ald. 23 nov. 1777, overl. ald. 12 juli 1808, dr van Cornelis MEN en Grietje JONKER,
tr. 2° Bergen (N.-H.) 13 nov. 1808 Aaltje Cornelis JONKER, ged. (nederd. geref.) ald. 11 nov. 1779, overl. ald. (op het Woud) 13 juni 1809, dr van Cornelis JONKER en Grietje Frederiks OVERSLOOT, wed. van Jan SWAKMAN,
tr. 3° Bergen (N.-H.) 5 mei 1811 Dieuwertje KLUFT, ged. (nederd. geref.) Groot-Schermer 3 sept. 1786, overl. Bergen (N.-H.) 24 nov. 1814, dr van Jacob Pietersz KLUFT, dagloner, en Gerritje Cornelisdr BAKKER,
tr. 4° Heerhugowaard 23 juni 1816 Ariaantje SCHROOR, ged. (nederd. geref.) Venhuizen 29 jan. 1775, boerin, overl. Bergen (N.-H.) 25 maart 1844, dr van Jan SCHROOR en Jannetje BRAKENHOF, wed. van Jan Cornelisz BRUIN.

   XIh. (van Xe) Arien Jansz RUS, geb./ged. (nederd. geref.) Koedijk 29 nov./5 dec. 1784, doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 5 april 1810 als Arie Rus, bouwman, landbouwer, volgens het Registre civique van 1812 'cultivateur' geboren op 29 november 1789, overl. Koedijk 19 april 1814, tr. Koedijk 27 dec. 1812 Antje Klaasdr de JONG, ged. (nederd. geref.) Zuid-Zijpe 25 jan. 1789 (doopgetuige Maartje Pieters Vlinius), naaister, dr van Klaas Pietersz de JONG, arbeider te Kalverdijk, en Geertje Pietersdr VLINIUS.
   XIIa. (van XIa) Neeltje RUS, geb. Zijpe 8 maart 1826, op 1 juni 1887 in Heerhugowaard uitgeschreven naar Schagen, overl. Schagen 31 dec. 1890,
tr. 11 mei 1851 Gerrit RAVEN, geb. Zijpe 17 nov. 1828, akkerbouwer, arbeider, vertrok met zijn gezin zonder Trijntje op 29 april 1876 naar Heerhugowaard, overl. Heerhugowaard 24 nov. 1886, zn van Nanne RAVEN en Trijntje OOM.

   XIIb. (van XIe) Reijer RUS, geb. Harenkarspel 30 nov. 1838, arbeider, landbouwer, overl. ald. 14 april 1916,
tr. Harenkarspel 18 maart 1869 Maartje ZIJP, geb. ald. 22 febr. 1844, dr van Simon ZIJP, landbouwer, en Grietje BOMMER.

   XIIc. (van XIg) Jan Pietersz RUS, geb./ged. (nederd. geref.) Koedijk 5/6 mei 1798, landbouwer te Bergen (N.-H.) op het Wout, overl. ald. 13 mei 1825, tr. Neeltje Cornelis DALENBERG, geb. Groet 30 dec. 1801, ged. (nederd. geref.) ald. 1 jan. 1802 (doopgetuige Trijntje Gerrits Jonker), melkverkoopster, overl. Alkmaar 9 jan. 1863, dr van Cornelis Cornelisz DALENBERG, maire van Groet in 1811, landman, en Antje Jansdr HOOGVORST, die hertr. met Gerrit VISSER, boerenknecht, landman.    XIId. (van XIg) Cornelis Pietersz RUS, geb./ged. (nederd. geref.) Koedijk 9/11 okt. 1801, timmerbaas in Zuid-Schermer, timmerman, poldertimmerbaas, overl. Alkmaar 18 mei 1886, tr. 1° Akersloot 14 mei 1824 Maartje VADER, geb./ged. (nederd. geref.) Zuid-Schermer 11/17 okt. 1802, overl. Zuid- en Noordschermer (wonende te Driehuizen) 12 mei 1825, begr. Driehuizen 17 mei 1825 (in graf 56, eigendom van Cornelis Rus), dr van Dirk VADER, lid gemeentebestuur van Akersloot, en Bregje BRAAK,
tr. 2° Akersloot 13 aug. 1826 Antje VADER, geb. Zuid-Schermer 29 juli 1806, ged. (nederd. geref.) ald. 3 aug. 1806 (aan de Zuidervaart, doopgetuige Bregje Braak), overl. Schermeer, gem. Graft 29 jan. 1865, begr. Driehuizen 2 febr. 1865 (in graf 56, nadat dit graf schoongemaakt is), dr van Jan VADER, landman, in 1839 assessor der gemeente Akersloot, en Trijntje SCHERMER.

   XIIe. (van XIg) Pieter RUS, geb. Bergen (N.-H.) 24 nov. 1814, landman, veehouder, veehandelaar, in 1882 koopman te Alkmaar, vertrok op 22 juni 1884 uit Alkmaar naar Haarlemmermeer, overl. Haarlemmermeer 29 dec. 1902,
tr. 1° Akersloot 28 april 1839 Lijsbeth VADER, geb. ald. 29 juli 1815, overl. Schermeer 23 febr. 1867, dr van Jan VADER, landman, in 1839 assessor der gemeente Akersloot, en Trijntje SCHERMER,
tr. 2° Alkmaar 24 juni 1875, gescheiden van tafel en bed ald. 22 juni 1882 (door de arrondissementsrechtbank) van Maartje van der OORD, geb. Akersloot 13 aug. 1818, dr van Wijbrand van der OORD, landman, en Trijntje Pieters OTERLEEK, wed. van Jacob HOUTKOOPER.
   XIIIa. (van XIIb) Simon RUS, geb. Harenkarspel 12 juli 1874, landbouwer, overl. Alkmaar 15 juni 1939,
tr. Harenkarspel 11 juni 1897 Cornelia BLANKMAN, geb. ald. 22 okt. 1875, dr van Jan BLANKMAN, landman, en Jantje ERIX.

   XIIIb. (van XIId) Pieter RUS, geb. Zuid- en Noordschermer 4 aug. 1827, landman, veehouder, op 5 april 1866 met zijn gezin in Bergen uitgeschreven naar Zuid- en Noordschermer, overl. Zuid- en Noordschermer 2 april 1885, tr. Zuid- en Noordschermer 26 jan. 1856 Antje SCHERMER, geb. ald. 6 febr. 1835, dr van Cornelis SCHERMER, landman, en Aaltje LOOTJES.
   XIIIc. (van XIId) Jan RUS, geb. Zuid- en Noordschermer 29 okt. 1831, landman, veehouder, overl. Alkmaar 3 maart 1890, tr. Akersloot 11 febr. 1853 Dieuwertje van der OORD, geb. ald. 9 jan. 1831, overl. Heiloo 5 febr. 1907, dr van Wijbrand van der OORD, landman, en Trijntje Pieters OTERLEEK.
   XIIId. (van XIId) Antje RUS, geb. Zuid- en Noordschermer 22 dec. 1833, overl. Graft 18 nov. 1907,
tr. Graft 26 dec. 1856 Willem BESSE, geb. ald. 27 nov. 1830, pachter van een schutsluis, overl. ald. 9 mei 1896, zn van Pieter BESSE, landman, en Dieuwertje OLIJ.

   XIIIe. (van XIId) Dirk RUS, geb. Schermeer, gem. Graft 9 juni 1835, landman, veehouder, overl. Alkmaar 12 nov. 1900,
tr. Oterleek 15 okt. 1860 Neeltje SCHUIJTEMAKER, geb. Grosthuizen 18 febr. 1839, overl. Alkmaar 6 juni 1896, dr van Derk SCHUIJTEMAKER en Aaltje KNIP.

   XIIIf. (van XIId) Willem RUS, geb. Schermeer, gem. Graft 17 jan. 1838, timmerman in Nieuwe Niedorp, meester timmerman (1880), molenmaker, in Nieuwe Niedorp met zijn gezin uitgeschreven op 11 november 1881 naar Haarlem, in Schooten op 29 augustus 1882 ingeschreven vanuit Haarlem, op 23 mei 1884 uitgeschreven naar Brooklyn, Noord-Amerika, op 13 mei 1884 zijn dochter uitgeschreven naar Vlissingen en zijn vrouw en kinderen Elizabeth, Cornelis, Klaas, Sibbeltje en Willem uitgeschreven naar Spanbroek (die van daar op 9 april 1885 vertrokken naar Council Bluffs in de staat Iowa, Noord-Amerika), tr. Nieuwe Niedorp 31 aug. 1865 Sibbeltje Innes TACONIS, geb. ald. 25 jan. 1843, dr van Inne Thijsses TACONIS en Elizabeth RIS.
   XIIIg. (van XIId) Cornelis RUS, geb. Schermeer, gem. Graft 22 okt. 1841, landman te Graft, veehouder, overl. Akersloot 9 febr. 1927, tr. Akersloot 27 april 1873 Antje VELTHUIJS, geb. ald. (in de Starnmeer) 16 jan. 1845, overl. ald. 21 dec. 1923, dr van Roelof VELDHUIJS, landman, en Jannetje DIK.
   XIIIh. (van XIId) Arie RUS, geb. Schermeer, gem. Graft 16 aug. 1843, landman, veehouder, winkelier, koopman, in 1901 melkventer te Wormerveer, courantenbrenger, overl. ald. 6 aug. 1907,
tr. Zuid- en Noordschermer 3 mei 1868 Neeltje HONIG, geb. ald. 1 jan. 1847, overl. ald. 9 okt. 1889, dr van Pieter HONIG, timmerman, landman, en Guurtje HOOGLAND.

   XIIIi. (van XIIe) Pieter RUS, geb. Oterleek 27 juni 1840, landman, woonde op het Woud te Bergen, overl. Bergen (N.-H.) 24 maart 1882, tr. Alkmaar 26 april 1868 Trijntje HOUTKOOPER, geb. ald. 28 nov. 1842, koffiehuishoudster ald. (gekomen van Bergen, vertrokken naar Haarlem) vanaf 27 april 1894 tot 5 mei 1896, overl. Alkmaar 7 mei 1921, dr van Jacob HOUTKOOPER en Maartje van der OORD.
   XIIIj. (van XIIe) Jan RUS, geb. Oterleek 2 juli 1841, veehouder, landman, overl. ald. 5 maart 1877,
tr. Oterleek 27 april 1865 Geertje BLEIJ, geb. Ursem 18 mei 1841, kwam op 30 april 1880 met haar kinderen Grietje, Jan, Elisabeth en Bartholomeus uit Ursem naar Alkmaar, overl. Alkmaar 18 nov. 1880, dr van Jan BLEIJ en Grietje VET.

   XIIIk. (van XIIe) Dirk RUS, geb. Oterleek 11 sept. 1844, landman, overl. Berkhout 25 juli 1871,
tr. Oterleek 24 april 1870 Maartje VADER, geb. Blokker 27 maart 1849, overl. Alkmaar 5 mei 1920, dr van Willem VADER, veehouder, en Guurtje TIMMERMAN, die hertr. met Cornelis GROOT, veehouder.

   XIVa. (van XIIIa) Aaltje RUS, geb. Harenkarspel 3 febr. 1898, overl. Alkmaar 22 aug. 1973,
tr. Harenkarspel 18 mei 1921 Willem RUS, geb. St. Maarten 28 maart 1898, timmerman, bij zijn overlijden ruim 30 jaar medewerker bij Fa Jb. Kroon en Co te Oudkarspel, overl. St. Maarten 22 juli 1955, zn van Willem RUS, timmerman, winkelier bij overlijden, en Jannetje BLANKMAN, dienstbode bij huwelijk, winkelierster (na het overlijden van haar man).

   XIVb. (van XIIIa) Jantje RUS, geb. Harenkarspel 21 sept. 1899, overl. Alkmaar (wonende te Broek op Langedijk) 7 sept. 1933,
tr. Willem HOPMAN, geb. Broek op Langedijk 29 april 1901, tuinbouwer, zn van Willem HOPMAN, landbouwer, en Aagje DEKKER.

   XIVc. (van XIIIa) Reijer RUS, geb. Harenkarspel 30 aug. 1901, landbouwer, tuinbouwer,
tr. Adriaantje OTTO, geb. Broek op Langedijk 6 aug. 1901, dr van Martinus OTTO, arbeider, veldarbeider, en Aagje OTTO.

   XIVd. (van XIIIa) Jan RUS, geb. Harenkarspel 18 okt. 1902, landbouwer, tuinbouwer, overl. Stroet 24 okt. 1986,
tr. 14 okt. 1926 Neeltje KEIZER, geb. Broek op Langedijk 1 nov. 1902, overl. St. Maarten 29 april 1991.

   XIVe. (van XIIIa) Martinus RUS, geb. Harenkarspel 18 april 1910, landarbeider, schilder, overl. Den Helder 3 dec. 1985,
tr. St. Maarten 24 juli 1936 Neeltje Jaapje 'Nel' VOS, geb. Westmaas 30 nov. 1911, overl. Den Helder 12 okt. 1983.

   XIVf. (van XIIIa) Simon RUS, geb. Harenkarspel 23 jan. 1915, overl. Schagen 5 okt. 1992,
tr. Barsingerhorn 19 jan. 1940 Vogeltje VEENSTRA, geb. Nieuwe Niedorp 29 okt. 1915, overl. Schagen 4 sept. 1988.

   XIVg. (van XIIIb) Dirk RUS, geb. Zuid- en Noordschermer 23 april 1869, landman, kastelein, caféhouder, overl. Schoorl 14 febr. 1936,
tr. Zuid- en Noordschermer 3 mei 1894 Grietje OUD, geb. Graft 13 nov. 1863, overl. Alkmaar 5 april 1944, dr van Maarten OUD, arbeider, en Trijntje KONING.

   XIVh. (van XIIIc) Cornelis RUS, geb. Zuid- en Noordschermer 24 dec. 1853, landman, winkelier (vanaf 1881, in 1907 te Schermerhorn), herbergier, kastelein, kruidenier, overl. St. Pancras 24 mei 1927, tr. Schermerhorn 24 april 1881 Anna Maria KLUFT, geb. ald. 10 dec. 1856, overl. St. Pancras 5 mei 1927, dr van Jan KLUFT, winkelier, en Grietje BRUNTINK.
   XIVi. (van XIIIc) Trijntje RUS, geb. Zuid- en Noordschermer 6 aug. 1855, overl. Alkmaar 20 mei 1953,
tr. Zuid- en Noordschermer 22 april 1877 Willem SCHERMERHORN, geb. Akersloot 10 juli 1851, landman, melkventer te Heiloo, overl. ald. 26 juli 1936, zn van Willem SCHERMERHORN en Neeltje VADER.

   XIVj. (van XIIIc) Jan RUS, geb. Zuid- en Noordschermer 22 sept. 1857, landman, veehouder, kastelein, arbeider (bij overlijden), overl. Groot-Schermer, gem. Zuid- en Noordschermer 18 juli 1904, tr. Akersloot 27 april 1884 Krijntje KALVERBOER, geb. ald. (in de Schermeer aan de Zuidervaart) 1 sept. 1863, naaister (bij overlijden), overl. Groot-Schermer, gem. Zuid- en Noordschermer 3 sept. 1922, dr van Jacob KALVERBOER, landman, en Neeltje LAKEMAN.
   XIVk. (van XIIIc) Jacob RUS, geb. Zuid- en Noordschermer 11 april 1859, landman, watermolenaar te Graft, landbouwer, overl. Alkmaar 12 maart 1939,
tr. Zuid- en Noordschermer 26 april 1885 Trijntje WIEDIJK, geb. ald. 8 juli 1863, overl. Heiloo 7 maart 1937, dr van Frederik WIEDIJK, landman, en Trijntje HEINIS.

   XIVl. (van XIIIc) Maartje RUS, geb. Zuid- en Noordschermer 20 okt. 1863, overl. Heiloo 10 april 1921, tr. Zuid- en Noordschermer 27 aug. 1891 Wijbrand SPAAN, geb. St. Pancras 24 okt. 1852, veehouder, overl. Heiloo 14 sept. 1924, zn van Cornelis SPAAN en Neeltje van der OORD, wedn. van Maartje GOOTJES.
   XIVm. (van XIIIe) Dirk RUS, geb. Schermerhorn 20 jan. 1863, bakker, overl. Amsterdam 13 febr. 1899,
tr. Schermerhorn 28 april 1889 Grietje VOERMAN, geb. ald. 13 maart 1864, dr van Eijse VOERMAN, gemeente-ontvanger, en Grietje ROL.

   XIVn. (van XIIIe) Aaltje RUS, geb. Schermerhorn 26 juli 1873, overl. Amsterdam 11 okt. 1951,
tr. Alkmaar 13 maart 1901 Simon PLUIMGRAAFF, geb. St. Pancras 15 juni 1875, leraar boekhouden, overl. Amsterdam 8 mei 1951, zn van Klaas PLUIMGRAAFF en Adriana van DUIJN.

   XIVo. (van XIIIh) Cornelis RUS, geb. Graft 13 okt. 1871, arbeider tot 1896, winkelier vanaf 1896, veehouder, overl. Zuid- en Noordschermer 4 juli 1934,
tr. Zuid- en Noordschermer 14 juli 1894 Neeltje RENSES, geb. Graft 26 okt. 1867, overl. Groot-Schermer, gem. Zuid- en Noordschermer 18 jan. 1925, dr van Jan RENSES, landman, en Maartje BLOKKER.

   XIVp. (van XIIIh) Guurtje RUS, geb. Zuid- en Noordschermer 29 juni 1873, overl. Wormerveer 20 febr. 1945,
tr. Zuid- en Noordschermer 13 mei 1894 Jacob SLOOTEN, geb. ald. 2 april 1871, verver, overl. Wormerveer 13 maart 1944, zn van Willem SLOOTEN, verver, en Guurtje KREB.

   XIVq. (van XIIIh) Pieter RUS, geb. Zuid- en Noordschermer 1 jan. 1877, broodbakker, beschuitbakker (bij overlijden), overl. Zaandam 8 aug. 1924,
tr. Zaandam 19 mei 1901, echtscheiding Haarlem 28 sept. 1920 (vonnis van de arrondissementsrechtbank) Aagje PEL, geb. Koog aan de Zaan 13 jan. 1879, dr van Jan PEL, zakkenplakker, en Adriaantje GROOT.

   XIVr. (van XIIIh) Trijntje RUS, geb. Zuid- en Noordschermer 10 okt. 1878, overl. Avenhorn 2 mei 1944,
tr. Avenhorn 1 april 1900 Jan de REUS, geb. Grosthuizen, gem. Avenhorn 17 nov. 1875, landbouwer, arbeider, boerenknecht, overl. Alkmaar 28 febr. 1958, zn van Hendrik de REUS, arbeider, landbouwer, en Antje LIETS.

   XIVs. (van XIIIh) Maartje RUS, geb. Zuid- en Noordschermer 13 juni 1883, overl. Groot-Schermer, gem. Zuid- en Noordschermer 29 april 1946,
tr. Zuid- en Noordschermer 12 febr. 1905 Pieter WIEDIJK, geb. ald. 31 jan. 1880, veehouder, zn van Gerrit WIEDIJK en Trijntje SCHRAM.

   XIVt. (van XIIIh) Maria RUS, geb. Zuid- en Noordschermer 21 okt. 1884, overl. ald. 13 aug. 1950,
tr. Zuid- en Noordschermer 29 april 1906 Simon KAAIJ, geb. ald. 4 sept. 1882, arbeider, zn van Gerrit KAAIJ, veehouder, en Aagje KRIEK.

   XIVu. (van XIIIi) Elisabeth RUS, geb. Bergen (N.-H.) 21 juni 1873, overl. Alkmaar 9 nov. 1954,
tr. Haarlem 19 april 1899 Frans VERGAAIJ, geb. Alkmaar 2 april 1872, schipper, beurtschipper, overl. ald. 6 dec. 1961, zn van Frans VERGAAIJ, schipper, en Elisabeth van OOSTENBRUGGE.

   XIVv. (van XIIIi) Jacob RUS, geb. Bergen (N.-H.) 1 maart 1876, op 10 januari 1896 in Alkmaar uitgeschreven naar Nunspeet,
tr. Anna SOESTWÄHNER, overl. Lünen (Duitsland) 1968 of 1969, die hertr. met Heinrich RÖMER.

   XIVw. (van XIIIi) Wijbrand RUS, Ridder in de orde van Oranje-Nassau, geb. Bergen (N.-H.) 26 okt. 1879, bankwerker te Haarlem, smid (bij huwelijk), controleur arbeidsinspectie, overl. ald. 2 dec. 1941,
tr. Schooten 11 sept. 1908 Dirkje Cornelia KEIJ, geb. Culemborg 10 jan. 1886, dienstbode (bij huwelijk), overl. Haarlem 9 mei 1966, dr van Klaas KEIJ, houtwerker, en Janna KOEDAM.

   XIVx. (van XIIIi) Cornelis RUS, geb. Bergen (N.-H.) 17 jan. 1881, vleeshouwer, slager, vanaf 1921 chauffeur te Amsterdam, kwam met zijn gezin op 17 november 1909 in Amsterdam vanuit Baarn, vertrok op 15 mei 1911 van Amsterdam naar Alkmaar, kwam op 18 januari 1912 vanuit Alkmaar in Hoorn vanwaar hij op 2 november 1914 vertrok naar Sloten (N.-H.), overl. Amsterdam 5 okt. 1972,
tr. 1° Amsterdam 11 okt. 1906 Janette Maria KRUISBRINK, geb. Bloemendaal 24 okt. 1876, overl. Amsterdam 24 okt. 1918, dr van Jacobus Petrus KRUISBRINK en Johanna Maria SCHIMMEL,
tr. 2° Sloten (N.-H.) 25 aug. 1920 Jeichiena Jantina STEL, geb. Wildervank 4 dec. 1891, overl. Amsterdam 13 juli 1979.

   XIVy. (van XIIIj) Pieter RUS, geb. Schermeer, gem. Oterleek 25 dec. 1865, onderwijzer, kwam op 16 december 1884 in Egmond aan Zee vanuit Alkmaar en ging op 30 september 1892 naar Amsterdam, overl. Amsterdam 1 okt. 1920,
tr. Egmond aan Zee 22 sept. 1898 Alida Catharina CONIJN, geb. Egmond-Binnen 30 maart 1867, overl. Amsterdam 2 okt. 1936, dr van Jacobus CONIJN en Elizebeth de JONGH.

   XIVz. (van XIIIj) Dirk RUS, geb. Oterleek 4 april 1871, landbouwer, veehouder, op 3 mei 1911 met zijn gezin ingeschreven in Schermerhorn uit Beemster, overl. Schermerhorn 25 maart 1929,
tr. Schermerhorn 25 april 1901 Grietje HARTOG, geb. Beemster 2 mei 1876, overl. 7 juli 1964, dr van Willem HARTOG, veehouder, en Stijntje van der HORST.

   XIVaa. (van XIIIj) Elizabeth RUS, geb. Oterleek 10 febr. 1873, vroedvrouw, overl. Haarlem 29 mei 1926,
tr. Amsterdam 22 maart 1906 Carel Alexander WAGENER, geb. ald. 7 april 1870, schilder, overl. Haarlem 21 juli 1928, zn van Christiaan Hendrik Johan WAGENER en Catharina Maria BEUKERS, gescheiden echtgenoot van Johanna Gerardina HAVERKAMP.

   XIVab. (van XIIIk) Elisabeth RUS, geb. Berkhout 24 juni 1871, overl. Alkmaar 26 april 1918, tr. Oterleek 16 jan. 1898 Henricus ZIJP, geb. Beemster 8 nov. 1868, veehouder, landbouwer, overl. ald. 15 sept. 1934, zn van Klaas ZIJP en Aaltje KLOOSTER, wedn. van Antje ZIJP.
Noten
CBG = Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag
GAA = Gemeente/Stadsarchief Amsterdam
Informacie van 1514 = Informacie upt stuck der Verpondinghe van de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant, gedaen in den jaere MDXIV, transcriptie door R. Fruin, Leiden 1866.
NA = Nationaal Archief te Den Haag
NHA = Noord-Hollands Archief te Haarlem
RAA = Regionaal Archief Alkmaar
WFF = Westfriese Families
ZSA = Zaans Streekarchief/Gemeentearchief Zaanstad, te Koog a/d Zaan
1. Enqueste ende Informatie over de landen van Hollant ende Vrieslant, gedaan in 1494, uitgegeven door R. Fruin, Leiden 1875, blz. 50.
2. Informacie van 1514, onder „buyren van Coedijck”.
3. NA Staten van Holland vóór 1572, 267 (10e penning Koedijk 1542).
4. NA Staten van Holland vóór 1572, 342 (10e penning Oudkarspel 1543).
5. NA Staten van Holland vóór 1572, 745 (10e penning Oudkarspel 1555).
6. NA Staten van Holland vóór 1572, 999 (10e penning Koedijk 1558), fol. 2v.
7. NA Staten van Holland vóór 1572, 671 (10e penning Koedijk 1553), fol. 3.
8. NA Staten van Holland vóór 1572, 999 (10e penning Koedijk 1558), fol. 8.
9. RAA ORA Warmenhuizen 5990 (Schepenrol).
10. RAA ORA Koedijk 6218 blz. 68, 17 jan. 1593.
11. RAA ORA Oudkarspel 6076 fol. 76, 9 mei 1600: belend de erven Cornelis Reijersz Rus.
12. NA Staten van Holland vóór 1572, 999 (10e penning Koedijk 1558), fol. 2v en fol. 8.
13. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 774b (Verpachting van vroonlanden op 22 april 1574), fol. 2v.
14. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Rekeningen) 1234, fol. 4.
15. RAA ORA Alkmaar 133 fol. 228, 10 mei 1589.
16. RAA ORA Alkmaar 312 (Schuldbekentenissen) fol. 224, 17 aug. 1592.
17. RAA NA Alkmaar 9 (notaris Henrick Dijrcxz van Seevanck) fol. 60v, 28 juli 1594.
18. RAA ORA Oudkarspel 6055 blz. 3, 25 maart 1597.
19. RAA ORA Oudkarspel 6076 (Weesboek), fol. 10v 26 april 1592, fol. 13v 18 mei 1593, fol. 16v 8 mei 1594, fol. 18 25 juni 1595, fol. 24 19 maart 1596.
20. RAA J.P. Geus, Schouten, secretarissen, schepenen en weesmeesters te Koedijk, 1580-1811, Capelle a/d IJssel 1984.
21. RAA ORA Koedijk 6218 fol. 97v, 12 jan. 1597.
22. RAA ORA Koedijk 6218 blz. 67, 20 jan. 1593.
23. RAA ORA Koedijk 6218, blz. 68 17 jan. 1593, blz. 78 1594.
24. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 775b, No. 17, 23, 73, 78.
25. RAA ORA Koedijk 6218, blz. 82 1595, fol. 117v 8 mei 1600, fol. 125v 1 juni 1601, fol. 149 14 dec. 1606, fol. 176 21 juni 1620.
26. RAA ORA Koedijk 6218, blz. 88 1596, fol. 101 12 febr. 1597, fol. 108 14 mei 1598, 119v-A en 120, 28 sept. 1600.
27. RAA NA Alkmaar 32 (notaris Huijbert Jacobsz van der Lijn) fol. 93, 21 april 1599.
28. RAA ORA Koedijk 6218, fol. 119 29 juni 1600, fol. 148 [2 nov.?] 1606.
29. RAA NA Alkmaar 10 (notaris Henrick Dijrcxz van Seevanck) fol. 5, 9 nov. 1602.
30. RAA ORA Koedijk 6218 fol. 147, 2 juni 1605.
31. RAA NA Alkmaar 34, fol. 219 24 april 1604, fol. 260 25 sept. 1604, 37 fol. 251v, 21 sept. 1611, 38 fol. 99v, 10 juni 1614, 40 fol. 31v, 4 dec. 1619.
32. NA Hof van Holland 2196 (Dingtalen), 30 jan. 1612.
33. RAA NA Alkmaar 55 fol. 224, 24 juni 1623.
34. RAA ORA Alkmaar 150 fol. 51v, 24 jan. 1636.
35. RAA NA Alkmaar 58 (notaris Jacob Cornelisz van der Gheest) fol. 121v, 9 mei 1629.
36. RAA ORA Koedijk 6218 2e stuk blz. 87, 15 jan. 1643.
37. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 775g (Verhuur van vroonlanden in 1614) No. 55, fol. 32.
38. RAA OA Oudkarspel 102 (Verponding van 1615) fol. 56v, 106 (Verponding van 1638 en 1649).
39. RAA ORA Oudkarspel 6057, blz. 118 23 juni 1660, blz. 342 11 maart 1661.
40. RAA ORA Oudkarspel 6057 blz. 382, 27 jan. 1662.
41. RAA OA Oudkarspel 102 (Verpondingsboek van 1615) fol. 56v, 103 (Verpondingsboek van 1627), 104 (Verpondingsboek van 1630 [vermoedelijk omstreeks 1655]), fol. 26, fol. 44v, fol. 49v, fol. 50v, fol. 52v.
42. RAA ORA Koedijk 6220 1e stuk blz. 108, 28 sept. 1664.
43. RAA ORA Oudkarspel 6057 blz. 206, 9 mei 1656.
44. RAA NA Alkmaar 260 (notaris Cornelis Kessel) fol. 4, 17 jan. 1662.
45. RAA ORA Koedijk 6220 2e stuk, blz. 196 22 juni 1664, blz. 163 10 jan. 1664.
46. RAA ORA Koedijk 6234 (Diverse schepenakten) fol. 53, 29 jan. 1672.
47. RAA OA Koedijk 21 fol. 23v, 27 nov. 1680.
48. RAA ORA Koedijk 6221 blz. 109, 12 jan. 1679.
49. RAA ONA Warmenhuizen 5138 (notaris Adriaen Jansz Glas) akte 274, 19 mei 1700.
50. RAA OA Koedijk 20a blz. 93, 1 maart 1703.
51. RAA ORA 6214 (Schepenrol) 3 mei 1663, opvolging van Gerret Jansen Rus als voogd van Aef Jans [Breelant].
52. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 775g (Verhuur van vroonlanden in 1614), No. 59, fol. 33.
53. RAA NA Alkmaar 57 (notaris Jacob Cornelisz van der Gheest), fol. 15v 18 juni 1626, fol. 41v, 1 aug. 1626.
54. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 776a (Contrarol van de verpachtingen van de Vroonlanden), fol. 20v No. 23, fol. 30v No. 59, en fol. 31 No. 60 en 61.
55. RAA ORA Koedijk 6218 fol. 221, 31 jan. 1634.
56. RAA ONA Noord-Scharwoude 4067 (notaris Pieter Cornelisz), blz. 21 akte 11, 3 mei 1637, blz. 40 akte 24, 12 sept. 1637.
57. RAA ORA Koedijk 6219 2e stuk, blz. 8 5 dec. 1638, blz. 135 19 mei 1644.
58. RAA ORA Oudkarspel 6057, blz. 67 8 febr. 1651, blz. 133 4 febr. 1653.
59. RAA ORA Koedijk 6244 (Weesboek) fol. 168, 13 maart 1669.
60. RAA ORA Koedijk 6214 (Schepenrol), 29 dec. 1667.
61. RAA ORA Koedijk 6244 (Weesboek) fol. 149, 14 jan. 1665.
62. RAA ORA Oudkarspel 6058, blz. 319 en 320, 2 nov. 1680, fol. 137, 25 mei 1694.
63. RAA ORA Oudkarpsel 6057, blz. 304 3 febr. 1660, blz. 336 22 febr. 1661.
64. RAA ORA Koedijk 6220 2e stuk, blz. 56 24 juni 1660, 1e stuk blz. 27, 20 juni 1660.
65. RAA ORA Oudkarspel 6058, fol. 246 4 dec. 1678, fol. 441v 2 maart 1685.
66. RAA ORA Oudkarspel 6059, fol. 106v 1 jan. 1693, fol. 183v 14 jan. 1697, fol. 216 12 mei 1699.
67. RAA ONA Warmenhuizen 5138 (notaris Adriaen Jansz Glas) akte 275, 19 mei 1700.
68. RAA ORA Koedijk 6244 (Weeskamer) fol. 88, 11 febr. 1653.
69. RAA ONA Oudkarspel 4201 (notaris Jacob van Twuyver) akte 88, 2 mei 1700.
70. RAA ORA Oudkarspel 6060, 3 dec. 1702.
71. RAA ORA Oudkarspel 6085 fol. 442v, 5 maart 1685: belend de erfgenamen van Cornelis Gerritsz Rus.
72. RAA ORA Broek op Langedijk 6184 blz. 175, 17 maart 1686: belend de weduwe van Cornelis Gerritsz Rus.
73. RAA ORA Koedijk 6219 2e stuk blz. 280, 10 dec. 1651.
74. RAA ORA Oudkarspel 6058 blz. 211, 28 dec. 1678.
75. RAA ORA Warmenhuizen 5997 blz. 23, 15 dec. 1682.
76. RAA ORA Warmenhuizen 5997 blz. 74, 5 febr. 1685, erve Jan Gerritsz Rus belend in de Nieuwe Greb.
77. RAA ORA Oudkarspel 6051 (baljuwrol), 28 aug. 1653 t.e.m. 28 april 1654.
78. NHA Losse Aanwinsten 1367 (Dagboek van Jan Jansz houdende aantekeningen van de Doopsgezinde gemeenten van Westzaan en Zaandam, 1651-1657) blz. 89 en 183.
79. RAA ORA Koedijk 6219 2e stuk blz. 306, 6 maart 1653, 6220 2e stuk blz. 218, 21 mei 1665, 6221 blz. 109, 12 jan. 1679.
80. RAA ORA Koedijk 6244 (Weesboek) fol. 116, 30 mei 1657.
81. RAA ORA Oudkarpsel 6058, blz. 15 2 jan. 1668, blz. 295 2 febr. 1680
82. RAA NA Alkmaar 233 (notaris Henric de Vos) fol. 9v, 30 juni 1656.
83. AWFG OA Medemblik 202 (Haardstedengeld 1665).
84. AWFG ONA Opperdoes 4152 (notaris Volckert Bijkerck) akte 10, 17 okt. 1673, 4153 akte 15, 27 maart 1677.
85. GAA Weeskamer 33 (Inbrengregister) 19 oktober 1673.
86. GAA Gilden en brouwerscollege 873 (Staetboeck; molenaarsgilde).
87. NHA ORA Kalslagen, 837 13 mei 1675, 838 12 mei 1694.
88. RAA NA Alkmaar 271 (notaris Cornelis Kessel) akte 47, 26 nov. 1688.
89. GAA Lidmatenboek Friese Doopsgezinden Arcke Noach (De Zon).
90. RAA ORA Koedijk 6234 fol. 53, 29 jan. 1672.
91. RAA ORA Koedijk 6221 2e stuk fol. 109, 12 jan. 1679.
92. RAA ORA Koedijk 6295, 19 dec. 1684, 6215, 15 dec. 1695.
93. RAA ORA Oudkarspel 6059 fol. 174, 2 april 1696.
94. RAA ORA Koedijk 6222, fol. 175v 4 juni 1699, fol. 211v 5 nov. 1703.
95. RAA NA Alkmaar 429 (notaris Adriaan van der Hoeve), akte 166 5 nov. 1703, akte 218 29 mei 1705.
96. RAA ORA Oudkarspel 6061 blz. 5, 20 april 1721.
97. RAA ORA Warmenhuizen 6017 (Weesboek) fol. 166, 15 nov. 1683.
98. RAA ORA Warmenhuizen 6017 (Weesboek) fol. 185v, 29 nov. 1685.
99. RAA ORA Warmenhuizen 6017 (Weesboek) fol. 336, 17 maart 1700.
100. RAA ORA Oudkarspel 6059 fol. 167, 17 jan. 1696.
101. Een genealogie van Jan Cornelisz Stammis is gepubliceerd door dhr M. Stam, in Westfriese Families 5 (1959), 10-12, 21-27.
102. RAA ORA Oudkarspel 6077 2e stuk (Weesboek), 1 mei 1703.
103. RAA ORA Oudkarspel 6077 2e stuk (Weesboek), 8 sept. 1707, 21 juni 1714, 19 jan. 1717.
104. RAA ORA Oudkarspel 6063 fol. 54, 1 febr. 1770.
105. RAA ORA Oudkarspel 6063 fol. 149, 10 nov. 1778.
106. RAA ONA Zuid-Scharwoude 6578b (notaris Jan van 'Twuijver) akte 108, 3 juni 1736.
107. RAA NA Alkmaar 579 (notaris Adrianus Bolten) akte 100, 15 mei 1762.
108. RAA NA Alkmaar 701 (notaris Andries Bootsman) akte 461, 9 sept. 1768.
109. RAA ORA Koedijk 6235 fol. 62, 5 maart 1681
110. RAA ORA Oudkarspel 6058, blz. 319 2 nov. 1680, fol. 436 25 dec. 1684, fol. 444v 9 maart 1685, fol. 451v 15 april 1685.
111. RAA ORA Warmenhuizen 5997 blz. 72, 5 febr. 1685.
112. RAA ORA Bergen 2170 fol. 127, 8 nov. 1685.
113. RAA NA Alkmaar 270 (notaris Cornelis Kessel), aktes 47 en 48, 5 aug. 1686.
114. RAA ORA Broek op Langedijk 6184 blz. 207, 15 jan. 1688.
115. RAA ORA Oudkarspel 6059 fol. 76 en 77, 6 sept. 1690, 9 maart 1701.
116. ZSA ONA Zaandam 5798 (notaris Simon Oosterhooren) nr 85, 10 okt. 1696.
117. RAA ORA Koedijk 6222, fol. 162 13 mei 1698, fol. 177v 24 okt. 1699.
118. RAA ORA Oudkarspel 6060 fol. 89v, 1 sept. 1714.
119. RAA NA Alkmaar 432 (notaris Adriaan van der Hoeve) fol./akte 732, 4 juni 1727.
120. RAA ONA 354 (notaris Kaspar Seullyn) fol. 610, 7 aug. 1722.
121. RAA ORA Koedijk 6235 (Diverse schepenakten) blz. 105, 9 aug. 1684.
122. RAA ORA Koedijk 6222, fol. 192v 24 febr. 1695, fol. 177v 24 okt. 1699.
123. RAA ORA Oudkarspel 6059 fol. 197, 23 april 1698.
124. RAA ORA Broek op Langedijk 6184 blz. 415, 17 april 1699.
125. RAA ORA Oudkarspel 6061 blz. 59, 1723.
126. RAA ORA Koedijk 6223 fol. 125, 21 mei 1734.
127. In Koedijk abusievelijk Maartje Vettis genoemd.
128. Voor de verpachting van percelen vroonland zie: J. P. Geus, De Vroonlanden bij Alkmaar, Capelle a/d IJssel 1987.
129. RAA ORA Oudkarspel 6062, fol. 75 20 mei 1749, fol. 243 23 jan. 1764.
130. RAA NA Alkmaar 570 (notaris Adrianus Bolten), 12 dec. 1750.
131. RAA ORA Oudkarspel 6063, fol. 13v 17 febr. 1766, fol. 25 6 okt. 1767, fol. 67v 1 juli 1770, fol. 99 en 99v, 11 mei 1773.
132. RAA NA Alkmaar 704 (notaris Andries Bootsman) akte 889, 18 april 1771.
133. RAA ORA Koedijk 6226 fol. 36v, 25 april 1772.
134. RAA ORA Koedijk 6226 fol. 83, 8 mei 1773.
135. RAA ORA Schoorl 904 fol. 38, 10 mei 1773.
136. RAA ORA Oudkarspel 6064 fol. 66, 14 jan. 1784.
137. RAA ORA Oudkarspel 6062 fol. 206v, 4 jan. 1762.
138. RAA ORA Koedijk 6225 fol. 52v, 2 dec. 1762.
139. RAA ORA Koedijk 6223 fol. 76, 3 april 1727.
140. RAA ORA Zuid-Scharwoude 6061, 14 april 1733.
141. RAA ORA Oudkarspel, 6061 blz. 307, 9 maart 1733, 6062 fol. 45, 31 mei 1743.
142. RAA ORA Warmenhuizen 9 april 1734.
143. RAA ORA Warmenhuizen 6000 blz. 235, 25 febr. 1743.
144. RAA ORA Oudkarspel 6063, fol. 34 20 aug. 1768, fol. 150v 10 nov. 1778.
145. RAA OA Koedijk 20d (collaterale successie) fol. 32, memorie van 1778.
146. RAA ORA Koedijk 6226 fol. 157v, 5 nov. 1778.
147. RAA ONA Zuid-Scharwoude 6577a (notaris Jan van Twuijver) akte 11, 26 april 1733.
148. RAA ORA Bergen 2176 fol. 86, 11 april 1759.
149. RAA ORA Oudkarspel 6058 fol. 451v, 15 april 1685.
150. RAA ORA Koedijk 6221 blz. 345, 6 maart 1687.
151. RAA ORA Koedijk 6221 blz. 104, 12 mei 1689.
152. RAA ORA Oudkarspel 6059, fol. 104v 19 nov. 1692, fol. 164 2 aug. 1695, fol. 220v 13 mei 1699.
153. RAA ORA Warmenhuizen 5998 blz. 68, 6 mei 1707.
154. RAA ORA Oudkarspel 6060 fol. 49, 24 dec. 1709.
155. GAA Gilden en brouwerscollege 866 (Het boeck van 't Sondaghmale).
156. Zie voor Dirk Pietersz Rus en diens voor- en nazaten als korenmolenaar te Schermerhorn: Korenmolen De Hoop in Schermerhorn, door P. Schotsman, Een nieuwe chronyke voor Schermereiland e.o. 11 (1994), blz. 17-27.
157. RAA Gilden en brouwerscollege 866 (Het boeck van 't Sondaghmale).
158. RAA Gilden en brouwerscollege 873 (Staetboeck; molenaarsgilde).
159. RAA ORA Schermerhorn 6310 fol. 53 en 563v, 23 juni 1701.
160. RAA ORA Schermerhorn 6310, fol. 62 20 maart 1702, fol. 85 10 mei 1704, fol. 99v 10 sept. 1705.
161. RAA ORA Schermerhorn 6320a (Weesboek) fol. 121v, 3 aug. 1706.
162. RAA ORA Schermerhorn 6310, fol. 148v 6 juni 1708, fol. 155v 12 jan. 1709, fol. 171 10 maart 1710, fol. 171v en 172 15 maart 1710, fol. 183 22 jan. 1711.
163. RAA ORA Schermerhorn 6310, fol. 183v en 184, 22 jan. 1711, fol. 201 en 201v, 12 maart 1712, fol. 247v 14 december 1716.
164. RAA ORA Schermerhorn 6311, 1 april 1722.
165. RAA ORA Schermerhorn 6311, 4 mei 1724.
166. RAA NA Alkmaar 397 (notaris Aris van der Mieden) akte 35, 14 aug. 1706.
167. RAA NA Alkmaar 406 (notaris Aris van der Mieden) akte 58, 25 nov. 1719.
168. RAA NA Alkmaar 403 (notaris Aris van der Mieden) akte 26, 11 juni 1713.
169. RAA NA Alkmaar 375 (notaris Cornelis van der Meer) akte 186, 15 mei 1705.
170. RAA NA Alkmaar 438 (notaris Abraham de Vos) akte 109, 27 nov. 1717.
171. RAA NA Alkmaar 703 (notaris Andries Bootsman) akte 656, 4 jan. 1770.
172. RAA ORA Oudkarspel 6059 fol. 192, 24 nov. 1697.
173. RAA ORA Oudkarspel 6078 (Weesboek) fol. 74, 7 nov. 1731.
174. RAA ORA Oudkarspel 6078 (Weesboek) fol. 75, 29 dec. 1761.
175. RAA ORA Oudkarspel 6060 fol. 69, 10 mei 1712.
176. RAA ORA Oudkarspel 6061, blz. 4 31 maart 1721, blz. 30 2 febr. 1722.
177. RAA NA Alkmaar 479 (notaris Cornelis van Eijck) akte 498, 18 okt. 1721 e.v.
178. RAA ORA Warmenhuizen 5999 blz. 206, 18 mei 1728.
179. RAA ORA Warmenhuizen 5999 blz. 232, 4 jan. 1729.
180. RAA ORA Bergen 2177 fol. 110 en fol. 111v, 31 jan. 1770.
181. RAA ORA Oudkarspel 6061, blz. 269 8 mei 1731, blz. 306 9 maart 1733, blz. 358 12 febr. 1735, blz. 377 26 sept. 1736.
182. RAA ORA Zuid-Scharwoude 6160, 14 april 1733.
183. RAA ORA Warmenhuizen 6001 blz. 218, 28 nov. 1757.
184. RAA ORA Oudkarspel 6062, fol. 139 24 mei 1757, fol. 159 3 mei 1758, fol. 185v 24 mei 1760, fol 204v en fol. 205, 6 nov. 1761.
185. RAA ORA Oudkarspel 6062, fol. 222v 3 mei 1762, fol. 252 20 jan. 1765.
186. RAA ORA Oudkarspel 6063 fol. 18, 2 juli 1767.
187. RAA ORA Koedijk 6223 fol. 130v, 19 juli 1736.
188. RAA ORA Bergen 2176 fol. 198v, 9 maart 1763.
189. RAA ORA Bergen 2176 fol. 239v, 8 febr. 1764.
190. RAA ORA Oudkarspel 6064 fol. 1 1 mei 1779, fol. 84 4 maart 1785, fol. 92 15 febr. 1786, fol. 101v 1 mei 1786, fol. 130 1 mei 1789.
191. RAA ORA Oudkarspel 6067 fol. 19, 6 febr. 1807.
192. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 2 nrs 137-140, 20 dec. 1811.
193. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 3 nr 84, 3 juni 1812.
194. RAA ORA Koedijk 6223 fol. 31, 8 mei 1721.
195. RAA NA Alkmaar 434 (notaris Adriaan van der Hoeve) akte 147, 29 jan. 1733,
196. WFF 36 (1995), blz. 134-143, Er waren meerdere families Diepsmeer II, door J.P. Geus.
197. RAA ORA Koedijk 6225 fol. 24v, 16 april 1761.
198. RAA ORA Oudkarspel 6078 (Weesboek) fol. 91v, 10 dec. 1739.
199. RAA ORA Oudkarspel 6078 (Weesboek) fol. 12, 12 maart 1716.
200. RAA ORA Noord-Scharwoude 6133 blz. 67, 68, 69, 70, 71 en 72, 20 febr. 1742.
201. RAA NA Alkmaar 703 (notaris Andries Bootsman) akte 781, 7 sept. 1770.
202. RAA ORA Oudkarspel 6062, fol. 30v 16 mei 1741, fol. 66v en 67, 28 mei 1748, fol. 163 29 mei 1759, fol. 204v en 205, 6 nov. 1761, fol. 230v 17 febr. 1763.
203. RAA ORA Bergen 2175, fol. 10v en 12v, 27 juni 1748.
204. RAA ORA Oudkarspel 6063 fol.25 6 okt. 1767, fol. 97 13 jan. 1773.
205. RAA ORA Oudkarspel 6064 fol. 28, 18 jan. 1781.
206. RAA ORA Oudkarspel 6063, fol. 54 1 febr. 1770, fol. 75v en 76, 13 mei 1771, fol. 102 11 nov. 1773, fol. 139 1 maart 1778.
207. RAA ORA Koedijk 6222, fol. 225v 4 nov. 1706, fol. 253 2 april 1711.
208. RAA ORA Koedijk 6223 fol. 80, 22 jan. 1728.
209. RAA ORA Wieringerwaard 6628 (Boedelpapieren), 29 april 1751.
210. RAA ORA Oudkarspel 6062 fol. 230v, 17 febr. 1763.
211. RAA ORA Warmenhuizen 5999 blz. 125, 19 febr. 1726.
212. RAA ORA Oudkarspel 6061, 20 mei 1738.
213. RAA ORA Oudkarspel 6062 fol. 75v, 20 mei 1749.
214. RAA ORA Oudkarspel 6072 akte 27, 11 aug. 1784.
215. RAA NA Alkmaar 698 (notaris Andries Bootsman) akte 69, 6 september 1765.
216. RAA ORA Oudkarspel 6072 akte 16, 14 jan. 1783.
217. RAA ORA Warmenhuizen 5999, blz. 258 en 259, 18 juni 1732, blz. 362 8 okt. 1732.
218. RAA ORA Warmenhuizen 6000 blz. 18, 31 aug. 1734.
219. RAA ORA Warmenhuizen 6000 blz. 37, 22 mei 1735.
220. RAA NA Alkmaar 498 (notaris Arent Klaver) akte 130, 3 sept. 1735.
221. RAA ORA Warmenhuizen 6001 blz. 46, 2 mei 1751.
222. RAA NA Alkmaar 651 (notaris Jan Croll) akte 13, 22 febr. 1759.
223. RAA ORA Koedijk 6236 (Diverse schepenakten) akte 11, 13 jan. 1760.
224. RAA ORA Koedijk 6223, fol. 45 29 april 1723, fol. 76 3 april 1727.
225. RAA ORA Koedijk 6224, fol. 32v 5 jan. 1741, fol. 77 4 jan. 1748, fol. 97 7 aug. 1750.
226. RAA ORA Oudkarspel 6062 fol. 51v, 19 mei 1744.
227. RAA ONA Koedijk 20 fol. 21, 8 juni 1738.
228. RAA ORA Koedijk 6223 fol. 54 v, 11 mei 1724.
229. RAA ORA Oudkarspel 6061, blz. 200 en 201, 8 mei 1729, blz. 202 8 mei 1729, 206 10 mei 1729.
230. RAA ORA Koedijk 6223, fol. 91v en 92, 19 mei 1729.
231. RAA ORA Warmenhuizen 6000 blz. 62, 17 mei 1735.
232. RAA ORA Oudkarspel 6061 blz. 375, 26 sept. 1735.
233. RAA ORA Koedijk 6224, fol. 21 7 jan. 1740, fol. 47 29 juni 1742, fol. 76v 6 nov. 1747.
234. RAA ORA Oudkarspel 6062, fol. 30 16 mei 1741, fol. 51 19 mei 1744, fol 51v 19 mei 1744, fol. 63v 16 mei 1747, fol. 79v 12 mei 1750.
235. RAA ORA Koedijk 6246 (Weesboek), fol. 56v 7 juni 1764, fol. 57 8 nov. 1764.
236. RAA NA Alkmaar 574 (notaris Adrianus Bolten), 18 mei 1754.
237. RAA ORA Koedijk 6224 fol. 105v, 4 mei 1752.
238. RAA NA Alkmaar 574 (notaris Adrianus Bolten), 27 april 1754.
239. RAA ORA Broek op Langedijk 6187, blz. 125 6 juni 1754, blz. 130 6 juni 1754, blz. 147 8 mei 1755.
240. RAA ORA Oudkarspel 6062, fol. 109v 9 mei 1754, fol. 123v 13 mei 1755.
241. RAA ORA Koedijk 6225 fol. 63v, 10 maart 1763.
242. RAA ORA Koedijk 6226, fol. 73v 14 jan. 1773, fol. 134v 17 mei 1777.
243. RAA NA Alkmaar 634 (notaris Adrianus van der Burgh) akte 64, 12 nov. 1774.
244. RAA NA Alkmaar 736 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 271, 7 dec. 1787.
245. RAA ORA Oudkarspel 6064 fol. 121, 17 jan. 1788.
246. RAA ORA Oudkarspel 6065 fol. 162, 16 febr. 1804.
247. RAA ORA Harenkarspel 5988 (Weeskamer) fol. 85, 15 januari 1767.
248. RAA ORA Warmenhuizen 6002 blz. 92 en 94, 1 mei 1766.
249. RAA ONA Schagen 4612 (notaris Hendrik Hoflaan) aktes 438 en 442, 23 febr. 1759.
250. RAA ORA Zijpe 6584 (Staatboek) blz. 22, 24 april 1763.
251. RAA ORA Zijpe 6575 (Voogdijrekeningen en boedelpapieren) fol. 22, 24 april 1763.
252. RAA ORA Broek op Langedijk 6187, blz. 64 6 mei 1750, blz. 97 25 mei 1752, blz. 119 6 juni 1754, blz. 196 24 mei 1759, blz. 268 16 mei 1765.
253. RAA ORA Koedijk 6246 (Weeskamer) fol. 68, 24 maart 1767.
254. RAA ORA Broek op Langedijk 6199 (Weesboek) fol. 134, 19 juli 1770.
255. RAA NA Alkmaar 700 (notaris Andries Bootsman), akte 273 24 maart 1767, akte 275 3 april 1767.
256. RAA ORA Broek op Langedijk 6187, blz. 392 en 393v, 7 maart 1775, blz. 494 31 jan. 1781, blz. 502 20 april 1781, blz. 548, tussen 19 april en 1 okt. 1784.
257. RAA ORA Oudkarspel 6064, fol. 30 16 maart 1781, fol. 79 4 maart 1785, fol. 84 4 maart 1785, fol. 102 1 mei 1786, fol. 120v 17 jan. 1788.
258. RAA ORA Oudkarspel 6065, fol. 32 10 aug. 1795, fol. 85v 19 maart 1800, fol. 130 1 okt. 1802.
259. RAA ORA Oudkarspel 6078 (Weesboek) fol. 185v, 1 nov. 1798.
260. RAA ORA Oudkarspel 6079 (Boedelpapieren), 1 nov. 1798.
261. RAA ORA Oudkarspel 6065, fol. 143 4 febr. 1803, fol. 144v 1 maart 1803, fol. 145 2 april 1803.
262. RAA ORA Oudkarspel 6067 fol. 3v, 17 febr. 1806.
263. RAA NA Alkmaar 634 (notaris Adrianus van der Burgh) akte 29, 6 juli 1773.
264. Deze inschrijving lijkt onverklaarbaar.
265. RAA ORA Oudkarspel 6062 fol. 173v, 25 mei 1759.
266. RAA ORA Koedijk 6226, fol. 27v 21 dec. 1769, fol 33v 12 jan. 1770.
267. RAA ORA Oudkarspel 6063, fol. 62v 1 febr. 1770, fol. 66v en 67 1 juli 1770, fol. 67v 1 juli 1770, fol. 76v verm. 16 okt. 1771.
268. RAA ORA Koedijk 6246 (Weeskamer) fol. 120, 6 febr. 1777.
269. RAA ORA Schoorl 904, fol. 97v, 98 en 98v, 5 mei 1777.
270. RAA ORA Oudkarspel 6064 fol. 30, 16 maart 1781.
271. RAA ORA Oudkarspel 6065 fol. 130, 1 okt. 1802.
272. RAA NA Alkmaar 602 (notaris Pieter Groen) 14 dec. 1772.
273. RAA ORA Harenkarspel 5988 (Weeskamer) fol. 111, 24 nov. 1776.
274. RAA NA Alkmaar 735 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 200, 7 sept. 1787.
275. RAA ORA Koedijk 6226 fol. 223v, 16 mei 1782.
276. RAA ORA Oudkarspel 6067 fol. 39v, 25 mei 1808.
277. RAA OA Alkmaar 2356.
278. RAA ORA Zijpe 6585, fol. 27v 26 april 1802, 6580, fol. 42 26 juni 1802.
279. RAA ORA Oudkarspel 6065 fol. 177v, 4 febr. 1805.
280. RAA ORA Oudkarspel 6064, fol. 110v 1 nov. 1787, fol. 143 9 febr. 1791.
281. RAA ORA Oudkarspel 6065 fol. 59v, 27 febr. 1798.
282. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 4, nr 128 26 okt. 1813, nr 131 2 nov. 1813, nr 132 2 nov. 1813, nr 136 16 nov. 1813.
283. RAA ORA Harenkarspel 5988 (Weeskamer) fol. 166v, 13 maart 1799.
284. RAA ORA Schoorl 908 akte 53, 21 jan. 1811.
285. RAA ORA Harenkarspel 5988 (Weeskamer) fol. 114, 7 mei 1778.
286. RAA ORA Oudkarspel 6063 fol. 99 en 99v, 11 mei 1773.
287. RAA ORA Koedijk 6226, fol. 83 8 mei 1773, fol. 226v 20 aug. 1782.
288. RAA NA Alkmaar 718 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 10, 26 jan. 1782.
289. RAA ORA Broek op Langedijk 6187 blz. 513, 19 juni 1782.
290. RAA ORA Oudkarspel 6064, fol. 51v 25 juni 1782, fol. 66 10 jan. 1784.
291. RAA NA Alkmaar 744 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 123, 29 mei 1790.
292. RAA NA Alkmaar 623 (notaris Adrianus van der Burgh) akte 63, 2 okt. 1772.
293. RAA NA Alkmaar 718 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 98, 21 juni 1782.
294. RAA ORA Koedijk 6226 fol. 187v, 12 mei 1780.
295. RAA ORA Schoorl 905 fol. 8, 7 mei 1787, 906 fol. 74, 23 aug. 1798, 907 fol. 18, 17 jan. 1807.
296. RAA ORA Oudkarspel 6064 fol. 121, 17 jan. 1788, 6065 fol. 31, 1 juni 1795.
297. RAA ORA Oudkarspel 6069 nr 6, 23 jan. 1809.
298. RAA NA Alkmaar 786 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 19, 20 aug. 1813.
299. RAA NA Alkmaar 786 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 23, 12 okt. 1813.
300. RAA NA Alkmaar 786 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 48, 23 en 24 dec. 1813.
301. RAA NA Alkmaar 787 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 3, 1 maart 1814.
302. RAA NA Alkmaar 719 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 130, 23 aug. 1782.
303. In de overlijdensaangifte in 1813 van haar tweede man wordt zij vermeld als Maartje Pieters IJfs.
304. RAA NA Alkmaar 750 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 172 en 173, 5 sept. 1792, 751 akte 196, 4 okt. 1792, 751 akte 205, 16 okt. 1792.
305. RAA NA Alkmaar 750 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 120, 16 juli 1792.
306. RAA ORA Koedijk 6243 (Overboeking van eigendom wegens successie), blz. 27.
307. RAA ORA Koedijk 6226, fol. 134v 17 mei 1777, fol. 226v 20 aug. 1782.
308. RAA ORA Oudkarspel 6064, fol. 38 7 febr. 1782, fol. 51v 25 juni 1782.
309. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 14 nr 32, 9 april 1824.
310. RAA NA Alkmaar 786 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 21, 13 sept. 1813.
311. RAA NA Alkmaar (notaris Cornelis van Oostveen) akte 23, 12 okt. 1813.
312. RAA ORA Oudkarspel 6064 fol. 97, 4 maart 1785.
313. RAA NA Alkmaar 786 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 52, 30 dec. 1813.
314. RAA ORA Oudkarspel 6065 fol. 31, 1 juni 1795.
315. RAA NA Alkmaar 684 (notaris Pieter de Lange) akte 40, 8 maart 1777.
316. RAA ONA Schagen 4659 (notaris Gualtherus Mattheeus) akte 90, 6 nov. 1794.
317. RAA ORA Koedijk 6227 fol. 160, 17 april 1795.
318. NHA Memories van successie 1818-1902, 148 (kantoor Alkmaar, 1877), 3/7257.
319. NHA Memories van successie 1818-1902, 161 (kantoor Alkmaar, 1886 1e halfjaar), 4/5711.
320. NHA Memories van successie 1818-1902, 145 (kantoor Alkmaar, 1874), 3/4321.
321. RAA NA Alkmaar 910 (notaris Michiel Johan de Lange) akte 70, 16 maart 1827.
322. RAA ORA Koedijk 6227, fol. 171v 4 febr. 1797, fol. 173 8 april 1797, fol. 176v 19 nov. 1797, fol. 249v 16 febr. 1804.
323. RAA ORA Oudarspel 6067 fol. 4v, 17 febr. 1806.
324. RAA ORA Koedijk 6229, akte 24 11 nov. 1809, akte 25 11 nov. 1809, akte 26 11 nov. 1809, akte 53 27 febr. 1811.
325. RAA NA Alkmaar 1315, aktes 118 en 119, 30 aug. 1842.
326. NHA Memories van successie 1818-1902, 117 (kantoor Alkmaar, 1850), 4/2079.
327. NHA Memories van successie 1818-1902, 116 (kantoor Alkmaar, 1849), 4/810.
328. NHA Memories van successie 1818-1902, 116 (kantoor Alkmaar, 1849), 4/812.
329. NHA Memories van successie 1818-1902, 154 (kantoor Alkmaar, 1882), 4/1796.
330. NHA Memories van successie 1818-1902, 168 (kantoor Alkmaar, 1889 2e halfjaar), 4/8441.
331. NHA Memories van successie 1818-1902, 161 (kantoor Alkmaar, 1886 1e halfjaar), 4/5371.
332. NHA Memories van successie 1818-1902, 169 (kantoor Alkmaar, 1890 1e halfjaar), 4/8895.
333. NHA Memories van successie 1818-1902, 119 (kantoor Alkmaar, 1852), 4/3413.
334. RAA ORA Koedijk 6227, fol. 245v, 246, 246v, 247, 16 febr. 1804.
335. RAA NA Alkmaar 777 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 37, 6 juli 1805, 781 akte 20, 22 maart 1809, 783 akte 23, 26 april 1811, 784 akte 48, 14 dec. 1811.
336. RAA ORA Koedijk 6229 fol. 25, 11 nov. 1809.
337. RAA NA Alkmaar 785 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 71, 5 dec. 1812.
338. RAA NA Alkmaar 972 (notaris Gerrit de Heer) akte 84, 12 juni 1819.
339. RAA NA Alkmaar 1308 (notaris Simon Adrianus de Lange) akte 111, 10 okt. 1835.
340. RAA NA Alkmaar 782 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 2, 29 nov. 1809 en 20 jan. 1810.
341. RAA NA Alkmaar 972 (notaris Gerrit de Heer) akte 85, 12 juni 1819.
342. RAA ORA Koedijk 6229 fol. 26, 11 nov. 1809.
343. NHA Memories van successie 1818-1902, 147 (kantoor Alkmaar, 1876), 3/6798.
344. NHA Memories van successie 1818-1902, 161 (kantoor Alkmaar, 1e helft 1886), 4/5589.
345. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/676.
346. RAA NA Alkmaar 1312 (notaris Simon Adrianus de Lange), aktes 128 en 129, 26 sept. 1839.
347. NHA Memories van sucessie 1818-1902, 159 (kantoor Alkmaar, 1e helft 1885), 4/4633.
348. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/6252.
349. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/7498.
350. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/2109 en 7/3493.
351. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/3493.
352. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/8297.
353. NHA Memories van successie 1818-1902, 169 (kantoor Alkmaar, 1e helft 1890), 4/8792.
354. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/2299.
355. NHA Memories van successie 1818-1902, 168 (kantoor Alkmaar, 2e helft 1889), 4/8389.
356. NHA Memories van successie 1818-1902, 171 (kantoor Alkmaar, 1e helft 1891), 4/9753.
357. NHA Memories van successie 1818-1902, 172 (kantoor Alkmaar, 2e helft 1891), 4/9978.
358. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 8/300.
359. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/7515.
360. NHA Memories van successie 1818-1902, 183 (kantoor Alkmaar, 1e helft 1897), 5/4450.
361. NHA Memories van successie 1818-1902, 154 (kantoor Alkmaar, 1882), 4/1915.
362. CBG Algemeen politieblad 1885, blz. 1990, nr 5501.
363. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/4215.
364. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 8/653.
365. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/213.
366. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/6500.
367. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/1534.
368. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/8195.
369. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/8535.
370. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/5488.

Nawoord.
  Belangrijke bijdragen voor deze genealogie zijn geleverd door het echtpaar Maarten † & Bep Nooij-Dekker te Hilversum, de heer Klaas Zijp te Middenbeemster, en de heer J.D. voor den Dag te Alkmaar. Verder zijn gewaardeerde op- en aanmerkingen van enkele bezoekers van de webstek verwerkt.


  Cuijk, 16 dec. 2013.
  H. & A.B. de Vries-Doyle
  Jan van Cuijkstraat 46,
  5431 GC  Cuijk.
  Tel. 0485-313614.
  Elektronisch adres: hab.devries-doyle@home.nl


>index

Terug naar het begin.

# # #   G E N K W A   # # #