Thumbnails Outlines
H A N D L E I D I N G
B I J
H E T
G E N E A L O G I S C H
P R O G R A M M A P A K K E T
G E N K W A
VOOR
WINDOWS
17 februari 2014
Versie 3.0
H. de Vries
Jan van Cuijkstraat 46
5431 GC Cuijk
Tel. 0485-313614
m.m.v. Sjouke Hamstra
Technische realisatie:
A. Kroes
Hasselt
- i -
I N H O U D
1. INLEIDING ................................................................ 1
1.1. Het programmapakket .................................... 1
1.2. Algemeenheden over de programma's .......... 1
1.3. Het eerste begin ............................................. 1
1.4. Het vervolg ...................................................... 1
2. BESTANDENSTRUCTUUR ..................................... 2
2.1. Een bestandenpakket ..................................... 2
2.2. Het parameterbestand .................................... 2
2.3. De hoofdbestanden ........................................ 2
2.4. Verbintenissenbestand en kinderbestand ...... 3
2.5. Stambestand ................................................... 3
2.6. Beroepenbestand, voornamenbestand,
patroniemenbestand,
zamelnamenbestand .................................... 3
2.7. Streek-toevoegingenbestand .......................... 4
2.8. Synoniemenbestand ....................................... 4
2.9. Afkortingenbestand ......................................... 4
2.10. Macrobestand ............................................... 4
2.11. Namenbestanden en probandenbestand ..... 4
2.12. Bronnenbestand, tekstenbestand,
literatuurbestand ........................................... 4
2.13. Andere soorten bestanden ........................... 5
3. BESTANDENPAKKET MAKEN ............................... 6
3.1. Procedure ....................................................... 6
3.2. Invulformulier „Bestandsgegevens” ................ 7
3.3. Invulformulier „Persoonsgebeurtenissen” ....... 8
3.4. Invulformulier „Relatiegebeurtenissen” ........... 9
3.5. Invulformulier „Uitvoerteksten” ........................ 9
3.6. Invulformulier „Gezindte-opties” ..................... 9
3.7. Invulformulier „Datumcontrole-opties” ............ 9
3.8. Invulformulier „Vensterinstellingen” ................ 9
3.9. Klikblok „Uitvoeropties” ................................. 10
3.10. Klikblok „Lettertypes” .................................. 11
3.11. Klikblok „Overige opties” ............................. 12
4.
Invoeren
EN
Veranderen
IN GENKWA ............... 12
4.1. Algemeen ...................................................... 12
4.2. Ingeven van speciale letters en tekens ........ 13
4.3. Invullen van een persoonsblad ..................... 14
4.4. Invullen van een relatieblad .......................... 15
4.5. Invullen van een plaatsblad .......................... 16
4.6. Datum op een persoons- of relatieblad ........ 16
4.7. Plaats op een persoons- of relatieblad ......... 16
4.8. Gezindte op een persoons- of relatieblad..... 16
4.9. Invoer en verandering van een adres ........... 16
4.10. Beschrijving van opmerkingen .................... 17
4.11. Invoer en verandering van opmerkingen .... 18
4.12. Noten .......................................................... 19
4.13. Bronnen, teksten en literatuur .................... 19
4.14. Aktenummers .............................................. 20
4.15. Opmerking bij beroep, extra beroep ........... 20
4.16. Als-namen ................................................... 20
4.17. Voorloopspatie ............................................ 20
4.18. personen m.b.v. nummerlijst ...................... 20
4.19. probanden m.b.v. nummerlijst .................... 21
4.20. macrobestand ............................................. 21
4.21. bestand tonen ............................................. 21
4.22. bestandenpakket aanmaken ...................... 21
4.23. parameterbestand....................................... 21
4.24. instellingenbestand bijwerken ..................... 21
5. Bladeren .................................................................. 21
5.1. persoonsbestand .......................................... 21
5.2. relatiebestand ............................................... 23
5.3. plaatsbestand ................................................ 23
5.4. namenbestanden en probandenbestand ...... 24
6. UITVOERREGELINGEN IN GENKWA ................. 26
6.1. Rechtstreekse genealogische uitvoer ........... 26
6.2. Indirecte uitvoer ............................................ 26
6.3. Schermuitvoer ............................................... 26
6.4. Uitvoer naar afdrukbeheer ............................ 27
6.5. Schijfuitvoer .................................................. 28
7. UITVOEREN IN GENKWA..................................... 31
7.1. Algemeen ...................................................... 31
7.2. kwartierstaat .................................................. 31
7.3. genealogie .................................................... 32
7.4. parenteel ....................................................... 33
7.5. stamreeks ..................................................... 33
7.6. verwantenlijn ................................................. 33
7.7. gezinsblad ..................................................... 34
7.8. nummerlijst .................................................... 34
7.9. Index ............................................................. 34
7.10. verzamelindex ............................................. 34
7.11. schermbestand ........................................... 35
8.
Uitvoeren
IN GENBIJ ............................................ 35
8.1. Algemeen ...................................................... 35
8.2. uitdraaien 1 ................................................... 35
8.3. uitdraaien 2 ................................................... 36
8.4. selectie .......................................................... 36
8.5. tabel .............................................................. 37
8.6. kwartieren ..................................................... 38
8.7. kwartierschema ............................................. 38
8.8. geneaschema ............................................... 39
8.9. schermbestand ............................................. 39
9.
Diversen en Nevenbestanden
IN GENBIJ .......... 39
9.1. nummerinterval ............................................. 39
9.2. nummers met de hand .................................. 39
9.3. nummerlijst uitdunnen ................................... 39
9.4. nummerlijst vergroten ................................... 39
9.5. nummerlijst uit probanden............................. 39
9.6. nummerlijstbewerkingen ............................... 39
9.7. nummers uit index ......................................... 39
9.8. indexreductie ................................................. 40
9.9. opmerking zoeken ......................................... 40
9.10. Platte-tekstbewerking .................................. 41
9.11. Nevenbestanden ......................................... 41
10. DIAGRAM IN GENGRA ....................................... 43
10.1. Algemeen .................................................... 43
10.2. stamlijn ........................................................ 43
10.3. staande stamboom ..................................... 44
10.4. liggende stamboom ..................................... 44
10.5. geneadiagram ............................................. 44
11. GENEAGRAM IN GENGRA ................................ 44
11.1. Algemeen .................................................... 44
- ii -
11.2. genealogie, parenteel ................................. 44
11.3. stamreeks ................................................... 45
12. HISTOGRAM IN GENGRA .................................. 45
12.1. Algemeen .................................................... 45
12.2. levensduur .................................................. 45
12.3. kindertal ...................................................... 45
12.4. geb/doop, ovl/begr ...................................... 46
12.5. namen ......................................................... 46
12.6. beroepen ..................................................... 46
13. DIVERSE BEWERKINGEN IN GENGRA ........... 46
13.1. Algemeen .................................................... 46
13.2. controleren .................................................. 46
13.3. vervangen ................................................... 47
13.4. opschonen .................................................. 47
13.5. componenten bepalen ................................ 47
13.6. een sibbe bepalen ...................................... 47
13.7. wissen ......................................................... 47
13.8. dekapitaliseren ............................................ 47
13.9. kapitaliseren ................................................ 47
13.10. reorganiseren ............................................ 47
13.11. herstellen .................................................. 47
13.12. rangnummeren ......................................... 48
13.13. rolverwisseling .......................................... 48
13.14. evt. weduwe/weduwnaar .......................... 48
13.15. pakket afsplitsen ....................................... 48
13.16. pakketten koppelen .................................. 48
14.
Omzetten
IN GENGRA ........................................ 48
14.1. Over GEDCOM ........................................... 48
14.2. GEDCOM-bestand maken .......................... 49
14.3. GEDCOM-bestand opnemen ..................... 51
14.4. Omzetten van WINKWAST en GensData
naar Genkwa .............................................. 52
14.5. Van ASCII naar ANSI ................................. 52
15. GEMEENSCHAPPELIJKE MENUROUTINES ... 53
15.1. uitvoeropties ............................................... 53
15.2. oorspr. venster ............................................ 53
15.3. kopiëren ...................................................... 53
15.4. instellen ....................................................... 53
15.5. snel instellen ............................................... 53
15.6. opnieuw ...................................................... 53
15.7. naar Genkwa, Genbij, Gengra .................... 53
15.8. stoppen ....................................................... 53
16. ENKELE INTERNE ROUTINES .......................... 53
16.1. De ja/nee-routine ........................................ 53
16.2. De toetsroutine ........................................... 53
16.3. Invullen van een eenlettervak ..................... 53
16.4. Tekstbewerkingsconventies ....................... 53
16.5. Bediening onderbalk ................................... 54
16.6. Invullen van een bladnummer .................... 54
16.7. Eigen titel, naschrift .................................... 54
16.8. Alineabewerking ......................................... 54
16.9. Tonen van genummerde tekst op scherm .. 55
17. OPTIEBESCHRIJVINGEN ................................... 55
17.1. Uitvoeropties ............................................... 55
17.2. Overige opties ............................................. 57
AANHANGSELS ......................................................... 59
A1. Opslagstructuur van de
gegevensbestanden ................................... 59
A2. Beschrijving van een GKW-bestand .............. 61
A3. Woordafbreking ............................................. 61
A4. Lijnen bij uitvoer van een schemabestand .... 62
A5. Datumcontroles ............................................. 62
A6. GEDCOM-etiketten in Genkwa ..................... 63
A7. Menustructuur ................................................ 65
A8. Grenzen van Genkwa .................................... 70
A9. Kalendergegevens ......................................... 71
A10. Wenken........................................................ 75
A11. Woordenlijst ................................................. 76
INDEX ......................................................................... 79
- 1 -
1. INLEIDING
1.1. Het programmapakket
Het hoofdprogramma, waarmee alle echt genealogische gegevens als tekst in- en uitgevoerd worden, is
Genkwa. Behalve Genkwa zijn er nog twee andere deelprogramma's, nl. Genbij en Gengra. Deze drie
programma's zijn ingepakt in het bestand Genkwa.zip, tezamen met o.a. de bestanden GfaWin23.Ocx, Familie-
.par, Familie.isb, Postcon.brk, Postvoc.brk, Vocprot.brk en Genkwa.blk. Om de programma’s te installeren pakt
men Genkwa.zip uit naar de programmamap, d.w.z. de map waarin de programma's moeten komen, na die eerst
op de computer aangemaakt te hebben. Voor de werking van Genkwa. Genbij en Gengra is het bestand
GfaWin23.Ocx onontbeerlijk. Daarmee is de installatie voltooid. Behalve de genoemde bestanden zijn er in
Genkwa.zip ook nog de informatiebestanden Handkwa.pdf, Leesmij.txt en Genkwa.txt. Deze bestanden zijn niet
nodig in de programmamap en kunnen beter van daar naar een andere map verplaatst worden. Voor het
uitpakken is een Unzip-programma nodig. Zo’n programma kan van internet opgehaald worden.
Vanuit elk van de deelprogramma's Genkwa, Genbij en Gengra is elk ander deelprogramma te bereiken door
een keuze te maken in het eerste menu van de menubalk. In elk van de 3 programma’s is er in het laatste menu
een menupunt ‘informatie over Genkwa’ waarmee enige algemene informatie en een aantal nuttige wenken
bekeken kunnen worden.
Het bestand Handkwa.pdf is een volledige handleiding met koppelingen. Voor het lezen daarvan is de Adobe
Reader nodig (gratis van internet op te halen). Het bestand Handkwa.pdf bevat enkele afbeeldingen, uitgebrei-
de kalendergegevens zoals heiligendagen en paasdatumbepaling, en aanhangsels met een beschrijving van de
menustructuur, met grenzen van de programma’s, een woordenlijst en een index.
1.2. Algemeenheden over de programma's
De programma's worden bestuurd vanuit een menubalk bovenaan het venster. Door aanklikken met de muis
van een keus op die menubalk wordt een menu uitgeklapt waaruit gekozen kan worden door aanklikken met de
muis of door intikken op het toetsenbord van de onderstreepte letter. Dit kan ook door eerst
<
Alt
>
+onderstreepte
letter van de menunaam in te tikken, en vervolgens met de verticale pijltoetsen het gewenste menupunt te kiezen
en tenslotte
<
Enter
>
in te geven. In sommige gevallen wordt door aanklikken een deelmenu uitgeklapt waaruit door
verder aanklikken gekozen kan worden. Bij de menupunten staat achter de naam aangegeven door welke toetsen,
eventueel in combinatie met
<
Shift
>
of
<
Ctrl
>
, de menupunten ook gekozen kunnen worden; dit kan echter alleen als
geen enkel menu uitgeklapt is.
Een overzicht van alle menupunten met informatie over de routines die hiermee in werking gezet worden vindt u
in aanhangsel A7. De meeste keuzes zijn pas mogelijk nadat door middel van ‘instellen’ of ‘snel instellen’ onder
In
en Uit
eerst een parameterbestand ingelezen is dat hoort bij een gemaakt pakket gegevensbestanden.
Na het maken van een keus verschijnt op het scherm meestal een soort invulformulier waarin de noodzakelijke
gegevens ingevuld moeten worden. Onderin het venster is er dan een onderbalk, waarmee u door aanklikken met
de muis of indrukken van een geschikte functietoets verder kunt gaan.
In aanhangsel A11 worden enkele gebruikte termen verklaard.
1.3. Het eerste begin
Voor het aanmaken van een genealogisch bestandenpakket gaat u als volgt te werk. Start het deelprogramma
Genkwa en kies in het menu
Veranderen
het menupunt
parameterbestand
. Dan leest u het aanwezige parame-
terbestand Familie.par in en brengt u daarin de gewenste veranderingen aan. In het bijzonder moet u naam en
plaats van het aan te maken bestandenpakket aangeven. Vervolgens schrijft u dit nieuwe parameterbestand onder
een andere naam in de programmamap weg, waarbij de naam Genkwa.par de voorkeur heeft. Maak dan een
genealogisch bestandenpakket in het menu
Invoeren
, door het kiezen van
bestandenpakket aanmaken
, met be-
hulp van het gemaakte parameterbestand. In het menu
Invoeren
, menupunt
persoonsbestand
, kan dan begon-
nen worden met het invoeren van persoonsgegevens. Het bestand Familie.par wordt verder niet meer gebruikt,
behalve voor het maken van meer parameterbestanden voor andere gegevenspakketten.
Door verschillende oorzaken, zoals een fout in het lopende programma, in de gebruikte programmeertaal GFA-
BASIC, in Windows, op de harde schijf of een onderbreking van de stroomtoevoer, kan het gebeuren dat het pro-
gramma vastloopt of dat de loop van het programma afgebroken wordt met een foutmelding.
Hierdoor kan het be-
standenpakket beschadigd raken. Maak daarom geregeld reservekopieën van de genealogische bestanden. Dit
kan met behulp van
kopiëren
,
bestandenpakket
in het laatste menu.
1.4. Het vervolg
Na het invullen van de eerste persoonsbladen en relatiebladen is het goed om de handleiding nader te bestude-
ren. Hierdoor kunt u aan de weet komen welke mogelijkheden Genkwa biedt.
Met problemen en vragen kunt u altijd bij de maker van Genkwa terecht, schriftelijk (postzegels voor antwoord
bijsluiten), telefonisch, via e-mail of in levende lijve. Ik zal mijn best doen om hulp te bieden.
Hebt u suggesties voor uitbreiding of verbetering, laat u dat dan weten. Ook is melding van ontdekte fouten in
het programma voor de andere gebruikers van groot belang. Van het uitkomen van nieuwe versies met wijzigingen
van enige omvang worden geregistreerde Genkwa-gebruikers op de hoogte gehouden.
- 2 -
2. BESTANDENSTRUCTUUR
2.1. Een bestandenpakket
Een volledig pakket van gegevensbestanden bestaat uit de volgende bestanden, met als naam de naam van
het bestandenpakket en een aangegeven extensie; deze bestanden moeten in eenzelfde map staan, de gege-
vensmap. Dit zijn: persoonsbestand (prs), relatiebestand (rlt), plaatsbestand (plt), adressenbestand (adr), opmer-
kingenbestand (opm), verbintenissenbestand (bin), kinderbestand (kin), stambestand (stm), beroepenbestand
(brp), voornamenbestand (vnm), patroniemenbestand (pat), zamelnamenbestand (znm), streek-toevoegingen-
bestand (str) (bevattende streeknamen bij plaatsnamen en toevoegingen bij plaatsnamen en streeknamen), syno-
niemenbestand (syn), afkortingenbestand (afk), macrobestand (mcr), probandenbestand (pbd) met bijbehorend in-
dexbestand (pid), namen(a)bestand (nma), gealfabetiseerd op achternamen, met bijbehorend indexbestand (nia),
namen(v)bestand (nmv), gealfabetiseerd op voornamen, met bijbehorend indexbestand (niv), bronnenbestand
(brn), tekstenbestand (tks), literatuurbestand (ltr) en instellingenbestand (isb).
Bij zo'n bestandenpakket hoort altijd minstens één parameterbestand, dat evenwel niet in de gegevensmap
maar in de programmamap moet staan. In de programmamap moeten ook de bestanden Postcon.brk, Postvoc.brk
en Vocprot.brk staan; deze zijn nodig voor woordafbreking bij tekstuitvoer naar scherm of afdrukbeheer. Verder
moet nog het bestand Genkwa.blk in de programmamap staan. Dit bestand bevat behalve de algemene informa-
tie, in te zien met het menupunt ‘informatie over Genkwa’, ook op te roepen beknopte uitleg in sommige program-
mavensters met een onderbalk; in zo’n venster staat dan een aanklikbaar vraagteken helemaal links op de onder-
balk.
In het hoofdprogramma Genkwa kunnen de gegevens voor het persoonsbestand en het relatiebestand ingege-
ven en veranderd worden. Hierbij worden tevens het plaatsbestand, adressenbestand, opmerkingenbestand, ver-
bintenissenbestand, kinderbestand, stambestand, beroepenbestand, voornamenbestand, patroniemenbestand,
zamelnamenbestand, streek-toevoegingenbestand, namen(a)bestand, namen(v)bestand en probandenbestand
aangevuld en veranderd. De gegevens in het plaatsbestand, en daarmee ook die in het streek-toevoegingen-
bestand, kunnen ook rechtstreeks ingegeven en veranderd worden.
In Gengra kunnen steeds het stambestand, namen(a)bestand, namen(v)bestand en probandenbestand ver-
nieuwd worden. Synoniemenbestand, afkortingenbestand, bronnenbestand, tekstenbestand en literatuurbestand
zijn zuivere tekstbestanden en kunnen in Genbij door de gebruiker naar behoefte veranderd en aangevuld worden.
Beroepenbestand, voornamenbestand, patroniemenbestand en zamelnamenbestand zijn tekstbestanden met
een vaste bladlengte. Deze kunnen ook in Genbij veranderd worden. Dit geldt ook voor de tekstgedeeltes van het
streek-toevoegingenbestand. Omdat in het persoonsbestand met nummers naar deze bestanden verwezen wordt,
is echter bij veranderen van deze bestanden grote voorzichtigheid geboden.
In het instellingenbestand staan teksten van klikblokken en gegevens van invulformulieren. Bij de meeste invul-
formulieren is het mogelijk om de invulling daarin te bewaren; invullingen die erg variabel zijn, zoals bijvoorbeeld
persoonsbladnummers, worden daarbij niet bewaard. Parameterbestand en instellingenbestand zijn ook zuivere
tekstbestanden. De programma’s gebruiken de structuur van deze bestanden, en daarom is het veranderen van
deze bestanden sterk af te raden.
Elk gegevensbestand bestaat uit genummerde bladen; de nummering begint bij 1 en geschiedt in de volgorde
van invoer. De indeling van deze bestanden staat beschreven in aanhangsel A1. Normaliter hoeft de gebruiker
hierover niets te weten, behalve wat betreft het synoniemenbestand, afkortingenbestand, bronnenbestand,
tekstenbestand en literatuurbestand: de bewerking van deze bestanden moet rechtstreeks door de gebruiker ge-
beuren, in Genbij. De volgorde van de alinea's waaruit deze bestanden bestaan is niet van belang.
2.2. Het parameterbestand
Bij elk pakket van gegevensbestanden hoort een parameterbestand, met extensie par en bij voorkeur de naam
Genkwa.par. Hierin moeten in ieder geval naam en plaats van de bestanden aangegeven zijn. Verder kunnen in
het parameterbestand de benamingen van de gebeurtenissoorten veranderd worden. Bij elk persoonsblad en bij
elk relatieblad zijn 15 soorten gebeurtenissen mogelijk, waarvan er maximaal 6 als hoofdgebeurtenis aangemerkt
kunnen worden. Van sommige gebeurtenissen moet de gebruiker zelf uitmaken welke betekenis zij moeten heb-
ben. Van de meeste gebeurtenissoorten is de betekenis al aangegeven. De gebruiker kan die wel op eigen houtje
veranderen; dat zal echter in de meeste gevallen, bijv. voor geboorte, doop, overlijden, ondertrouw, wettelijk huwe-
lijk, niet verstandig zijn, alleen al met het oog op de uitwisselbaarheid en interpretatie die de programma's zelf
eraan verbinden. Ook moet bepaald worden wat op een nieuw persoons- of relatieblad in eerste instantie de
hoofdgebeurtenissen zullen zijn (per blad is dat weer te veranderen).
Een belangrijk punt is dat in het parameterbestand de verbindende teksten in genealogische tekstuitvoer vast-
gelegd worden, vaak in zowel een mannelijke als een vrouwelijke vorm. Doorgaans is dat voor de Nederlandse
taal niet van belang, maar voor iemand die bijvoorbeeld de verbindende tekst in het Frans wenst is dat wel belang-
rijk. Verder kunnen in het parameterbestand verstekwaarden (voorkeursinstellingen) opgenomen worden voor
allerlei opties.
2.3. De hoofdbestanden
Als hoofdbestanden van een bestandenpakket kunnen persoons-, relatie-, plaats-, adressen- en opmerkin-
genbestand beschouwd worden.
- 3 -
Voor een persoonsblad zijn de belangrijkste gebeurtenissen: geboorte, doop, overlijden, impost op begraven,
begraven, en voor een relatieblad: ondertrouw, kerkelijke ondertrouw, impost op trouwen, wettelijk huwelijk, kerke-
lijk huwelijk. Deze komen zeker in aanmerking om als hoofdgebeurtenissen te fungeren. De belangrijkste gege-
vens over de maximaal 6 hoofdgebeurtenissen, namelijk datum, plaats en eventueel gezindte, worden op het per-
soons- of relatieblad zelf geregistreerd. Voor elke persoon of relatie worden de gegevens over eventuele andere
gebeurtenissen, die dan nevengebeurtenissen genoemd worden, opgeslagen in het opmerkingenbestand. Wat
hoofd- of nevengebeurtenissen zijn is voor elke persoon en relatie afzonderlijk te bepalen en te veranderen.
Op een blad in het persoonsbestand staan gegevens, of referenties naar gegevens, van een persoon. Die zijn:
achternaam, voornamen, geslacht, beroepen, plaats en datum en eventuele gezindte van gebeurtenissen, onze-
kerheid voor vaderrelatie en voor moederrelatie, een patroniem of bijkomende voornaam, een zamelnaam of bij-
komende voornaam, een gebruikerscode, een losse gezindte, een code voor doodgeboren/gewettigd/geadop-
teerd, adressen, opmerkingen en laatste bewerkingsdatum.
Onder meer de achternaam en, voorzover er plaats genoeg is, de voornamen, worden in het persoonsbestand
zelf opgeslagen. In het afzonderlijke voornamenbestand worden alleen de bijkomende voornamen opgeslagen.
Nog meer voornamen kunnen door middel van een opmerking bij de rubriek 'voornamen' ingegeven worden, zoals
ook voor achternamen het geval is. De mogelijke soorten opmerkingen bij een persoonsblad zijn: tekst, datum,
plaats, gezindte en bijzonderheden (bijv. getuigen) bij de hoofdgebeurtenissen, aantekening 1, aantekening 2,
nevengebeurtenissen (met gegevens als bij een hoofdgebeurtenis, maar met beperkingen voor de omvang ervan),
achternaam, voornamen, (losse) gezindte, beroep 1, beroep 2, beroep 3, voortitel, achtertitel, alias, roepnaam,
tussenopmerking, algemene opmerking, zelfstandige noot, extra beroep, als-naam.
Op een blad in het relatiebestand staan gegevens, of referenties naar gegevens, van een relatie. De be-
langrijkste zijn: plaats en datum en eventuele gezindte van gebeurtenissen, onzekerheid van de relatie, relatie-
soort, rolverwisseling, een gebruikerscode, adressen, opmerkingen en laatste bewerkingsdatum. De mogelijke
soorten opmerkingen bij een relatieblad zijn: tekst, datum, plaats, gezindte en bijzonderheden (bijv. getuigen) van
de hoofdgebeurtenissen, aantekening 1, aantekening 2, nevengebeurtenissen (met opmerkingen als bij een
hoofdgebeurtenis, maar met beperkingen wat betreft de omvang), Uit ... (m), Uit ... (v), Uit ... (m) en (v), algemene
opmerking, zelfstandige noot, als-naam man, als-naam vrouw.
De familiebetrekkingen worden opgeslagen op de volgende manier. Op een persoonsblad staat het nummer
van de ouderrelatie, het aantal verbintenissen en een (niet getoond) nummer dat verwijst naar een blad in het
verbintenissenbestand vanwaar af de relatiebladnummers van de verbintenissen staan (zowel voor de man als
voor de vrouw). Op een relatieblad staan de persoonsbladnummers van man en vrouw, het aantal kinderen en
een (niet getoond) nummer dat verwijst naar een blad in het kinderbestand vanwaar af de persoonsbladnummers
van de kinderen uit de betreffende relatie staan.
Op een plaatsblad staan een plaatsnaam, een tweeletterige code om bijvoorbeeld de provincie aan te duiden
waarin de plaats ligt, en nog desgewenst 3 nummers die verwijzen naar het streek-toevoegingenbestand, waarvan
2 voor een streeknaam en 1 voor een toevoeging aan de plaatsnaam. In het persoons- en relatiebestand staan
geen plaatsnamen, maar wel de bladnummers waarop deze staan in het plaatsbestand.
Op een adresblad kunnen behalve een kaal adres, d.w.z. straatnaam met huisnummer, ook een postcode,
plaatsnaam (intern alleen een plaatsbladnummer), begin- en einddatum, en verbindende teksten opgenomen wor-
den. Er moet aangegeven worden op welke manier het adres uitgevoerd moet worden, namelijk als losse algeme-
ne opmerking (L), als algemene opmerking samen met andere adressen (S), als noot (samen met andere adres-
sen (N)), of (als een rubriek) in de lopende tekst (R).
2.4. Verbintenissenbestand en kinderbestand
Het verbintenissenbestand is niets anders dan een lijst van relatiebladnummers en het kinderbestand alleen
maar een lijst van persoonsbladnummers. Maar deze twee bestanden vormen wel een belangrijke en onmisbare
verbinding tussen persoonsbestand en relatiebestand.
2.5. Stambestand
Het stambestand bevat voor elk persoonsbladnummer de onzekerheid voor ouder-, vader- en moederrelatie,
het ouderrelatienummer en de persoonsbladnummers van de ouders. Dit bestand wordt voornamelijk gebruikt bij
het samenstellen van kwartierstaten en stamreeksen. Een correct stambestand is onmisbaar. Als het in het onge-
rede is geraakt kan het in Genbij opnieuw gemaakt worden.
2.6. Beroepenbestand, voornamenbestand, patroniemenbestand, zamelnamenbestand
Elk van deze bestanden bestaat uit tekstbladen bestaande uit een tekst van 30 tekens (inclusief spaties). Op elk
plaatsblad kan een verwijzing naar een toevoeging staan en kunnen ten hoogste twee verwijzingen naar een
streeknaam staan. In het persoonsbestand staan verwijzingen naar de overige van deze bestanden, voor elk per-
soonsblad maximaal 3 naar het beroepenbestand en maximaal 2 naar het voornamenbestand, het patroniemen-
bestand en het zamelnamenbestand samen. In het voornamenbestand komen alleen voornamen waarvoor op het
persoonsblad geen ruimte meer is; die voornamen kunnen ook als opmerking bij de rubriek 'voornamen' opgeno-
men worden. Een zamelnaam is te beschouwen als een individueel synoniem, alleen van belang voor alfabetise-
ring (zie hierna) en selectie. Zamelnamen kunnen ook gebruikt worden om verschillende families met dezelfde
achternaam uit elkaar te houden, bijv „Vries1” als zamelnaam voor de leden van een bepaalde familie De Vries,
- 4 -
„Vries2” voor de leden van een andere familie De Vries.
2.7. Streek-toevoegingenbestand
In het streek-toevoegingenbestand zitten zowel streekbladen als toevoegingen aan plaatsbladen of streek-
bladen. Bij elk blad zijn er, behalve de tekst aangevuld met spaties tot 30 posities, nog 2 posities, voor een
streeknaam zonder toevoeging gevuld met het getal nul, voor een streeknaam met toevoeging met het nummer
van een toevoeging, voor een toevoeging het getal -1.
2.8. Synoniemenbestand
Een synoniemenbestand kan in Genbij naar behoefte aangevuld en veranderd worden. Het kan optioneel ge-
bruikt worden om bijvoorbeeld een index afwijkend te ordenen, door gebruik van het synoniem i.p.v. (het hoofd-
deel van) de achternaam zelf. Als bijv. in het synoniemenbestand „Sonneveld = Zonneveld” voorkomt, zullen alle
personen met achternaam „Sonneveld” bij de alfabetisering behandeld worden alsof hun achternaam „Zonneveld”
was. Voor afwijkende alfabetisering is overigens een zamelnaam vaak geschikter omdat die persoonsgebonden is.
Als er bij een persoon een achternaampatroniem of een achternaamopmerking is, zal een synoniem voor de
'kale' achternaam doorgaans niet functioneren, omdat zo'n patroniem of achternaamopmerking in de achternaam
verwerkt wordt (als daarvoor voldoende ruimte is). Dan moet in het synoniemenbestand ook voor de volle achter-
naam, zoals die bijv. in een index staat, een synoniem aanwezig zijn.
2.9. Afkortingenbestand
Het afkortingenbestand kan op dezelfde manier als het synoniemenbestand in Genbij aangevuld en veran-
derd worden. Als in het afkortingenbestand bijv. „NHA = Noord-Hollands Archief te Haarlem” voorkomt, zal bij
uitvoer van noten desgewenst een noot die begint met „Noord-Hollands Archief te Haarlem” afgekort worden tot
„NHA”. Maar een ander gebruik ligt meer voor de hand. Namelijk om in een noot alleen de afkorting „NHA” te ge-
bruiken. Vóór de notenuitvoer wordt dan desgewenst vermeld dat „NHA” de afkorting is van „Noord-Hollands Ar-
chief te Haarlem”. Als „NHA” in de noot voorkomt, maar niet aan het begin, dan komt de vermelding alleen als de
noot afkomstig is van een brontekst waarin „NHA” als afkorting vermeld staat.
2.10. Macrobestand
In Genkwa kunnen in een macrobestand maximaal 80 teksten van elk ten hoogste 8000 tekens opgenomen
worden. Zo'n macrotekst uit het macrobestand kan dan bij tekstinvoer opgeroepen worden met behulp van intik-
ken op het numerieke toetsenbord (met <Num Lock> aan) van <0> gevolgd door het nummer, waarbij gelijktijdig
de Alt-toets ingedrukt gehouden wordt. Een andere manier is om eerst functietoets F12 in te drukken en dan in het
getoonde macrobestand de gewenste macrotekst aan te klikken.
In het macrobestand worden ook verschillende andere gegevens opgeslagen, zoals zoeknamen. Deze gege-
vens zijn niet rechtstreeks toegankelijk.
2.11. Namenbestanden en probandenbestand
In Genkwa worden bij invoeren en veranderen van persoonsnamen op een persoonsblad automatisch beide
namenbestanden aangepast. Ook kan dan op een persoonsblad aangegeven worden of de betreffende persoon in
het probandenbestand opgenomen moet worden. De beide namenbestanden en het probandenbestand kunnen,
naast het persoonsbestand en het relatiebestand, gebruikt worden om een persoon of een relatie op te zoeken; de
gevonden persoon moet dan aangeklikt worden. Het probandenbestand is speciaal bedoeld om de gewenste pro-
band op te zoeken bij de voorbereiding van genealogische uitvoer. Als bij een persoon een zamelnaam staat,
wordt deze ook onder de zamelnaam opgenomen, met de letter „z”, in de namenbestanden, desgewenst ook in
het probandenbestand. Bij aanklikken van een persoon in een namenbestand of het probandenbestand wordt
deze als proband opgenomen, mits de cursor in het vakje van de proband staat.
Namen(a)bestand en namen(v)bestand kunnen altijd in Gengra vernieuwd worden. In Gengra kan een be-
staand probandenbestand ook gereorganiseerd worden. Dan worden namen waarnaar door het indexbestand niet
(meer) verwezen wordt verwijderd, en wordt het probandenbestand intern gealfabetiseerd. Zo’n reorganisatiemo-
gelijkheid voor de namenbestanden is er niet, omdat die eenvoudigweg opnieuw aangemaakt kunnen worden.
2.12. Bronnenbestand, tekstenbestand, literatuurbestand
Dit zijn zuivere tekstbestanden, door de gebruiker te beheren in Genbij. Elke regel (ofwel alinea) bestaat uit een
code gevolgd door een gelijkteken met daarachter een tekst (die onder de code schuilgaat).
In het bronnenbestand staat vóór het gelijkteken een door de gebruiker te bepalen broncode, en daarachter de
tekst voor de bron. In een opmerking wordt naar zo'n bron gerefereerd door middel van „{BRN
<
code
>
}”, waarbij
<
code
>
” de broncode is. Achter de tekst kan in het bronnenbestand nog staan „AFKO:” gevolgd door een eventu-
eel gebruikte afkorting, die verondersteld wordt in het afkortingenbestand voor te komen. Dit kunnen ook meerdere
afkortingen zijn, die dan door een apestaartje („@”) van elkaar gescheiden moeten worden. Voor het tekstenbe-
stand gaat dat analoog, met „TKS” i.p.v. „BRN”. In het literatuurbestand staat vóór het gelijkteken een door de
gebruiker te bepalen code voor de literatuurverwijzing; in een opmerking wordt de verwijzing opgegeven als
„{LTR
<
code
>
}”.
- 5 -
2.13. Andere soorten bestanden
In verschillende onderdelen worden nummerlijsten, d.w.z. lijsten van persoonsbladnummers van uitgezochte
personen, gemaakt of gebruikt. De nummers worden in vier bytes opgeslagen. Deze bestanden hebben extensie
num. In het deelprogramma Gengra kunnen nummerlijsten voor diverse doeleinden gebruikt worden.
Bestanden van plaatjes gemaakt in Gengra hebben extensie bmp; deze hebben het monochrome bitmap-
formaat.
Bij schermuitvoer kunnen de gegevens voor die uitvoer bewaard worden, om later desgewenst opnieuw snel
geraadpleegd te kunnen worden. Die gegevens staan in drie bestanden, met door de gebruiker te kiezen naam,
met extensies scx, scy en scz. Ze horen thuis in de programmamap, de map waarin de programma's staan.
In Genkwa kan bij genealogische uitvoer met index aan de hand van deze index een nummerlijst gemaakt wor-
den, en ook een zogenaamd ruw indexbestand met extensie ind naar schijf uitgevoerd worden. Uit dergelijke be-
standen kan, eveneens in Genkwa, een verzamelindex gemaakt worden.
In Genbij kunnen bestanden gemaakt en gebruikt worden waarin de informatie over de gegevensstructuur van
te maken tabellen opgeslagen is. Deze bestanden hebben extensie tab. Evenzo kunnen bestanden met extensie
sel (algemeen) of seg (gebeurtenissen), bestaande uit selectiegegevens, gemaakt en gebruikt worden.
Er worden zes soorten tekstbestanden onderscheiden, met extensies txt, sch, gkw, ged, htm en rtf. In beginsel
zijn alle door de programma's gemaakte en gebruikte tekstbestanden ANSI-bestanden, d.w.z. de gebruikte code-
ring is de codering die Windows gebruikt, namelijk de ANSI-variant van de ASCII-codering. Alleen in het deelpro-
gramma Gengra worden sommige bestanden aanvaard in de oude ASCII-codering (code page 850) van IBM. In
dat programma zijn ook omzettingsroutines beschikbaar.
Een TXT-bestand is doorgaans een plat tekstbestand, dat is een ANSI-bestand waarin, behalve de leesbare
ANSI-waarden (de codes van 32 t.e.m. 255), alleen nog combinaties CHR$(13)+CHR$(10) voorkomen die de
tekst in alinea's verdelen. Een TXT-bestand kan ook een zgn. tekstkolom bevatten, aangegeven door een harde
lege regel, d.i. een alinea bestaande uit 2 tekens met ANSI-code 160 ('harde spaties'). In dit geval worden de
voorafgaande alinea's beschouwd als regels en vormen de volgende regels een 'tekstkolom' die zo mogelijk in
meerdere naast elkaar gelegen kolommem uitgevoerd wordt. Als er een indeling in bladzijden is, d.w.z. de AN-
SI-code 12 voorkomt, dan wordt aangenomen dat de alinea's bedoeld zijn als regels. In de overige gevallen
gebeurt het volgende. Als de grootste alinealengte kleiner is dan 80 worden de alinea's als regels beschouwd,
als de grootste alinealengte groter is dan 79 en kleiner dan 161 wordt de vraag gesteld of de alinea's als regels
opgevat moeten worden, als de grootste alinealengte groter is dan 160 worden de alinea's behandeld als ali-
nea's en is er geen indeling in regels. Alleen als de alinea's als echte alinea's gelden is er een keus mogelijk
tussen het gebruik van een lettertype met vaste of proportionele letterbreedte. Anders wordt met lettertype met
vaste letterbreedte uitgevoerd.
Een schemabestand is een bestand met extensie sch dat samenhangende configuraties van de zgn. pseudo-
grafische tekens CHR$(160), CHR$ (166) en CHR$(173) (soms ook CHR$(47) en CHR$(92)) bevat, die bij af-
drukken in Genkwa omgezet worden in horizontale en verticale lijnen.
Een GKW-bestand is een in alinea's verdeeld tekstbestand waarin uitvoerige informatie voor afdrukken opge-
nomen is. Deze bestanden kunnen in het hoofdprogramma Genkwa gemaakt en naar scherm of printer uitgevoerd
worden. Bij deze uitvoer wordt dan de aanwezige informatie gebruikt voor de opmaak. Deze manier van genea-
logische uitvoer, dus via uitvoer als GKW-bestand, geeft de meeste mogelijkheden.
Een bestand met extensie ged is een GEDCOM-bestand, een soort bestand dat volgens een bepaald protocol
genealogische gegevens bevat en gebruikt wordt voor uitwisseling van genealogische gegevens tussen ver-
schillende genealogische computerprogramma's.
Een bestand met extensie htm is een bestand in HTML-formaat . Zo'n bestand kan voor webpagina's op inter-
net gebruikt worden.
In Genkwa kan genealogische uitvoer in een zogenaamd RTF-bestand (‘Rich Text Format’) gezet worden. Zo'n
RTF-bestand bevat allerlei opmaakgegevens en kan door de meeste tekstverwerkers ingelezen worden. Dan
kan in zo’n tekstverwerker de tekst desgewenst verder bewerkt worden.
- 6 -
3. BESTANDENPAKKET MAKEN
3.1. Procedure
- Het programma Genkwa starten.
- Op de menubalk bovenaan het venster het menu
Veranderen
aanklikken, en vervolgens in het dan uitgeklapte
menu het menupunt
parameterbestand
aanklikken.
- Dan moet u een parameterbestand aanwijzen. U kiest het parameterbestand Familie.par (in het begin is dit
overigens de enige keus).
- Er verschijnt dan een klikblok waaruit u door aanklikken kunt kiezen welk onderdeel van het parameterbestand
u wilt veranderen. Het belangrijkste onderdeel is het bovenste, „bestandsgegevens”. Door aanklikken kiest u dit.
Wat u daarin kunt doen is te zien in afbeelding 1. De beschrijving staat in § 3.2, waarin u tevens ingeleid wordt in
een aantal conventies van het programmapakket Genkwa. Als u met dat onderdeel klaar bent kunt u ook andere
onderdelen kiezen om daarin veranderingen aan te brengen, maar strikt nodig is dat in eerste instantie niet. Uit
nieuwsgierigheid zult u dit misschien toch doen, al was het alleen maar om te zien wat er zoal meer in te stellen is.
Een korte beschrijving van de onderdelen bevindt zich verderop in dit hoofdstuk.
- Als u klaar bent met invulling en instelling van de onderdelen van het parameterbestand klikt u op de onderbalk
'opslaan' of 'afbreken' aan, normaliter natuurlijk 'opslaan'. Bij 'afbreken' gebeurt er verder niets. Bij 'opslaan' moet u
een naam aangeven voor het op te slane parameterbestand. Er is een voorkeur voor de naam Genkwa.par. In dat
geval kunt u namelijk later door 'snel instellen' kenbaar maken dat Genkwa.par het bedoelde parameterbestand is;
anders moet u het gewenste parameterbestand telkens aanwijzen.
- Na het opslaan van het nieuwe parameterbestand komt u terug in het hoofdmenu. Hierin kiest u het menu
In-
voeren
en daarin het menupunt
bestandenpakket aanmaken
. Bij de vraag naar een parameterbestand moet u
dan het zojuist aangemaakte parameterbestand aanwijzen. Daarna kunt u beginnen met het invoeren van gege-
vens.
Afbeelding 1
- 7 -
3.2. Invulformulier „Bestandsgegevens”
In het invulformulier „Bestandsgegevens” dienen naam en plaats van de bestanden van het bestandenpakket
en van de map voor eventuele tekstbestanden, nummerlijsten, plaatjes en overige bestanden ingevuld te worden.
Dit gebeurt op de aangegeven plaatsen in omlijnde vakken.
De ingestelde verstekwaarden kunnen door andere vervangen worden. In plaats van de verstekwaarde STAM-
BOOM voor de naam van het bestandenpakket kunt u bijvoorbeeld uw eigen achternaam of een afkorting daarvan
invullen. Het aantal beschikbare posities wordt aangegeven door de grootte van het vak en is in dit geval 8. Met de
pijltoetsen en met de muis kunt u de cursor binnen en tussen de vakken bewegen, met de toetsen
<
Backspace
>
en
<
Delete
>
zijn afzonderlijke letters weg te halen, en met
<
Ctrl
>
+
<
Delete
>
(in het parameterbestand desgewenst te
veranderen in
<
Esc
>
) is de hele tekst in een vak te verwijderen. Met de invoertoets Enter wordt naar het volgende
vak gesprongen. Dit kan ook met
<
Tab
>
. Door middel van
<
Tab
>
met
<
Shift
>
gaat de cursor naar het vorige vak.
Nadat alles naar wens ingevuld is kan het invulformulier verlaten worden door met de muis op de onderbalk
„klaar” aan te klikken of de functietoets F1 in te drukken. Dan verschijnt het klikblok met de namen van de onder-
delen van het parameterbestand.
Afbeelding 2
- 8 -
3.3. Invulformulier „Persoonsgebeurtenissen”
Afbeelding 3
Op dit invulformulier, verdeeld over twee schermen, kunt u opgeven hoe de 15 mogelijke persoonsgebeur-
tenissen aangeduid en verwerkt moeten worden. (Eigenlijk is het beter om te spreken over soorten per-
soonsgebeurtenissen, omdat soms zo'n gebeurtenis, bijvoorbeeld bevordering, meer dan één keer voor kan ko-
men.)
Bij elke gebeurtenis hoort een symbool (meestal een letter), een afkorting (bestaande uit ten hoogste 4 tekens),
een vlag die aangeeft of er een gezindte bij hoort, en een uitvoertekst, afzonderlijk voor een man en voor een
vrouw (voor het Nederlands kunnen deze twee teksten gevoegelijk identiek zijn). De mogelijke persoonsgebeurte-
nissen, met de vooringestelde symbolen en afkortingen, zijn: * geb., D ged., V pr1, A adop, L bel., W pr2, ^ bev., X
pr3, Y pr4, P pens, O ovl., I imp., B begr, C crem, Z pr5. Aan 5 van deze 15 gebeurtenissen is a priori nog geen
betekenis gehecht; deze 5 hebben voorlopig de afkortingen pr1, pr2, pr3, pr4, pr5 gekregen en er is geen voorin-
gestelde tekst voor aanwezig. De gebruiker moet eventueel zelf aan deze ongedefinieerde gebeurtenissen een
betekenis geven.
Verder is er enige vrijheid om de uitvoervolgorde van de gebeurtenissen te veranderen. De symbolen „1”, „2” en
„3” duiden hierbij de drie beroepen aan. De uitvoervolgorde kan veranderd worden binnen de eerste 4 gebeurte-
nissen, binnen de laatste 5 gebeurtenissen, en binnen de overige 6 gebeurtenissen samen met de 3 beroepen. De
eerste 4 persoonsgebeurtenissen worden geacht gerelateerd te zijn aan de geboorte, en de laatste 5 aan het
overlijden; als het programma een jaar of datum met betrekking tot de geboorte nodig heeft worden de gebeurte-
nissen met nummers 1, 2, 3, 4 afgezocht, en voor het overlijden de nummers 11, 12, 13, 14, 15, in deze volgorde
(onafhankelijk van de uitvoervolgorde). Eventuele tussenopmerkingen worden uitgevoerd vóór de laatste groep
van 5 persoonsgebeurtenissen.
Wat op een nog leeg persoonsblad in eerste aanleg de maximaal 6 hoofdgebeurtenissen zullen zijn kan hier
ook vastgelegd worden. Bij verstek is dit ingevuld als „* DO B”, d.w.z. geboorte is de eerste hoofdgebeurtenis,
doop de derde, overlijden de vierde en begraven de zesde. De ruimte voor de afwezige tweede hoofdgebeurtenis
dient als reserve en kan bijv. zo nodig gebruikt worden voor een tweede datum voor geboorte (als bijv. alleen be-
kend is dat de geboorte tussen twee bekende datums valt), en die voor de vijfde hoofdgebeurtenis kan bijv. ge-
bruikt worden voor een tweede datum voor overlijden.
In dit invulformulier komen invulvakken voor maar één letter voor. Meestal is er voor de invulling van zo'n vak
een beperkt aantal toegelaten mogelijkheden, bijv. alleen maar „J” of „N”. Als er geen verwarring mogelijk is, zoals
in dit voorbeeld, hoeven niet noodzakelijk hoofdletters ingetoetst te worden. Verder kunnen ook met opvolgende
muisklikken in zo'n vak de toegelaten invulmogelijkheden opgeroepen worden.
- 9 -
3.4. Invulformulier „Relatiegebeurtenissen”
De informatie over de 15 relatiegebeurtenissen is grotendeels analoog met die voor de persoonsgebeur-
tenissen. Bij een relatiegebeurtenis is er nog een tussentekst mogelijk, bijv. „met”. De 15 relatiegebeurtenissen
zijn: L verl, W rl1, N nhuw, V vwrd, O otr., P otk., I imp., A att., C ctr.,
tr., K trk., X rl2, Y rl3, S sch. Z rl4. Er zijn 4
nog ongedefinieerde relatiegebeurtenissen, met afkortingen rl1, rl2, rl3, rl4. De tweede soort relatiegebeurtenis,
met standaardafkorting rl1, gerelateerd aan de relatiesoort „W”, is de aanbevolen relatiegebeurtenis om samen-
wonen aan te geven; zie § 4.4, bij relatiesoort „W”. De afkortingen worden bijv. gebruikt voor de relaties van kinde-
ren op een gezinsblad. De verstekinstelling voor de maximaal 6 hoofdgebeurtenissen is „OIx K ”, voor ondertrouw,
impost op trouwen, wettig huwelijk, (reserve), kerkelijk huwelijk, (reserve). De uitvoervolgorde kan veranderd wor-
den binnen de eerste 3 relatiegebeurtenissen, binnen de laatste 3 relatiegebeurtenissen, en binnen de overige 9
relatiegebeurtenissen. Als het programma een jaar of datum met betrekking tot een huwelijk nodig heeft worden
achtereenvolgens de nummers 10, 11, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4 van de relatiegebeurtenissen afgezocht (onafhankelijk
van de uitvoervolgorde).
3.5. Invulformulier „Uitvoerteksten”
Op dit invulformulier staan de stukken verbindende tekst die bij genealogische uitvoer gebruikt worden. Bevalt
de gegeven verstekinstelling u niet, dan kunt u die naar eigen goeddunken veranderen, ook later nog.
Ook moet een aantal eenletterafkortingen vastgelegd worden. Voor datumcorrectie zijn hiervoor vooringesteld:
„v
<
«c»
>
n” voor opvolgend „vóór”, „kort voor”,„vóór of op/in”, „circa”, „op/in of na”, „kort na”, „na”, „J1234567” om aan
te geven dat de datum een datum volgens de Juliaanse kalender is, waarbij de cijfers 1 t.e.m. 7 dezelfde datum-
correcties als hiervoor aangeven, en „otp” staat voor opvolgend „of”, „tussen . . . en . . .”, „vanaf . . . tot . . .”. Bij de
laatste datumcorrectie mag een van de twee datums ontbreken; in de uitvoer krijgt men dan de tekst „vanaf” een
bepaalde datum of „tot” een bepaalde datum. Het gebruik hiervan kan zinvol zijn bij adressen en bij opmerkingen
bij een beroep. De vooringestelde eenletterafkortingen in „WVM” slaan op „waarschijnlijk”, „vermoedelijk”, „moge-
lijk”. Die in „OVMKZD” betekenen „ouder”, „vader”, „moeder”, „kind”, „zoon”, „dochter”, en worden gebruikt bij ver-
wantschapslijnen.
3.6. Invulformulier „Gezindte-opties”
In het invulformulier „Gezindte-opties” kunt u tweeletterige codes met bijbehorende tekst invoeren. De tweelette-
rige codes gebruikt u bij de invoer van persoons- en relatiegegevens. De bijbehorende tekst wordt bij genealogi-
sche uitvoer gebruikt. Bij elke gezindte kunt u aangeven of die bij uitvoer al of niet vermeld moet worden. Later
kunnen in Genkwa en in Genbij deze instellingen altijd veranderd worden, bijvoorbeeld via het menupunt
uitvoer-
opties
.
3.7. Invulformulier „Datumcontrole-opties”
Datumcontroles worden in Gengra uitgevoerd bij het controleren van persoons- of relatiebestand en in Genkwa
bij invoeren of veranderen van een persoons- of relatieblad. In feite wordt overigens bij deze controles alleen naar
jaartallen gekeken. Voor deze controles kunnen in het invulformulier „Datumcontrole-opties” door de gebruiker
bepaalde limieten ingesteld worden, binnen zekere grenzen. Namelijk voor het minimale jaartal van een hoofdge-
beurtenis, twee instellingen voor aftrek om uit een doopjaar bij benadering een geboortejaar te bepalen, elk voor
maximaal twee gezindtes (bedoeld voor gezindtes die geen zuigelingendoop toepassen), minimaal verschil tussen
de geboortejaren van ouder en kind, minimale leeftijd bij huwelijk, maximale levensduur, en maximale verschillen
tussen geboortejaar kind en huwelijksjaar van de ouders. Zie ook aanhangsel A5.
3.8. Invulformulier „Vensterinstellingen”
Op dit invulformulier kunnen de afmetingen van het werkvenster, de voorinstellingen voor breedte en hoogte
van het tekenvenster in Gengra, voorgrond- en achtergrondkleur van werktekst, berichten, het schermuitvoerven-
ster, apart nog voor de hoofdpersonen, en de muisvorm bepaald worden. Om de cursor goed zichtbaar te houden
en om invertering in klikblokken goed te zien is het gewenst dat de achtergrondkleur van het werkvenster goed
contrasteert met zijn inverse kleur. Daarom niet alle drie de kleurwaarden van de achtergrondkleur in de buurt van
128 instellen. Als u met de rechtermuisknop klikt terwijl de cursor in een vak voor een kleurwaarde staat, dan kunt
u een kleur kiezen met behulp van het kleurenvenster van Windows.
Verder kan een eventueel waarschuwingssignaal (te gebruiken bij tekstoverloop) en een knipperwachttijd
(gebruikt om na zekere wachttijd eventueel knipperen van de cursor af te zetten) ingesteld worden. Ook zijn er
twee mogelijkheden voor de kleur van de extra namen op een persoons- of relatieblad.
- 10 -
3.9. Klikblok „Uitvoeropties”
Afbeelding 4
Ook in het klikblok van „Uitvoeropties” kunnen de instellingen naar eigen wens veranderd worden. Zoals de
naam aangeeft zijn deze instellingen bedoeld voor de uitvoer, naar scherm, printer of schijf. Bij elke uitvoer kunnen
de relevante opties opnieuw ingesteld worden.
- 11 -
3.10. Klikblok „Lettertypes”
Het klikblok „Lettertypes” werkt iets anders dan andere klikblokken. Door aanklikken van een vak wordt het
mogelijk voor dat vak een lettertype te kiezen, dat een eventueel al aanwezig lettertype zal vervangen. Alle letter-
types moeten ANSI-lettertypes zijn. De letterbreedte zal in printerfonts vaak ontbreken en door de printer uit de
andere gegevens afgeleid worden.
De volgende soorten lettertypes kunnen gekozen worden:
- Een lettertype als werkfont. Het werkfont is het font waarin alle communicatie met de gebruiker plaatsvindt en
waarmee ook de schermuitvoer gebeurt waarvoor een vaste letterbreedte gewenst is, bijvoorbeeld uitdraaien in
Genbij. De letters van het werkfont moeten een vaste letterbreedte van 8 pixels hebben, en de hoogte van de
letters mag niet groter zijn dan 16 pixels.
- Twee schermuitvoerfonts, waarmee de meeste schermuitvoer gebeurt. Er zijn geen wezenlijke beperkingen
voor de grootte van de letters.
- Een plaatjesfont. Dit is het font dat gebruikt wordt in Gengra bij het maken van plaatjes. Om redelijke plaatjes te
verkrijgen is een tamelijk kleine letter nodig.
- Voor uitvoer naar afdrukbeheer van Windows maximaal vier printerfonts, bestaande uit letters met een vaste
letterbreedte, genummerd van 0 t.e.m. 3.
- Evenzo maximaal 8 printerfonts, doorgaans bestaande uit letters met proportionele letterbreedte, genummerd
van 0 t.e.m. 7. Om volledig gebruik te kunnen maken van alle uitvoerfaciliteiten zijn hier True-Type-fonts, of soort-
gelijke lettertypes, gewenst.
In het parameterbestand Familie.par is printerfont nummer 0 met vaste letterbreedte en printerfont nummer 0
met proportionele letterbreedte vooringesteld. De specificaties ervan zijn echter printerafhankelijk en afhankelijk
van de printerresolutie. Mogelijk moet u deze fonts opnieuw kiezen.
De gekozen fonts worden opgeslagen in het parameterbestand. Als zo'n font een TrueType-font is, is het moge-
lijk het font te veranderen door de beschrijving van het font in het parameterbestand te wijzigen. Dit kan door het
parameterbestand als plat tekstbestand in te lezen en te bewerken. De beschrijving van een font staat tussen twee
apestaartjes. Het getal achter de eerste komma is de hoogte in pixels, het getal achter de letter „w” is de (gemid-
delde) letterbreedte, en het getal van drie cijfers daarachter een maat voor de zwarting. De zwarting van een nor-
maal font is 400, van een vet font 700; andere honderdtallen kunnen het font lichter of donkerder maken. Wel
moeten voor elk font de waarden aan de gestelde eisen blijven voldoen.
Afbeelding 5
- 12 -
3.11. Klikblok „Overige opties”
Afbeelding 6
Hierin kunnen allerlei opties ingesteld worden, bijvoorbeeld met betrekking tot vorm en knippering van de cursor
(afzonderlijk voor de invoegstand en de overschrijfstand), automatische bladdatering, al of niet gebeurtenissen
samennemen, aantal voorspaties in algemene opmerkingen.
4.
Invoeren
EN
Veranderen
IN GENKWA
4.1. Algemeen
In Genkwa kunt u zowel onder
Invoeren
als onder
Veranderen
o.a. kiezen uit de menupunten
persoonsbe-
stand
,
relatiebestand
en
plaatsbestand
. Het enige verschil is dat bij
Veranderen
een al aanwezig blad gekozen
moet worden om eventueel veranderd te worden. Als er bij een rubriek of gebeurtenis op een persoons- of relatie-
blad een opmerking is, dan wordt de bijbehorende cursieve tekst in hoofdletters gezet. Onder
Veranderen
kan
ook voor 'personen m.b.v. nummerlijst' gekozen worden. Hierbij worden achtereenvolgens de persoonsbladen
waarvan de nummers in de in te geven nummerlijst staan ter verandering aangeboden. Alle vakken van een blad
kunnen in eerste instantie naar believen ingevuld worden. Vakken waarvoor informatie ontbreekt worden leeggela-
ten.
Op een persoonsblad worden de namen van de ouders en van maximaal 6 eegaas vermeld, en op een relatie-
blad de voornamen van maximaal 18 kinderen. Door aanklikken van zo'n naam kan naar het betreffende per-
soonsblad gesprongen worden. Voor de kleur van deze namen zijn er twee mogelijkheden, in te stellen in het pa-
rameterbestand onder 'vensterinstellingen'. Het beginvak van een persoons- of relatieblad kan bepaald worden
door middel van
<
Ctrl
>
+
<
f
>
terwijl de cursor in het gewenste vak staat.
Een invulling van een gezindte kan gekozen worden op een klikblok na
<
Ctrl
>
+
<
F11
>
, mits de cursor op de eer-
ste positie van een gezindtevak staat. Bij een nieuwe invulling van een gezindtevak wordt die invulling ook als
invulling van de sneltoets
<
Ctrl
>
+
<
g
>
genomen.
Als in een leeg vak een persoons-, relatie- of plaatsbladnummer hoort kunt u door intikken van
<
z
>
of
<
?
>
gaan
bladeren in het betreffende bestand en daarin eventueel een keus maken. Bij invullen van een plaatsbladnummer
kan door
<
Ctrl
>
+
<
l
>
een eventueel eerder ingevuld plaatsbladnummer opgeroepen worden. Voor invoer van een
nummer voor een beroep is de sneltoetscombinatie
<
Ctrl
>
+
<
o
>
beschikbaar om het laatst gewijzigde beroeps-
nummer op te roepen, afzonderlijk voor een man en voor een vrouw. Bij een persoons- en relatieblad wordt door
<
Ctrl
>
+
<
d
>
een eventuele eerdere invulling van het vak waarin de cursor staat overgenomen. Bij het invullen van de
achternaam op een persoonsblad kan door
<
Ctrl
>
+
<
n
>
een eventueel eerder ingevulde achternaam opgeroepen
worden, en analoog voor de voornaam of voornamen met
<
Ctrl
>
+
<
m
>
.
- 13 -
De sneltoetsen
<
Ctrl
>
+
<
g
>
,
<
Ctrl
>
+
<
n
>
en
<
Ctrl
>
+
<
m
>
zijn in het hele pakket bij tekstinvoer beschikbaar. De invulling
van die sneltoetsen gebeurt alleen bij invulling op een persoons- of relatieblad.
Van een persoonsblad kan naar het ouderrelatieblad gesprongen worden door middel van de toetscombinatie
<
Alt
>
+
<
o
>
, en van een relatieblad naar het persoonsblad van de man opvolgend vrouw door middel van
<
Alt
>
+
<
m
>
opvolgend
<
Alt
>
+
<
v
>
. Hierbij hoeft het betreffende bladnummer nog niet ingevuld te zijn. Algemener kan door aan-
klikken met de rechtermuisknop van een vak waarin een relatie- of persoonsbladnummer staat of kan staan, of
door
<
r
>
met de cursor in dat vak, naar het betreffende relatie- of persoonsblad gesprongen worden. In alle geval-
len geldt, dat als het betreffende vak leeg is men op een nieuw in te vullen blad komt waarop het relevante per-
soons- of relatiebladnummer al ingevuld is. Als dit gebeurt op een relatieblad in een leeg kindvak, dan wordt op
het nieuwe persoonsblad behalve het ouderrelatienummer ook eventueel de achternaam van de vader ingevuld,
behalve als
<
Ctrl
>
ingedrukt gehouden wordt.
Vanaf een persoonsblad kan ook naar een al bestaand vaderblad, opv. moederblad gesprongen worden met
behulp van
<
Alt
>
+
<
v
>
opv.
<
Alt
>
+
<
m
>
, en naar een al bestaand eegablad door in het betreffende relatievak
<
Ctrl
>
+
<
r
>
opv.
<
Ctrl
>
+rechtermuisklik in te geven. Ook kan naar het vorige of volgende blad gesprongen worden door aan-
klikken van '
<
>
' in de onderbalk met linker- of rechtermuisknop. Dit kan echter alleen als het blad geen nieuw blad
is en het gewijzigde blad weggeschreven is.
Bij het verlaten van een invulvak met behulp van de rechterpijltoets slaat het programma de vakken voor losse
gezindte, datumcorrectie, datumverdubbeling, onzekerheid, gebeurtenissymbolen en rolverwisseling over. Bij ge-
bruik van de neerwaartse-pijltoets worden de vakken met gebeurtenissymbolen overgeslagen.
Voor de wijze waarop een datum, een plaats, een gezindte, een adres of een opmerking bij een persoons- of
relatieblad, ingevoerd wordt, zie opvolgend § 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 of 4.10 en 4.11.
Bij invoeren en veranderen van een persoons- of relatieblad wordt vóór het opslaan nog enige controle op com-
patibiliteit van datums uitgeoefend. Zie aanhangsel A5 voor informatie over deze controle. Als bij die controle niet
aan de gestelde eisen voldaan is krijgt de gebruiker gelegenheid tot corrigeren.
4.2. Ingeven van speciale letters en tekens
Speciale tekens, d.w.z. tekens met ANSI-waarde groter dan 127, kunnen op de volgende manieren ingevoerd
worden:
- door na indrukken van functietoets F11 het gewenste teken in het getoonde klikblok aan te klikken. Een zo ge-
kozen speciaal teken is de invulling van de sneltoets
<
Ctrl
>
+
<
s
>
, en is zo in het hele pakket beschikbaar.
- met de Alt-toets ingedrukt op het cijfertoetsenbord „0” (nul) gevolgd door de ANSI-code intikken (met Num Lock
aan).
Afhankelijk van de toetsenbordinstelling kunnen sommige speciale tekens ook door een combinatie van twee
toetsaanslagen ingegeven worden.
Sommige speciale tekens, zoals „|” (rechtopstaand streepje), „\” (neerhaal), „$” (dollar-teken), „@” (ape-
staartje), „#” (hekje), „¶” (alineateken) en „_” (onderstrepingsteken), dienen soms als stuurtekens en horen normali-
ter in tekstbestanden niet gebruikt te worden.
- 14 -
4.3. Invullen van een persoonsblad
Op een persoonsblad kunnen ingevuld worden: achternaam, ouderrelatienummer, onzekerheid vader- en moe-
derrelatie, voornamen, geslacht, losse gezindte, voor elke hoofdgebeurtenis de datum (met een eventuele correc-
tie, verdubbeling en onzekerheid), eventueel een gezindte, de plaats (nummer van plaatsblad of de plaats en pro-
vincie zelf), drie beroepen (nummer of het beroep zelf), naar keus bijkomende voornaam of een patroniem, naar
keus bijkomende voornaam of zamelnaam, een code, en de nummers van de eigen relaties (maximaal 9). Bij een
eventueel patroniem is er keus voor de plaatsing bij voornaam (V) of achternaam (A), en eventuele al of niet daar-
bij horende kapitalisering. De verstekinstellingen in het instellingenbestand betreffende patroniemen, bijkomende
voornamen en zamelnamen kunnen gewijzigd worden door na verandering van een persoonsblad met de rech-
termuisknop op ‘klaar’ of ‘opslaan’ te klikken. De instellingen op dat persoonsblad worden dan overgenomen in het
instellingenbestand.
Bij 'proband' bewerkstelligt een plusteken opneming in het probandenbestand; een sterretje heeft dezelfde uit-
werking en zorgt tevens voor opneming in het probandenbestand met de eventuele zamelnaam. Bij 'Dg/ gW/gA'
registreren de hoofdletters of de betreffende persoon opvolgend doodgeboren, gewettigd of geadopteerd is. Ook
kan door ingeven van het juiste symbool een nog niet aanwezige gebeurtenis als hoofdgebeurtenis geplaatst wor-
den of een oude hoofdgebeurtenis vervangen worden. Als er bij de oude hoofdgebeurtenis opmerkingen zijn blij-
ven die echter staan. Om complicaties te vermijden is het gewenst zulke opmerkingen eerst te wissen. Op het blad
wordt eventueel door een getal het aantal aanwezige opmerking-soorten aangegeven en door een plusteken of er
adressen bij het blad horen. Achter een eventueel ouderrelatienummer zet het programma na opslaan het rang-
nummer van de persoon als kind. Een persoonsblad waarop zowel achter- als voornaam ontbreekt wordt als leeg
aangemerkt.
Na invulling kunt u op de onderbalk door aanklikken met de muis of indrukken van een functietoets een keuze
maken uit de volgende mogelijkheden: 'klaar', 'opslaan', 'nieuwe opm.', 'oude opm.', 'nieuw adres' 'oud adres', 'rela-
tieblad', ‘bewaren’, (bij
Veranderen
ook ‘vorig blad’, ‘volgend blad’), 'opnieuw’, ‘afbreken’.
Met 'klaar' wordt dit blad, als er iets aan veranderd is, weggeschreven. Met 'opnieuw' worden de aangebrachte
wijzigingen ongedaan gemaakt, met 'afbreken' wordt het invullen afgebroken. Met 'opslaan' wordt het blad, als er
iets aan veranderd is, ook weggeschreven; dit is nodig als u een ander commando dan 'klaar', 'opnieuw' of 'afbre-
ken' wilt gebruiken. Met 'nieuwe opm.' of 'nieuw adres' kunt u een nieuwe opmerking of nevengebeurtenis of een
nieuw adres bij dit blad invoeren, met 'oude opm.' of 'oud adres' een al bestaande opmerking of nevengebeurtenis
of een bestaand adres veranderen. Met aanklikken van 'relatieblad' kan naar het veranderen van een relatieblad
overgesprongen worden.
Bij
Veranderen
wordt met ‘vorig blad' of ‘volgend blad’ op de onderbalk naar het vorige of volgende persoons-
blad gesprongen. Als daarbij echter
<
Ctrl
>
ingedrukt gehouden wordt, wordt indien mogelijk naar het vorige of vol-
Afbeelding 7
- 15 -
gende kind op hetzelfde relatieblad gegaan.
Bij het opslaan van een persoonsblad worden zo nodig de relevante relatiebladen aangepast. Op het relatieblad
met het nieuwe ouderrelatienummer wordt de betreffende persoon als kind opgenomen en als er op het per-
soonsblad eerst een ander ouderrelatienummer stond wordt op het relatieblad met dat nummer de persoon als
kind geschrapt. Met de relatiebladen bij nieuwe of weggehaalde relatienummers gebeurt net zo iets; dan wordt de
persoon op zo'n relatieblad als man of vrouw toegevoegd of geschrapt. Het is echter niet zo dat het programma
bijvoorbeeld bij verandering van een persoonsblad ook andere persoonsbladen aanpast. Zo'n aanpassing moet de
gebruiker zelf uitvoeren. Dit is bijvoorbeeld nodig als door verandering van een relatienummer in een persoonsblad
op het betreffende relatieblad automatisch een eega door een andere wordt vervangen; het persoonsblad van de
vervangen eega moet dan door de gebruiker zelf aangepast worden!
Als blijkens de datums op de in het persoonsblad vermelde relatiebladen de relaties niet in de goede volgorde
staan vraagt het programma verlof om de volgorde aan te passen. Ook wordt de gebruiker opmerkzaam gemaakt
op eventuele onwaarschijnlijk lijkende datums.
4.4. Invullen van een relatieblad
Op een relatieblad kunnen ingevuld worden: persoonsbladnummer van de man en van de vrouw, net als op een
persoonsblad de gegevens van de hoofdgebeurtenissen, een onzekerheidsaanduiding voor de relatie, een relatie-
soort, een eventueel plusteken om aan te geven dat bij uitvoer van een genealogie de rollen van man en vrouw
verwisseld moeten worden, een code, en de persoonsbladnummers van de kinderen (maximaal 30).
De relatiesoort (aan te geven achter „huw”) kan zijn: „H” voor een huwelijk zonder meer, „D” voor een huwelijk
ontbonden door de dood van een eega, „S” voor een huwelijk gevolgd door echtscheiding, „N” voor een niet-
huwelijkse relatie horend bij de derde relatiegebeurtenis, „W” voor een niet-huwelijkse relatie horend bij de tweede
relatiegebeurtenis, „U” voor een homosexuele relatie horend bij de tweede relatiegebeurtenis, „O” voor een onbe-
kende relatie, primair bedoeld om daarbij kinderen te plaatsen waarvan onbekend is uit welke relaties van de va-
der of van de moeder zij gesproten zijn. Het is aan te raden een eventuele onbekende relatie als laatste relatie op
te nemen.
Het programma gaat niet na of de relatiesoort klopt met de relatiegebeurtenissen. Als de relatiesoort „O” is wor-
den geen relatiegebeurtenissen uitgevoerd. Als de relatiesoort niet „O” is wordt bij uitvoer van relatiegegevens
alleen naar de relatiegebeurtenissen gekeken, behalve als er geen relatiegebeurtenissen zijn; in dat geval wordt
de (aanloop)tekst van de bij de relatiesoort horende relatiegebeurtenis uitgevoerd.
Een relatieblad zonder eegaas en zonder kinderen wordt als leeg beschouwd. Relatiebladen zonder eegaas
Afbeelding 8
- 16 -
maar met minstens één kind gelden niet als leeg. Maar het zal zelden zinvol zijn zo'n blad te maken. Het is raad-
zaam op zo'n relatieblad ervoor te zorgen dat minstens één ouder is ingevuld.
Als bij de relatiegebeurtenis een relatierangnummer hoort kan de gebruiker de plaats van dit rangnummer bij
tekstuitvoer zelf bepalen door de (aanloop)tekst als opmerking in te geven met daarin opgenomen het rangnum-
mer tussen haakjes. Eventueel zet het programma dat om als in het parameterbestand een andere manier dan
tussen haakjes aangegeven is.
Bij genealogische tekstuitvoer zal, als er geen eega ingevuld is, Genkwa in de meeste gevallen als naam van
die onbekende eega „N.N.” gebruiken. Als er echter voor precies één relatiegebeurtenis gegevens ingevuld zijn,
maar zonder datum of plaats (in feite zal het om een opmerking van de soort 'tekst' in een hoofdgebeurtenis gaan),
dan zal in ieder geval de aanduiding „N.N.” achterwege blijven. In dat geval voorziet het programma ook niet in
een eventueel relatierangnummer; de gebruiker moet dit zo nodig zelf in de tekst verwerken.
Achter het persoonsbladnummer van de man opv. de vrouw zet het programma het rangnummer van de betref-
fende relatie als eega van de man opv. de vrouw.
Het programma zet bij opslaan een nieuw kind desgewenst op de volgens de geboortedatums (of doopdatums)
juiste plek, geheel analoog met relatiebladnummers op een persoonsblad. Als u zelf het persoonsbladnummer van
het nieuwe kind tussen de andere wilt zetten, bijv. vanwege het ontbreken van geboortedatums, dan kan dat als
volgt. Ga met de cursor naar de plek waar het nieuwe kind moet staan en toets
<
Shift
>
+
<
Enter
>
in. Dan worden
vanaf die plek de aanwezige nummers opgeschoven en kan het gewenste nummer op de gewenste plek ingevuld
worden. Diezelfde methode kan ook gebruikt worden om een al aanwezig kind naar een andere plek tussen alle
andere kinderen te verplaatsen. I.p.v. een nummer in te geven kan met
<
z
>
of
<
?
>
via 'bladeren' zo'n nummer des-
gewenst geselecteerd worden.
De verdere afhandeling van een relatieblad is grotendeels analoog met die van een persoonsblad.
4.5. Invullen van een plaatsblad
Op een plaatsblad kunnen plaatsnaam en provinciecode ingevuld worden, alsmede twee streeknamen en een
toevoeging (of hun nummers). Een streeknaam mag beginnen met een spatie. Dan wordt bij tekstuitvoer zo'n
streeknaam zonder verbindingsteken aan de al aanwezige tekst toegevoegd. Zowel een plaatsnaam als een
streeknaam kunnen een toevoeging hebben. Bij uitvoer wordt zo'n toevoeging bij de plaatsnaam of streeknaam
toegevoegd, met een spatie ertussen als de plaatsnaam of streeknaam minder dan 30 tekens lang is.
4.6. Datum op een persoons- of relatieblad
Op een persoons- of relatieblad wordt een datum aangegeven door drie ingevulde vakken, achtereenvolgens
voor dag, maand en jaar. Niet al deze vakken hoeven ingevuld te worden. Maar na een ingevuld vak mag geen
leeg vak komen. Een datum met wel een maand maar zonder een jaar is bijvoorbeeld niet mogelijk. Wel kan zo'n
onvolledige datum als tekst in een rubrieksopmerking opgenomen worden.
De vakken voor datumcorrectie, dubbele datum en onzekerheid zijn met het toetsenbord van links alleen te
bereiken met de Enter-toets en de Tab-toets. Voor de mogelijke symbolen in deze vakken en hun betekenis, zie §
3.5.
Bij invoer van een datum wordt deze op geldigheid gecontroleerd. Bij datums die volgens de Gregoriaanse
kalender niet, maar volgens de Juliaanse wel geldig zijn wordt gevraagd naar de gebruikte kalender.
4.7. Plaats op een persoons- of relatieblad
Bij invoer van een plaats kunt u twee dingen doen. U kunt gewoon de plaatsnaam invullen, en eventueel de
provinciecode. Het programma controleert dan of deze plaats al in het plaatsbestand zit. Is dat niet zo, dan wordt
gevraagd of deze plaats in het plaatsbestand opgenomen moet worden. Is het antwoord bevestigend, dan gebeurt
dit en wordt het plaatsbladnummer door het programma ingevuld. Bij ontkennend antwoord wordt de ingevulde
tekst gewist.
U kunt ook kortweg het bladnummer van de plaats in het plaatsbestand in het aangegeven vak zetten; dit werkt
het snelst. In dat geval plaatst het programma de naam en eventueel de provinciecode op de juiste plaats.
Als de plaatsnaam gevolgd wordt door een plusteken betekent dit dat er bij die plaatsnaam een toevoeging
is. Bij aanklikken van een ingevuld plaatsbladnummer met de rechtermuisknop worden alle gegevens van het
betreffende plaatsblad getoond.
4.8. Gezindte op een persoons- of relatieblad
Bij diverse gebeurtenissen kan een gezindte geplaatst worden. Doorgaans zal daarmee een kerkelijke ge-
zindte bedoeld zijn. Maar bij bijvoorbeeld een huwelijk kan de gezindte aangeven dat het bijvoorbeeld een hu-
welijk voor de schepenbank (ofwel voor het gerecht) betreft. Voor de gezindte-aanduiding dient een tweelet-
terige code. Bij uitvoeren wordt die code omgezet in een tekst als aangegeven in het parameterbestand onder
gezindte-opties. Gezindtecodes die niet in het parameterbestand voorkomen worden onveranderd uitgevoerd.
4.9. Invoer en verandering van een adres
Deze routine is alleen vanuit een persoons- of relatieblad te bereiken. Er verschijnt een invulformulier waarin u
behalve het adres zelf, de plaats en de postcode, ook kunt aangeven op welke datum of tussen welke twee da-
tums dat adres gold, en enige verbindende teksten, en desgewenst een voortekst en een natekst kunt ingeven.
- 17 -
Hoewel voor- en natekst achter elkaar opgeslagen worden met als scheidingsteken een apestaartje, zullen even-
tueel voorkomende apestaartjes in de natekst, bijv. in een e-mailadres, geen problemen geven. Ook kan aange-
geven worden hoe een adres uitgevoerd moet worden, waarbij gekozen moet worden uit: binnen de lopende tekst
(dus als doorloopopmerking), als een algemene opmerking (al of niet samengenomen met soortgelijke andere
adressen bij het onderhavige persoons- of relatieblad), of als een zelfstandige noot. Bij invoer of verandering van
een adres kan aangegeven worden bij welke uitvoer het adres uitgevoerd mag worden. De aan te geven uit-
voersoorten staan in het invulformulier.
4.10. Beschrijving van opmerkingen
We kunnen de volgende soorten opmerkingen onderscheiden.
- Vijf opmerkingsoorten bij een hoofdgebeurtenis, namelijk 'tekst', 'datum', 'plaats', 'gezindte' en 'bijzonderh.'. Een
opmerking van de soort 'tekst' vervangt in feite de uitvoertekst van de gebeurtenis zoals die in het parameterbe-
stand staat. Bij een relatiegebeurtenis is een rechtopstaand streepje in de tekst de scheiding tussen de tekst voor
de man en de tekst voor de vrouw, als die verschillend zijn. Opneming binnen zo'n opmerking van een tekst van
de vorm „{GEDCOM:
<
etiket
>
}”, waarbij
<
etiket
>
een GEDCOM-etiket is, heeft als uitwerking dat bij eventuele omzet-
ting in een GEDCOM-bestand de gebeurtenis onder dat GEDCOM-etiket ondergebracht zal worden. De soorten
'datum', 'plaats' en 'gezindte' slaan op opmerkingen bij opvolgend de datum, de plaats en de eventuele gezindte
van de gebeurtenis. Bij een bijzonderheid bij een relatiegebeurtenis kan ervoor gezorgd worden dat bij uitvoer de
bijzonderheid achter de naam van de eega uitgevoerd wordt, door vóór de opmerking „>” te plaatsen.
Opmerkingen bij datum, plaats of gezindte kunnen ook als vooropmerkingen gekenmerkt worden, door ervoor
het teken „<” (kleiner dan) te zetten. Als bij diezelfde rubriek ook nog een gewone na-opmerking moet, dan moet
die voorafgegaan worden door „>”. Alles het liefst in één opmerking, die er dan uitziet als <V>N, waarbij „V” de
vooropmerking en „N” de na-opmerking is. In verband hiermee is het ongewenst de tekens „<” en „>” in de tekst
van de opmerkingen zelf te gebruiken. De combinatie van vooropmerking bij een plaats, plaatsnaamvervanging en
tussentekst bij een beroepsopmerking kan de loop van de zin verstoren. Een vooropmerking bij een datum wordt
onmiddellijk vóór de kale datum of het kale jaartal gezet, dus achter een eventuele datumcorrectie. Een voorop-
merking bij een dubbele datum kan eruitzien als <V1<V2, waarbij dan de tekst V1 vóór de eerste en de tekst V2
vóór de tweede datum komt (waarbij V1 mag ontbreken). Bij een dubbele datum kan zelfs <V1<V2<V3 zinvol zijn.
Wat de uitwerking hiervan is en wat er gebeurt als bij de soort 'periode' een datum ontbreekt, kan de gebruiker zelf
vaststellen.
Een opmerking van de soort 'bijzonderh.' is een vervolgtekst waarin bijkomende bijzonderheden over de ge-
beurtenis vermeld worden, bijv. aanwezige getuigen. Al deze gebeurtenisopmerkingen zijn doorloopopmerkingen,
d.w.z. opmerkingen die in de lopende tekst van de uitvoer opgenomen worden.
- Aantekeningen: 'aantekening 1' en 'aantekening 2'. Dit zijn zelfstandige opmerkingen, d.w.z. opmerkingen die in
afzonderlijke alinea's uitgevoerd worden. Aantekeningen kunnen tussen de overige tekst of als (zelfstandige)
eindnoten uitgevoerd worden.
- Nevengebeurtenissen. Elke gebeurtenis kan als nevengebeurtenis opgenomen worden. Hiervoor is er een
apart formulier, waarmee dezelfde gegevens als voor een hoofdgebeurtenis ingegeven kunnen worden, ook op-
merkingen. Maar van elke soort opmerking kan er niet meer dan één opgenomen worden, en zo'n opmerking is
beperkter van omvang. De gegevens voor de nevengebeurtenis worden inclusief de bijbehorende opmerkingen
als één opmerking weggeschreven. De structuur van zo'n opmerking staat beschreven in aanhangsel A1. Neven-
gebeurtenissen worden net als hoofdgebeurtenissen uitgevoerd.
- Overige opmerkingen. Voor een persoonsblad zijn de soorten: 'achternaam', 'voornamen', 'gezindte', 'beroep 1',
'beroep 2', 'beroep 3', 'voortitel', 'achtertitel', 'alias', 'roepnaam', 'tussenopmerking', 'algemene opm.', 'zelfstandige
noot', 'extra beroep', 'als-naam'. Opmerkingen van de soorten 'algemene opmerking' en 'zelfstandige noot' zijn
zelfstandige opmerkingen, waarvan de eerste tussen de tekst en de tweede als eindnoten uitgevoerd worden. De
andere zijn allemaal doorloopopmerkingen. Opmerkingen van de soort 'achternaam' zijn bedoeld als aanvulling
van de achternaam voor de gevallen dat er voor de achternaam geen ruimte genoeg is, en evenzo wat betreft
'voornamen'. Bij uitvoer van een opmerking van de soort 'alias' wordt vóór de opmerking de tekst uit het parame-
terbestand gezet die standaard „alias" is, gescheiden door een komma en een spatie. Maar als de opmerking met
een komma, een spatie of een openingshaakje begint, dan wordt alleen de opmerking zelf uitgevoerd, zonder
scheidingsteken in de eerste twee gevallen, met een spatie als scheidingsteken in het laatste geval. Een zoge-
naamde speciale alias moet op de volgende manier ingegeven zijn: in de aliasopmerking moet de aliasnaam tus-
sen accolades gezet zijn, met eventuele achternaam of patroniem voorop en gescheiden met een ophaal van het
voornaamdeel. Een speciale alias wordt evenals een zamelnaam optioneel onder de aliasnaam in het na-
men(a)bestand en namen(v)bestand vermeld. Tussenopmerkingen kunnen behalve bij hoofdpersonen ook opti-
oneel uitgevoerd worden bij ouders en bij andere eegaas. Voor 'als-naam' zie § 4.16.
Bij een relatieblad zijn de soorten: 'Uit ... (m)', 'Uit ... (v)', 'Uit ... (m) en (v)', 'algemene opmerking', 'zelfstandige
noot', 'als-naam man', 'als-naam vrouw', ‘gezinsopmerking’. Voor 'algemene opmerking' en 'zelfstandige noot' geldt
hetzelfde als bij een persoonsblad. Gezinsopmerkingen zijn evenals algemene opmerkingen zelfstandige opmer-
kingen. De eerste drie dienen als vervanging van de standaardtekst (of wat daarvoor in het parameterbestand
door de gebruiker in de plaats gesteld is) „Uit dit huwelijk”, „Uit het eerste huwelijk”, enz., „Uit deze verbintenis”,
enz, voor de gevallen dat de hoofdpersoon een man, een vrouw, of een man of een vrouw is. Voor het gebruik van
dit soort opmerkingen bij huwelijken zonder kinderen zie § 7.3, punt i. Voor 'als-naam man' en 'als-naam vrouw' zie
- 18 -
§ 4.16.
De term „rubrieksopmerking” slaat op opmerkingen bij 'datum', 'plaats', 'gezindte' en op 'bijzonderh.' van een
gebeurtenis, en op opmerkingen bij beroepen. De opmerkingsoorten 'voortitel', 'achtertitel', 'alias', 'roepnaam',
'tussenopmerking' en 'als-naam' worden wel eens als persoonsopmerkingen aangeduid. Voor een opmerking bij
een beroep en voor een extra beroep zie § 4.15.
4.11. Invoer en verandering van opmerkingen
Bij invoer of verandering van een opmerking bij een persoons- of relatieblad moet eerst in een klikblok de soort
opmerking aangegeven worden. Als het om invoer gaat worden in het klikblok de opmerkingsoorten van al aan-
wezige opmerkingen in hoofdletters gezet. Bij aanklikken van een opmerkingsoort met de rechtermuisknop wordt
meteen naar een volgend scherm gesprongen. Bij veranderen van een opmerking van een soort waarvan er
meer zijn moet gekozen worden uit de al aanwezige opmerkingen van de betreffende soort. Bij invoer van een
opmerking moet na het ingeven van de tekst eventueel de plek aangegeven worden tussen de al aanwezige
opmerkingen van de betreffende soort. De maximale lengte van een opmerking is 8000 voor algemene opmer-
kingen, gezinsopmerkingen en aantekeningen, anders 2000.
Na invoer of verandering van een opmerking moet aangegeven worden bij welke uitvoer de opmerking uitge-
voerd mag worden. Bij een nevengebeurtenis staan de aan te geven uitvoersoorten in het invulformulier; deze
hebben betrekking op de hele nevengebeurtenis, inclusief de daarin opgenomen opmerkingen. Bij een hoofdge-
beurtenis slaan de uitvoermogelijkheden die horen bij een opmerking van de soort 'tekst' (welke opmerking dan in
feite de voortekst of aanloop is, waarmee de uitvoer van de gebeurtenis begint) op de hele gebeurtenis. Hierdoor
is het mogelijk bij bepaalde uitvoersoorten de uitvoer van een hoofdgebeurtenis te voorkomen. Ook kan door ver-
schillende opmerkingen van de soort 'tekst' op te nemen, met verschillende uitvoermogelijkheden, bewerkstelligd
worden dat bij verschillende uitvoersoorten verschillende voorteksten uitgevoerd worden.
Doorgaans zal het niet nodig, en zelfs ongewenst, zijn een doorloopopmerking te beginnen of af te sluiten met
een leesteken. Afhankelijk van het eerste teken van de opmerking wordt bij uitvoer soms een verbindingsteken
geplaatst tussen de voorafgaande tekst en de opmerking. Hiervoor worden in principe de volgende regels toege-
past.
Als verbindingsteken wordt gebruikt:
een spatie
als de opmerking begint met een openingshaakje, d.w.z. „(”, of
niets
als de opmerking begint met een leesteken, koppelteken of een spatie;
als de opmerking anders begint:
Afbeelding 9
- 19 -
een spatie
bij 'achternaam', 'voornamen' en 'plaats';
komma en spatie bij de overige soorten.
Van deze regels wordt afgeweken als de voorafgaande tekst uitgaat op een onverwacht leesteken; in dat geval
doet het programma een poging het uitvoeren van op elkaar volgende leestekens te vermijden.
Als u nog niet helemaal vertrouwd bent met het programma is het aan te bevelen om na invoer van een opmer-
king de juiste uitvoer ervan te controleren.
Als algemene opmerking kan ook een extern tekstbestand aangewezen worden, dat uit meerdere alinea's mag
bestaan. Dit gebeurt door opneming van een algemene opmerking bestaande uit twee apestaartjes gevolgd door
de volledige padnaam van het tekstbestand of door een getal van maximaal drie cijfers. In het laatste geval moet
de naam van het tekstbestand gelijk zijn aan de naam van het bestandenpakket, met als extensie het betreffende
getal, en moet het bestand staan in de map waarin de tekstbestanden bij het bestandenpakket staan. Dit geldt ook
voor opmerkingen van de soort 'aantekening 1' en 'aantekening 2' die als algemene opmerking uitgevoerd worden.
In algemene opmerkingen en in noten opgenomen rechtopstaande streepjes („|”) hebben tot gevolg dat bij uit-
voer van zo'n algemene opmerking of noot op die plaatsen overgegaan wordt naar een nieuwe regel. Met het
alineateken („¶”) gebeurt dit ook. Daardoor is het bijv. mogelijk bij invoer een aantal korte algemene opmerkingen
bij een persoons- of relatieblad samen te nemen tot één algemene opmerking. Dit geldt ook voor opmerkingen van
de soort ‘aantekening 1’ en ‘aantekening 2’ die als algemene opmerking uitgevoerd worden. Overigens worden
eventuele voorspaties, als ingesteld in ‘Overige opties’, bij zo’n opsplitsing in meerdere alinea’s bij de afgesplitste
alinea’s niet uitgevoerd. Die moeten dan door de gebruiker zelf al aangebracht zijn, liefst als harde spaties (ANSI-
code 160), die ook bij HTM-uitvoer bewaard blijven.
Opmerkingen die met een sterretje beginnen kunnen bij tekstuitvoer desgewenst onderdrukt worden, evenals
bijv. *-noten. Voor een opmerking in een nevengebeurtenis geldt dit ook, behalve voor de aanlooptekst. Een ster-
retje aan het begin van de aanlooptekst van een nevengebeurtenis wordt geacht op de hele nevengebeurtenis te
slaan, welke nevengebeurtenis dan, afhankelijk van de instelling van de uitvoeropties voor *-opmerkingen, in zijn
geheel al of niet uitgevoerd wordt.
4.12. Noten
Binnen elke opmerking die zelf geen (zelfstandige) noot is kunnen naar willekeur noten opgenomen worden. Dit
geldt ook voor een titel en een eventueel voorwoord, alles alleen voor uitvoer in het hoofdprogramma Genkwa.
Een noot wordt als noot kenbaar gemaakt door deze tussen twee neerhalen (schuine streep van linksboven naar
rechtsonder, “\”) te zetten. Een noot die begint met een sterretje is te beschouwen als een privé- of kladaanteke-
ning. De uitvoer van zo'n gesterde noot kan onderdrukt worden. Een zelfstandige noot kunt u desgewenst in zijn
geheel tussen twee neerhalen zetten, om deze als noot herkenbaar te maken (dit is aan te bevelen).
Bij uitvoer van een opmerking wordt de tekst tussen twee neerhalen vervangen door een spatie, een ver-
wijsnummer en een sluithaakje. Bij uitvoer kan desgewenst de spatie en/of het sluithaakje weggelaten worden en
kan het verwijsnummer in superscript gezet worden. Alle noten, inclusief de zelfstandige noten, worden, als ten-
minste de uitvoeropties dit toestaan, aan het einde van de uitvoer met verwijsnummers uitgevoerd. Net als in al-
gemene opmerkingen kan in noten met rechtopstaande streepjes („|”) overgang naar een nieuwe regel afgedwon-
gen worden. Met het alineateken („¶”) gebeurt dit ook.
4.13. Bronnen, teksten en literatuur
In opmerkingen en adressen kunnen gegevens die in het bronnenbestand, tekstenbestand en literatuurbestand
staan opgenomen worden. Voor een opmerking in een nevengebeurtenis, inbegrepen de aanlooptekst, geldt dit
ook. Als in een opmerking „{BRN
<
code
>
}” voorkomt, waarbij „
<
code
>
” de broncode is, dan wordt de tekst die in het
bronnenbestand bij die code hoort als eindnoot uitgevoerd. Dit vervangt dus „\
<
tekst
>
\”, waarbij „
<
tekst
>
” de tekst is
die de bron beschrijft. Als zo'n tekst vaker voorkomt bespaart dit tikwerk en bovendien wordt zo gegarandeerd dat
de tekst steeds hetzelfde is. Het kan voorkomen dat bijv. „
<
tekst
>
” de titel van een boek is, en dat u naar bladzij 123
uit dat boek wilt verwijzen. Dit kan door in de opmerking „\{BRN
<
code
>
}, blz. 123.\” op te nemen. In dit geval zal
een eventueel voorkomende slotpunt in de tekst die „{BRN
<
code
>
}” vervangt door het programma weggehaald
worden. Ook bijv. „\Zie {BRN
<
code
>
}, blz. 123.\” is toegestaan.
Als in een opmerking „{TKS
<
code
>
}” voorkomt, waarbij „
<
code
>
” een code is die in het tekstenbestand voorkomt,
dan wordt in de opmerking „{TKS
<
code
>
}” vervangen door „
<
tekst
>
”, waarbij „
<
tekst
>
” de tekst is die in het teksten-
bestand bij de code „
<
code
>
” hoort. Ook dit kan heel wat tikwerk besparen als zo'n tekst vaker voorkomt en nogal
lang is. Een bijkomend voordeel kan zijn dat als u die tekst wilt veranderen, dat maar op één plek hoeft te gebeu-
ren, namelijk in het tekstenbestand.
Zeker zal niet iedereen behoefte hebben om naast een notenlijst ook nog een literatuurlijst te hanteren. Niette-
min zullen er mensen zijn die wel onderscheid willen maken tussen literatuurverwijzingen en noten. Met behulp
van het literatuurbestand kan dit. Als bijv. in een opmerking ergens „{LTR
<
code
>
}” staat, waarbij „
<
code
>
” een code
is die in het literatuurbestand voorkomt, dan zal „{LTR
<
code
>
}” vervangen worden door „[
<
code
>
]”, dus de code
tussen rechte haken, en in de literatuurlijst „
<
code
>
<
tekst
>
” opgenomen worden, waarbij „
<
tekst
>
” de feitelijke litera-
tuuropgave is die in het literatuurbestand bij die code hoort.
Er zijn diverse mogelijkheden om de beschreven coderingen binnen elkaar te gebruiken. Veelal zal dat goed
aflopen. Maar het overzicht raakt dan wel snel zoek, en het lijkt raadzaam dit slechts mondjesmaat te doen.
Als in de code een sterretje voorkomt betreft het een *-bron of *-tekst of *-literatuur, en kan de uitvoer ervan
- 20 -
onderdrukt worden. Als deze uitvoer niet onderdrukt wordt, dan kan de uitvoer van een eventueel sterretje aan het
begin van de tekst desgewenst achterwege blijven.
Door in elke opmerking niet meer dan één noot op te nemen en die eventuele noot aan het eind van de opmer-
king te plaatsen, waardoor elke noot een 'slotnoot' is, kan men bij GEDCOM-uitvoer bewerkstelligen dat alle noten
afzonderlijk en voorzien van het etiket SOUR in het GEDCOM-bestand opgenomen worden.
4.14. Aktenummers
Aktenummers kunnen in opmerkingen opgenomen worden door middel van een nummerreferentie van de vorm
„REFN[
<
code
>
]” of met (gewone) haakjes erom, dus „(REFN[
<
code
>
])”. Hierbij is „
<
code
>
” het nummer, of een ander
soort referentie (waarin geen rechte haken mogen voorkomen). Een nummerreferentie zal meestal binnen een
noot staan, zonder haakjes. Onder 'overige opties' kan in de eerste plaats gekozen worden tussen 'uitvoer met
tekst', 'onveranderd laten', en 'niet uitvoeren'. Als de eerste van deze opties aanstaat wordt bij tekstuitvoer „REFN”
vervangen door de daarvoor bedoelde tekst die in het parameterbestand staat, wordt „[” vervangen door een spa-
tie en wordt „]” weggelaten. Als de derde optie aanstaat wordt de nummerreferentie, inclusief eventuele haakjes,
niet uitgevoerd, evenmin als een eventuele spatie ervóór. Voor de tekst in het parameterbestand kan men bijv.
nemen „akte”, „nr”, „aktenr” of niets. Bovendien kan bij uitvoer het aktenummer ook nog tussen haakjes gezet wor-
den door middel van de optie 'evt. haakjes'. Bij GEDCOM-uitvoer kunnen desgewenst nummerreferenties die aan
het slot van een opmerking of van een noot staan, met hoogstens nog een punt, uitroepteken of vraagteken erach-
ter, afzonderlijk onder het etiket REFN in het GEDCOM-bestand gezet worden.
4.15. Opmerking bij beroep, extra beroep
Een opmerking bij een beroep heeft de vorm van een nevengebeurtenis. Hierdoor is het mogelijk de plaats en
de periode van de uitoefening van dit beroep structureel op te nemen. Als in de tekst ervan de uitdrukking „{BE-
ROEP}” voorkomt, dan wordt deze uitdrukking vervangen door de beroepstekst, mits deze ingevuld is, en wordt
het beroep zelf niet zelfstandig uitgevoerd. Verder wordt elk voorkomen van de uitdrukking „{BEROEP}” in de tekst
of in de bijzonderheden van alle opmerkingen bij het betreffende beroep vervangen door de beroepstekst. In het
invulformulier kan voor uitvoer vóór de plaatsnaam een tekst als „te” of „in” opgegeven worden, welke tekst bij
plaatsnaamvervanging genegeerd wordt. Deze tekst wordt in de opmerking op dezelfde manier opgenomen als
een tekst als „met” in een nevenrelatiegebeurtenis.
Een extra beroep is een opmerking die begint met een getal van 5 cijfers dat eventueel een nummer uit het
beroepenbestand aanduidt; als geen beroep ingevuld is komt hier 00000 te staan. De tekst achter dit getal heeft
dezelfde structuur als een opmerking bij een beroep (d.w.z. bij beroep 1, beroep 2 of beroep 3).
Voor uitvoer van een opmerking bij een beroep en voor een extra beroep is in de eerste plaats nodig dat ru-
brieksopmerkingen uitgevoerd worden. Als in een opmerking bij een beroep een apestaartje voorkomt moet bo-
vendien de optie voor uitvoer van nevengebeurtenissen aanstaan. Voor uitvoer van de gegevens in een extra
beroep achter het beroepsnummer geldt hetzelfde.
In Genbij worden extra beroepen niet uitgevoerd, behalve eventueel bij een uitdraai uit het opmerkingen-
bestand.
4.16. Als-namen
Een opmerking van de soort 'als-naam', 'als-naam man' of 'als-naam vrouw' moet eruitzien als
<
hoofd-
gebeurtenisnummer
>
+„:”+
<
naam
>
. Zo'n opmerking dient om de naam van een persoon bij een hoofdgebeurtenis
aan te geven als die naam afwijkt van de standaardnaam. De standaardnaam van een persoon kan bijv. „Hendrick
Dircx” zijn, terwijl die persoon gedoopt is als „Henricus Theodori”. Als de doopgebeurtenis op het persoonsblad
bijv. hoofdgebeurtenis nummer 3 is, dan kan deze informatie als opmerking van de soort 'als-naam' opgeslagen
worden, met als tekst „3:Henricus Theodori”. Bij uitvoer wordt dan het woordje „als” (of een andere tekst, als aan-
gegeven in het parameterbestand) vóór de naam ingevoegd. Zo'n als-naam kan ook gebruikt worden om afwij-
kende namen van ouders op te nemen, bijv. in de vorm van „zoon van...”. Op een relatieblad kunnen opmerkingen
van de soorten 'als-naam man' en 'als-naam vrouw' op dezelfde manier opgenomen worden.
Op een persoonsblad kan zo'n afwijkende naam bij een gebeurtenis ook als een opmerking van de soort 'bij-
zonderh.' opgenomen worden. Bij een relatieblad werkt dit echter niet goed.
4.17. Voorloopspatie
Bij opmerkingen, streeknamen, beroepen (mits opgenomen in een beroepsopmerking) en aanloopteksten van
(neven)gebeurtenissen en adressen is het toegestaan deze met een spatie te laten beginnen. Zo'n voorloopspatie
heeft tot uitwerking dat in genealogische uitvoer het betreffende tekstdeel niet voorafgegaan wordt door een kom-
ma met een spatie, maar alleen door een spatie. Hierdoor is het mogelijk tekstdelen te verbinden en beter leesba-
re uitvoer te verkrijgen.
4.18. personen m.b.v. nummerlijst
Met deze routine kunnen alle persoonsbladen met persoonsbladnummers in een in te geven nummerlijst ach-
tereenvolgens geïnspecteerd en eventueel veranderd worden.
- 21 -
4.19. probanden m.b.v. nummerlijst
Hierbij moet eerst een nummerlijst ingegeven worden, en vervolgens gekozen worden tussen ‘toevoegen’ en
‘vervangen’. Dan worden zo mogelijk en zonodig de personen met persoonsbladnummer in de nummerlijst aan
het probandenbestand toegevoegd of uit het probandenbestand verwijderd. Het is aan te raden deze routine al-
leen met een vrij korte nummerlijst te gebruiken en na afloop het probandenbestand in Gengra te reorganiseren.
4.20. macrobestand
Met deze routine kan elke macrotekst bewerkt worden.
4.21. bestand tonen
Met dit menupunt kan een bestand met extensie doc, odt, htm, rtf, pdf, txt, bmp, jpg of tif getoond worden, en
meestal ook gewijzigd worden. Hiervoor wordt een extern programma aangeroepen. Welk programma dat zal
zijn hangt af van de instellingen op de computer.
4.22. bestandenpakket aanmaken
Met dit menupunt wordt een nieuw bestandenpakket aangemaakt. Hiervoor moet eerst een bijbehorend pa-
rameterbestand gemaakt worden, door in 'Veranderen, parameterbestand' het standaardbestand Familie.par te
veranderen en onder een andere naam op te slaan. Zie hoofdstuk 3.
4.23. parameterbestand
Voor het veranderen van een parameterbestand zie hoofdstuk 3.
4.24. instellingenbestand bijwerken
Met dit menupunt wordt het instellingenbestand van een bestandenpakket bijgewerkt. Dit bijwerken is nood-
zakelijk als in een nieuwe versie iets in het bestand Familie.isb is veranderd. Voor het bijwerken moet het para-
meterbestand van het betreffende bestandenpakket aangegeven worden. Bij ongewijzigde formulieren en klik-
blokken worden de instellingen van het oude instellingenbestand overgenomen.
5. Bladeren
5.1. persoonsbestand
Afbeelding 10
- 22 -
Bladeren is mogelijk in het persoonsbestand, het relatiebestand, de twee namenbestanden, het probandenbe-
stand, en het plaatsbestand. Opschuiven, heen en terug, kan met behulp van de onderbalk, en ook met
<
Home
>
,
<
End
>
,
<
Page Up
>
,
<
Page Down
>
, de verticale en ook de horizontale pijlentoetsen. Behalve bij het plaatsbestand
kunt u tijdens het bladeren van bestand wisselen. Bij persoonsbestand, relatiebestand en plaatsbestand wordt
steeds één blad van het bestand getoond, het zgn. basisblad, en kan ook een losse regel eronder aangeklikt wor-
den. De cursieve rubriek- of gebeurtenisbeschrijving staat in hoofdletters als bij die rubriek of gebeurtenis een
opmerking aanwezig is.
In het persoonsbestand kunt u door aanklikken van 'opmerkingen' op de onderbalk de opmerkingen te zien
krijgen, en door aanklikken van ‘adressen’ de adressen. Bij het tonen van een opmerking wordt eventueel bij een
TKS-code ook de bijbehorende tekst getoond, tussen dubbele sterretjes; dit geldt ook voor teksten uit het bron-
nenbestand en het literatuurbestand. Door aanklikken van een plaatsnummer worden ook eventuele bijbehorende
streeknamen getoond. Bij aanklikken van 'nummer' op de onderbalk moet een persoonsnummer voor een nieuw
basisblad ingegeven worden. Naar zoeken in het relatiebestand kan gesprongen worden door aanklikken van het
ouderrelatienummer of van het nummer van een (eigen) relatie; het eerste kan ook door middel van de toets
<
o
>
.
Door middel van
<
v
>
opv.
<
m
>
wordt naar het vaderblad opv. moederblad gesprongen; als dat blad niet bestaat
wordt eventueel naar het ouderrelatieblad gesprongen. Door op de naam van een ouder of van een eega te klik-
ken wordt naar het betreffende persoonsblad gesprongen.
In het hoofdprogramma Genkwa kunt u door klikken op 'muteren', ook met
<
Shift
>
+
<
F6
>
, naar 'Veranderen' gaan,
om in de eerste plaats het onderhavige persoonsblad te veranderen. Door aanklikken van 'zoeknaam' op de on-
derbalk krijgt u de gelegenheid om zoekgegevens in te geven, bestaande uit achternaam, voornamen, geslacht
(waarvan niet alles ingevuld hoeft te worden). Bij het geslacht slaat „O” op „onbekend”, d.w.z. dat op het per-
soonsblad geen geslacht ingevuld is. De ingegeven naam (achternaam of voornamen) wordt beschouwd als be-
ginstuk van de gezochte naam, tenzij de naam afgesloten wordt met het rechtopstaande streepje. Bij de zoek-
naam „Jans” wordt o.m. gezocht op „Jans”, „Jansz”, „Jansen”, „Janssen”. Ook kunnen varianten opgegeven wor-
den, gescheiden door een schuine streep (de ophaal) met rechte haken eromheen. Is de zoeknaam bijv. „Ro[o/]
[s/z]en”, dan wordt gezocht op o.m. „Rosen”, „Roosen”, „Rozen” en „Roozen”. Bij de zoeknaam „Me[ij/y/i]er” wordt
op o.m. „Meijer”, „Meyer” en „Meier” gezocht. Bij aanklikken van ‘zoek terug' of ‘zoek heen’ op de onderbalk wordt
in het persoonsbestand gezocht op personen met lager of hoger nummer. Het zoeken is hoofdletterongevoelig.
Bij aanklikken van 'klaar' wordt het zoeken verlaten. Het nummer van het dan aanwezige basisblad wordt dan
eventueel gebruikt. Wilt u niet dat de bladerroutine een nummer teruggeeft, dan kunt u dat bewerkstelligen door
aanklikken van 'afbreken' (ook met
<
Ctrl
>
+
<
q
>
).
- 23 -
5.2. relatiebestand
Bladeren in het relatiebestand gaat analoog met bladeren in het persoonsbestand. Aanklikken van een per-
soonsbladnummer van man, vrouw of een kind brengt u naar bladeren in het persoonsbestand, met het betreffen-
de persoonsblad als basisblad. Wat de eerste twee betreft kan dat ook met
<
m
>
opv.
<
v
>
. Aanklikken van de naam
van een kind is een andere manier om naar het persoonsblad van het kind te gaan.
5.3. plaatsbestand
Bij bladeren in het plaatsbestand is geen overgang naar een ander bestand mogelijk. Op het basisblad staan
geen nummers die aangeklikt kunnen worden. Zoeken naar een plaatsnaam is mogelijk, echter zonder varianten.
Afbeelding 11
- 24 -
5.4. namenbestanden en probandenbestand
Afbeelding 12
Bij bladeren in een namenbestand of in het probandenbestand worden op een regel het nummer, de naam en
eventueel twee datums getoond. De letter „z” voor de naam geeft een zamelnaam aan, de letter „a” in een na-
menbestand dat het om een alias gaat (zo’n speciale alias moet op een bijzondere manier ingegeven zijn).
Bij aanklikken van 'zoeken' kan een zoeknaam aangegeven worden. Voor het ingeven van een zoeknaam
gelden de volgende regels.
(1) Voor het namen(a)bestand en het probandenbestand (aannemende dat in ieder geval een voornaam aan-
wezig is) moet een zoeknaam er als volgt uitzien: eerst eventueel de achternaam, zonder de voorvoegsels
waarin geen hoofdletters voorkomen, gevolgd door een komma en een spatie, dan de voornamen en eventueel
een patroniem (alle van elkaar gescheiden door een spatie), vervolgens, als men wil aangeven dat er niet nog
een voornaam of patroniem mag zijn maar wel eventuele voorvoegsels, een rechtopstaand streepje, dan even-
tuele voorvoegsels voorafgegaan door een spatie, vervolgens, als men wil aangeven dat hiermee de naam vol-
ledig moet zijn, nog een rechtopstaand streepje. (Ook kunnen dan nog een begindatum en einddatum ingege-
ven worden, elke met behulp van acht cijfers, met spaties voor ontbrekende cijfers.) In de meeste gevallen zal
enige informatie over voorvoegsels enz. van weinig nut zijn om de gezochte persoon te vinden.
- 25 -
Afbeelding 13
Mogelijkheden van dergelijke zoeknamen zijn bijv.: 1. Velde, Hendrik||1880013119500801, 2. Velde, Hendrik,
3. Velde, Hendrik Pieter, 4. Velde, Hendrik Pieter|, 5. Velde, Hendrik Pieter|van der|. Hierbij is zoeknaam nr 1
het meest beperkend: hieraan voldoet alleen een Hendrik Velde die op 31 januari 1880 geboren en op 1 augus-
tus 1950 overleden is (aangenomen dat geboorte- en overlijdensdatum bekend zijn). Zoeknaam nr 2 geeft de
meeste mogelijkheden: de namen die gevonden worden door alle andere worden ook door nr 2 gevonden.
(2) Bij het namen(v)bestand is de volgorde: eerst voornamen en eventueel een spatie en patroniem (onderling
gescheiden door een spatie), dan, als er een achternaam moet zijn, een spatie en achternaam zonder voor-
voegsels, eventueel gevolgd door een komma ter afsluiting, en dan desgewenst een spatie en voorvoegsels
en/of een rechtopstaand streepje om aan te geven dat zo de naam compleet moet zijn. Ook hier zal informatie
over voorvoegsels enz. meestal van weinig nut zijn.
Dit zoeken is hoofdletterongevoelig. Maar alleen als de gevonden naam ook wat betreft hoofdletters met de
zoeknaam als beginstuk overeenstemt, wordt de regel met de gevonden naam in het venster geïnverteerd. Als
meerdere personen op die manier precies voldoen wordt de eerste genomen. Personen met dezelfde naam
staan in chronologische volgorde, waarbij evenwel personen zonder bekende geboorte- of doopdatum eerst
komen. Als meerdere personen voldoen aan de zoeknaam komt er een venster waarop in ieder geval de eerste
persoon staat die voldoet (doorgaans bovenaan). Als geen persoon voldoet komt er een venster waarop zo'n
persoon had kunnen staan (doorgaans bovenaan).
Door aanklikken kan ook een regel geïnverteerd worden. De volledige naam van de laatst geïnverteerde regel,
inclusief de twee datums, wordt bewaard en getoond bij opnieuw raadplegen van het betreffende bestand. Ge-
beurt het aanklikken met de rechtermuisknop, dan worden bovendien de eventuele relaties van de persoon ge-
toond. Als bij het verlaten van de routine met aanklikken van 'klaar' op het scherm een geïnverteerde naamregel
staat wordt die persoon eventueel als gekozen beschouwd. Alleen in het hoofdprogramma Genkwa kan een regel
in het probandenbestand gewist worden.
- 26 -
6. UITVOERREGELINGEN IN GENKWA
6.1. Rechtstreekse genealogische uitvoer
De mogelijkheden voor rechtstreekse genealogische uitvoer staan in het menu 'Uitvoeren' in de volgende
menupunten: kwartierstaat, genealogie, parenteel, stamreeks, verwantenlijn (1 bloedverwantenlijn vanuit één per-
soon, 2 bloedverwantenlijn tussen 2 personen, 3 aanverwantenlijn vanuit één persoon, 4 aanverwantenlijn tussen
2 personen), gezinsblad (1 één blad, 2 enkele bladen), nummerlijst (1 kwartierstaten, 2 genealogieën, 3 parente-
len, 4 stamreeksen, 5 gezinsbladen).
Bij bijna al deze uitvoermogelijkheden is, behalve bij schermuitvoer, het ingeven mogelijk van een naschrift, en
als de betreffende optie aanstaat in het klikblok „Uitvoeropties” ook het ingeven van een eigen titel, d.w.z. een
andere titel dan de standaardtitel. Na het ingeven van een eigen titel zijn er nog faciliteiten om meerdere teksten
als voorwoord in te lezen. Na het ingeven van een naschrift wordt als in macrotekst nummer 80 het woord „datum”
voorkomt, gevraagd of de slottekst aan het naschrift toegevoegd moet worden. Bij bevestigend antwoord wordt die
macrotekst uitgevoerd, met „datum” vervangen door de systeemdatum. Met het rechtopstaande streepje („|”) kan
desgewenst een verdeling van de tekst over meerdere regels aangegeven worden. Met het alineateken („¶”) ge-
beurt dit ook.
De enige uitvoer waarvoor geen eigen titel en geen naschrift mogelijk is, is de uitvoer van gezinsbladen aan de
hand van een nummerlijst.
Als de optie 'geen gebeurtenissen samennemen' niet aanstaat worden soms bij uitvoer twee opvolgende ge-
beurtenissen samengenomen, met als verbinding een ophaal. Dit gebeurt in ieder geval niet als aan minstens een
van de volgende voorwaarden voldaan is.
(1) De aanlooptekst van minstens één ervan heeft lengte groter dan 20.
(2) In aanlooptekst, gezindte, plaats of streeknaam van minstens één ervan komt een ophaal voor.
(3) Het zijn persoonsgebeurtenissen die niet beide tot de eerste 4 of tot de laatste 5 gebeurtenissoorten beho-
ren.
(4) Het zijn relatiegebeurtenissen waarvan er minstens één tot de eerste 3 of tot de laatste 3 gebeurtenissoor-
ten behoort.
(5) Bij minstens één van de gebeurtenissen is er geen datum of is er een dubbele datum.
(6) De optie 'maand voorop' staat aan.
(7) Bij een van beide gebeurtenissen hoort een plaats en bij de andere niet.
(8) Bij minstens één van de gebeurtenissen is er een opmerking bij de gezindte, de plaats, of de datum, of is er
een bijzonderheid.
(9) Bij minstens één van de gebeurtenissen is er een onzekerheid bij de plaats of de datum.
Bij uitvoer van schoonouders worden behalve de naam ook de persoonsopmerkingen voortitel, achtertitel,
roepnaam, alias en losse gezindte uitgevoerd, als tenminste de betreffende opties aanstaan. Onder dezelfde
voorwaarde worden ook de beroepen, inclusief eventuele opmerkingen, van de schoonouders uitgevoerd, en ver-
der nog zelfstandige noten als die ook bij aangetrouwden uitgevoerd moeten worden. Tussenopmerkingen worden
bij schoonouders optioneel uitgevoerd.
6.2. Indirecte uitvoer
De mogelijkheden voor indirecte uitvoer zijn, onder menu 'Uitvoeren' verzamelindex (uitvoer naar HTM-
bestand), schermbestand (naar scherm), TXT-bestand (1 naar scherm, 2 afdrukken), schemabestand (1 naar
scherm, 2 afdrukken), onder menu 'GKW-bestanden) indexkolom (naar TXT-bestand, 1 horizontaal in 2 kolom-
men, 2 verticale kolomstructuur), afdrukken, naar scherm.
6.3. Schermuitvoer
Schermuitvoer van een schemabestand, en ook van een TXT-bestand of GKW-bestand dat een index bevat,
moet altijd met een lettertype met vaste letterbreedte.
Alle rechtstreeekse genealogische uitvoer naar het scherm gebeurt met het schermuitvoerfont, dat doorgaans
een letter met proportionele letterbreedte zal hebben. Voor de namen van de hoofdpersonen is een speciaal letter-
type mogelijk, aan te geven in het klikblok „Uitvoeropties”, dat vóór elke uitvoer te raadplegen en in te stellen is.
Voor referenties naar noten kan in het klikblok „Overige opties” ingesteld worden of u al of niet een spatie vóór het
referentienummer, al of niet een sluithaakje achter het referentienummer wenst, en of de referentie zelf in super-
script gezet moet worden. Het zetten in superscript zal bij sommige lettertypes niet kunnen, maar zeker wel bij de
zogenaamde TrueType-fonts. De schermuitvoer van een index gebeurt met het werkfont, dat een vaste letter-
breedte kent.
De voorbereiding van de schermuitvoer kan afgebroken worden met
<
Ctrl
>
+
<
q
>
en met
<
@
>
; het afbreken ge-
beurt pas na verkregen toestemming. De feitelijke uitvoer vindt plaats in een afzonderlijk uitvoervenster. Dit uit-
voervenster kan versleept, vergroot, verkleind en gesloten worden als onder Windows gebruikelijk. Daarnaast zijn
er nog de volgende mogelijkheden.
<
Esc
>
: om het uitvoervenster te verlaten zonder het te sluiten
<
Ctrl
>
+
<
q
>
: idem, tevens vernietiging van de bijbehorende bestanden (bij eerste uitvoer)
<
Ctrl
>
+
<
z
>
: herstel van de oorspronkelijke positie en grootte
<
Enter
>
: verschuiving van de schermtekst van 1 regel omhoog
- 27 -
verticale pijlen : verschuiving van 1 regel
<
Page Up
>
: verschuiving met vensterhoogte naar beneden
<
Page Down
>
: verschuiving met vensterhoogte naar boven
horizontale pijlen : verschuiving met 10 vensterhoogtes
<
t
>
: ingeven van een zoektekst
<
z
>
: vooruitzoeken
<
r
>
: achteruitzoeken
<
Home
>
: naar het begin van de tekst
<
End
>
: naar het einde van de tekst
Als een ingegeven zoektekst begint en eindigt met het dubbele aanhalingsteken wordt de (feitelijke) zoektekst
de tekst ertussen. Daardoor is het mogelijk een zoektekst te laten beginnen en/of eindigen met spaties. Bij het
vinden van de zoektekst wordt deze getoond tussen apostrofs.
Als het venster gesloten wordt, wordt (bij eerste uitvoer) gevraagd of de drie bestanden (met extensies SCX,
SCY en SCZ) bewaard moeten worden, eventueel onder een andere naam.
6.4. Uitvoer naar afdrukbeheer
Afdrukbeheer van Windows maakt de af te drukken pagina's volgens meegegeven specificaties en stuurt de
intern gemaakte pagina's naar de printer. Vóór de uitvoer controleert het programma of afdrukbeheer printeruitvoer
kan ontvangen. Het blijkt dat dit mogelijk is zonder dat de printer aanstaat. De gebruiker moet daarom zelf contro-
leren of de printer klaar staat.
Net als bij schermuitvoer wordt de echt genealogische uitvoer uitgevoerd in een lettertype met doorgaans pro-
portionele letterbreedte, van welke lettertypes er maximaal 8, genummerd van 0 t.e.m. 7, door de gebruiker van
tevoren ingesteld kunnen worden. Een index wordt uitgevoerd in een lettertype met vaste letterbreedte, waarvan
er maximaal 4, genummerd van 0 t.e.m. 3, van tevoren in te stellen zijn.
In alle gevallen komt er een invulformulier waarin het nummer van het te gebruiken lettertype ingevuld kan wor-
den. Met een aan te geven percentage kunnen de letterhoogte en de letterbreedte onafhankelijk van elkaar ver-
groot of verkleind worden. Althans, in hoeverre aan deze wens voldaan wordt hangt af van het lettertype, Windows
en de printer. Verder kan de interlinie, d.w.z. de ruimte tussen de regels, met een percentage van de hoogte van
de letters vergroot of verkleind worden. Ook kunnen de marges, voor boven, onder, links en rechts, aangegeven
worden, in eenheden van 1/10 mm. Optioneel kan op de eerste bladzij nog een aantal regels leeggelaten worden.
Ook kan aangegeven worden of de bladzijden genummerd moeten worden, en zo ja, wat het eerste bladzijnum-
mer moet zijn.
Afbeelding 14
- 28 -
In het geval van een lettertype met proportionele letterbreedte kan aangegeven worden hoe een nootverwijzing
afgedrukt moet worden, met dezelfde mogelijkheden als bij schermuitvoer: al of niet met spatie of sluithaakje, al of
niet in superscript. Ook kan in dit geval aangegeven worden of de namen van de hoofdpersonen in een speciaal
type afgedrukt moeten worden, namelijk vet, cursief, onderstreept, of een combinatie hiervan. Of dat allemaal in
feite gebeurt hangt van het lettertype af.
Bij het afdrukken van een regel (of alinea) die uitsluitend uit spaties bestaat gebeurt het volgende. Als dit de
eerste regel van een bladzij zou worden gebeurt er niets mee. In het andere geval wordt een lege regel uitge-
voerd, en als dan het aantal overblijvende regels op het blad kleiner is dan het minimum van 4 en het aantal spa-
ties wordt overgegaan naar het volgende blad.
N.B. Voor genealogische uitvoer naar printer zijn de meeste opties beschikbaar als dat via een GKW-bestand
gebeurt. Kiest men daarvoor, dan moet dus eerst de uitvoer in een GKW-bestand gedaan worden, en vervolgens
dat GKW-bestand afgedrukt worden. Voor het afdrukken van een eventuele bijbehorende index zal het meestal de
voorkeur verdienen om het GKW-bestand met de index eerst in een TXT-bestand om te zetten, horizontaal met 2
kolommen of verticaal met kolomstructuur, en vervolgens dat TXT-bestand af te drukken met een lettertype met
vaste letterbreedte.
6.5. Schijfuitvoer
Afbeelding 15
Uitvoer naar schijf geschiedt als RTF-, TXT-, GKW- of HTM-bestand.
Bij uitvoer als RTF-bestand komt er een invulformulier om daarin allerlei opmaakinstellingen aan te geven. Zo
kunnen voor verschillende tekstsoorten verschillende lettergroottes gekozen worden. Voor kerntekst kan boven-
dien voor de namen van de hoofdpersonen een speciaal lettertype aangegeven worden, zoals cursief, vet, onder-
streept. Voor de andere tekstsoorten slaat zo’n speciaal lettertype op de hele tekst.
GKW-bestanden zijn bestanden die voorzien zijn van opmaakaanwijzingen volgens Genkwa-gebruik. Bij uitvoer
naar schijf in TXT-formaat of in HTML-formaat worden die opmaakaanwijzingen genegeerd en verwijderd. Naar
scherm worden GKW-bestanden die niet uit een index bestaan uitgevoerd in het schermuitvoerfont. Een index in
GKW-formaat wordt naar scherm met een vaste letterbreedte uitgevoerd.
- 29 -
Afbeelding 16
Afbeelding 17
- 30 -
Naar printer gebeurt de uitvoer van een GKW-bestand bij voorkeur met een proportioneel lettertype. Bij deze
uitvoer is er, vergeleken bij rechtstreekse printeruitvoer, een aantal extra mogelijkheden. Voor de verschillende
tekstsoorten kunnen verschillende lettergroottes, marges en interlinies gekozen worden.
De mogelijke tekstsoorten in een GKW-bestand zijn: standaardtekst, kerntekst, titel, koppen, algemene opmer-
kingen, noten, naschrift (ook voor voorwoord gebruikt), voettekst (inclusief bladzijnummering) en eigentekst.
Tot de tekstsoort „kerntekst” hoort elke alinea in een kwartierstaat, stamreeks, genealogie, parenteel, bloedver-
wantenlijn of gezinsblad die begint met de gegevens van een persoon die (behalve in een gezinsblad) 'genum-
merd' is.
Persoonsnamen in kerntekst kunnen in een speciaal lettertype staan. De optie voor een speciaal type, zoals
„vet”, „cursief”, slaat in kerntekst evenals in „eigentekst” alleen op tekstdelen die speciaal aangegeven zijn door
middel van een daarvoor bestemd typogram. Deze komen normaliter in de andere soorten niet voor. Bij de andere
tekstsoorten slaat zo'n speciaal type op de hele tekst.
Onder de tekstsoort „koppen” vallen: de gecentreerde regel met een generatienummer in een kwartierstaat en
in een genealogie/parenteel bij uitvoer per generatie als bij elke generatie op een nieuw blad begonnen wordt, de
gecentreerde regel met een beginletter in een index, en de niet gecentreerde regel waarmee de uitvoer van noten
begint. De tekstsoort „eigentekst” wordt door de programma's zelf nooit gebruikt. Deze tekstsoort is bedoeld om
door de gebruiker zelf desgewenst aan te maken binnen een GKW-bestand.
Alle tekst in een GKW-bestand die niet duidelijk onder een andere soort dan standaardtekst valt, wordt door de
programma's als standaardtekst aangemerkt; lege regels horen hier ook meestal toe.
Bij uitvoer naar printer van een index in GKW-formaat kan de uitvoer in meer dan 1 kolom, maximaal 3 kolom-
men. gebeuren. Uitvoer in meer dan één kolom is alleen mogelijk als vanwege te krappe kolombreedte niet meer
dan 14% van de namen (inclusief eventuele jaartaltoevoeging) ingekort moet worden. De gebruiker kan kiezen
tussen uitlijnen vanaf de referentiepositie en rechts uitlijnen. Bij deze uitvoer wordt gebruik gemaakt van het
apestaartje dat bij het maken van een index in GKW-formaat achter elke naam (inclusief eventuele jaartaltoevoe-
ging) gezet wordt.
HTM-bestanden zijn bestanden in HTML-formaat en zijn in beginsel bedoeld voor opneming in webpagina's.
Maar als op de computer een bladeraar geïnstalleerd is, wat meestal het geval zal zijn, wordt zo'n bestand bij aan-
klikken op het scherm getoond en kan er in gebladerd worden, ook met gebruik van aanwezige koppelingen, zoals
dat op een webpagina het geval is. Bijbehorende indexen kunnen ook in HTML-formaat uitgevoerd worden, dege-
wenst binnen het hoofdbestand, met koppelingen tussen het hoofdbestand en het indexbestand. Met een afzon-
derlijke verzamelindex kunnen vele hoofdbestanden tegelijk gekoppeld zijn. In elk HTM-bestand kan aan het begin
van het bestand een koppeling naar een willekeurig HTM-bestand opgenomen worden. Bij plaatsing op internet
lijkt het alleen noodzakelijk dat het bestand van de indexpagina extensie html in plaats van htm heeft.
In opmerkingen en noten kunnen koppelingen naar internet opgenomen worden. Deze zijn alleen van belang
voor schijfuitvoer in HTM-formaat. Een voorbeeld van een opmerking met zo'n koppelingtekst is „Zie <A
HREF="http://www.devries-doyle.org">www.devries-doyle.org</A>.”.
De
bladeraar
maakt
hiervan
dan
„Zie
www.devries-doyle.org
”.
Bij andersoortige uitvoer worden de twee teksten tussen puntige haken, inclusief de haken zelf, door het pro-
gramma onderdrukt, behalve bij schermuitvoer. In dit voorbeeld komt er dan alleen „Zie www.devries-doyle.org.”.
- 31 -
7. UITVOEREN IN GENKWA
7.1. Algemeen
Voor de uitvoer van een kwartierstaat, genealogie, parenteel, stamreeks, verwantenlijn en gezinsblad moet
eerst een aantal gegevens ingegeven worden. Dit gebeurt door invulling van een formulier op het scherm. Op zijn
minst moet het persoonsbladnummer ingegeven worden van de persoon waarvan u een kwartierstaat of een ge-
nealogie enzovoort wenst, de zogenaamde proband. In alle gevallen is het mogelijk om tussentijds in persoons- en
relatiebestand en in de namenbestanden en het probandenbestand te bladeren, om vast te stellen wat het per-
soonsbladnummer van de beoogde proband is; zie hiervoor hoofdstuk 5.
7.2. kwartierstaat
Een kwartierstaat van een proband bevat de voorouders van die proband. De gebruikte nummering is de zoge-
naamde Kekulé-nummering. Hierbij krijgt de proband het nummer 1, de vader nummer 2, de moeder nummer 3,
en verder algemeen iemands vader het tweevoud van zijn of haar nummer en de moeder dit tweevoud plus 1.
Voor de uitvoer van een kwartierstaat is het nodig dat van de proband een ouderrelatie aanwezig is.
Bij een kwartierstaat worden in principe alle beschikbare gegevens van de voorouders achtereenvolgens uitge-
voerd. Er is geen beperking van praktische betekenis voor het aantal generaties.
Bij kwartierherhaling, d.w.z. als een voorouder met een kwartierstaatnummer N al met een eerder nummer in de
kwartierstaat opgetreden is, wordt bij nummer N het eerste nummer vermeld waaronder de betreffende persoon in
de kwartierstaat voorkomt, en als de eega daarbij dezelfde was, ook niet meer dan dat. De nummers die afgeleid
zijn van het nummer N, d.w.z. 2N, 2N+1, 4N, 4N+1, 4N+2, 4N+3, enz., worden niet vermeld.
Voor inhoud en opmaak is de keus belangrijk tussen de volgende 4 alternatieven in het invulformulier onder
'broers/zusters voorouders': (Z) zonder broers/zusters [van de] voorouders, gewoon, (P) zonder broers/zusters
[van de voorouders], à la Prometheus, (M) [met] volle broers/zusters [van de] voorouders, (G) [met]
(half)broers/zusters [van de voorouders], als een genealogie.
Als (P) gekozen wordt komt er een opmaak die veel weg heeft van de opmaak in de kwartierstatenboeken van
de genealogische vereniging Prometheus. Kenmerken van die opmaak zijn o.m.: in de kwartiernummers scheiding
van drietallen cijfers door punten, van de kwartiernummerdragers steeds de achternaam voorop, in hoofdletters.
Om zoveel mogelijk gelijkenis met de Prometheusopmaak te verkrijgen moet men bovendien nog voor de volgen-
de instellingen zorgen: (1) relaties niet op nieuwe regel, (2) eerst achternaam, (3) geen uitvoer van algemene op-
merkingen e.d. (zodat de tekst bij elke persoon maar één alinea is), (4) niet met weekdag.
Als mogelijkheid (G) gekozen wordt worden ook alle kinderen van alle optredende voorouders uitgevoerd, on-
Afbeelding 18
- 32 -
geveer in de stijl van een genealogie. Deze vorm van een kwartierstaat lijkt het meest gangbaar geworden te zijn.
7.3. genealogie
Bij een genealogie heet de proband ook wel de stamouder. In een genealogie worden normaliter de gezinnen
van de mannelijke afstammelingen opgenomen; bij keuze van een ‘vrouwelijke’ genealogie worden echter juist de
vrouwelijke afstammelingen genomen.
a Heeft de proband meerdere relaties, dan kunt u kiezen voor het opnemen van het nageslacht van alle relaties of
van slechts één van deze relaties.
b De achternaam van kinderen wordt uitgevoerd overeenkomstig de daarvoor ingestelde optie. Dit houdt in ofwel
altijd, ofwel alleen als de achternaam verschilt van die van de vader, ofwel verschilt van die van de hoofdouder,
ofwel nooit. Hierbij is de hoofdouder de eerstuitgevoerde ouder. Van kinderen die elders optreden als gezinshoofd
worden alleen de geboorte- en doopgegevens vermeld. De eventuele bijzonderheden en eventuele als-namen van
deze gebeurtenissen worden dan niet uitgevoerd.
c Bij uitvoer met conventionele of gemengd Romeins-Arabische nummering wordt als de algemene optie
'terugverwijzingen' aanstaat vanaf de derde generatie bij elk gezinshoofd het nummer van de vader of moeder
vermeld. Ingeven van
<
D
>
of
<
H
>
geeft dat de kindernummering niet per relatie maar per gezin gebeurt.
d Als bij
relatie op nieuwe regel
„J” ingevuld is, dan wordt bij de gezinshoofden voor elke relatie op een nieuwe
regel begonnen. Als u „I” invult, dan wordt bovendien ingesprongen. Dezelfde mogelijkheden zijn er bij
kinderrel.
op nieuwe regel
.
e Als bij
met een stoppenlijst
„J” ingevuld is, dan kan een nummerlijst als stoppenlijst ingelezen worden. De per-
soonsbladnummers in deze lijst fungeren als ‘stoppen': de genealogie zal bij de betreffende personen niet doorlo-
pen.
f Als bij de optie
evt. nieuwe bladzijden
„Z” ingevuld is, wordt bij elk gezin op een nieuwe bladzij begonnen. Het
gezin van de proband komt echter alleen op een nieuwe bladzij als het totale aantal regels van titel en eventueel
voorwoord groter dan 20 is. Deze optie is voornamelijk bedoeld voor printer- en GKW-uitvoer. Dan kan er ook voor
gekozen worden om eventueel noten en literatuur per gezin uit te voeren. Analoog wordt bij „G” bij elke generatie
op een nieuwe bladzij begonnen, mits uitvoer per generatie ingesteld is. Dan wordt ook nog bij elke generatie een
kop ingelast waarin het generatienummer vermeld staat.
g Als de optie
met huwelijksjaarlimiet
aanstaat worden de kinderen uit huwelijken met huwelijksjaar na de inge-
stelde huwelijksjaarlimiet niet uitgevoerd (uit privésfeeroverwegingen). Als er geen huwelijksjaar bekend is wordt
gekeken naar het geboortejaar van het eerste kind. Als er kinderen zijn uit het betreffende huwelijk, dan wordt het
Afbeelding 19
- 33 -
gezinshoofd nog wel gezinshoofd in de genealogie, maar wordt alleen het aantal kinderen uit het huwelijk vermeld.
Dit in tegenstelling tot de uitwerking van plaatsing van die persoon in een stoppenlijst. In dat geval wordt de betref-
fende persoon alleen als kind vermeld, niet als gezinshoofd.
h Als bij
gezinnen in andere lijn
„J” ingevuld is, dan worden ook de gezinnen van dochters (bij een ‘mannelijke'
genealogie) of zoons (bij een ‘vrouwelijke' genealogie) opgenomen.
i In een genealogie wordt ook eventueel het 'gezin' uitgevoerd als er geen kinderen zijn maar er wel een relatie-
opmerking van de juiste soort „Uit ...” aanwezig is. Dan wordt alleen die opmerking uitgevoerd, die doorgaans zo-
iets als „Uit dit huwelijk geen kinderen.” zal zijn.
j Gezinsopmerkingen worden alleen uitgevoerd als er uit te voeren kinderen bij de betreffende relatie zijn of als
aan de voorwaarden in punt i voldaan is. Als de uit te voeren tekst zoals "Uit ... " niet een opmerking is, dan
wordt in de uit te voeren tekst het deel vóór de eerste gewone spatie vervangen door de genoemde uitvoertekst
uit het parameterbestand. De gezinsopmerkingen worden direct daaronder uitgevoerd, vóór de eventuele kinde-
ren.
7.4. parenteel
Een parenteel verschilt daarin van een genealogie, dat in een parenteel de gegevens van alle afstammelingen
van de proband (of uit één relatie van de proband) opgenomen worden.
Voor de uitvoer van een parenteel zijn de punten a t/m g, i en j uit „Uitvoer van een genealogie” van toepassing.
Herhaling van een gezinshoofd en herhaling van de kinderen uit eenzelfde huwelijk wordt voorkomen.
7.5. stamreeks
Bij een stamreeks heet de proband de stamhouder. Oorspronkelijk bestaat een stamreeks uit de proband, zijn
vader, diens vader, enzovoort. Wij zullen met een stamreeks ook andere soorten stamlijnen bedoelen. De stam-
ouder is de persoon aan het andere uiteinde van de stamreeks.
Bij
stand./+gen./+par./houder
kunt u kiezen tussen een standaardstamreeks, een stamreeks met aansluitende
genealogie, een stamreeks met aansluitende parenteel en een stamreeks vanaf de stamhouder.
Bij
lijn mnl/vrl/gem/lijst
kunt u kiezen tussen een mannelijke lijn, vrouwelijke lijn, gemengde lijn en een lijn uit een
stamlijst, vanaf de stamhouder. Is „G” ingevuld, d.w.z. is een gemengde stamlijn gekozen, dan moet ook het per-
soonsbladnummer van de gewenste stamouder ingegeven worden; het programma zoekt dan de kortste afstam-
mingslijn op tussen stamhouder en stamouder. Een stamlijst is een nummerlijst waarin de nummers van de opvol-
gende personen van de gewenste stamlijn staan, dat van de stamhouder eerst; zo'n lijst kan met de hand in Gen-
bij gemaakt worden. Bij invulling van „M” of „V” kan desgewenst de stamreeks eventueel langs de andere lijn
voortgezet worden. Dit heeft alleen enige uitwerking als de gekozen lijn doodloopt, maar van de betreffende voor-
ouder nog wel een ouder bekend is.
Als bij
vanaf stamhouder/-ouder
„H” ingevuld is wordt de stamreeks in omgekeerde volgorde uitgevoerd, name-
lijk vanaf de stamhouder.
Voor de andere opties zie ook onder § 7.3.
7.6. verwantenlijn
Een bloedverwantenlijn bestaat uit een oplopende, d.w.z. in de tijd teruglopende, stamreeks en een aflopende
stamreeks, met in de top dus een gemeenschappelijke voorouder van de beide uiteinden van de bloed-
verwantenlijn. Een aanverwantenlijn bestaat uit een reeks hoofdpersonen waarvan elke twee opvolgende perso-
nen verbonden zijn door de relatie 'heeft als ouder', 'heeft als vader', 'heeft als moeder', 'heeft als kind', 'heeft als
zoon', 'heeft als dochter' of 'heeft als eega'.
Voor beide soorten verwantenlijn biedt het programma twee mogelijkheden, als volgt.
a Vanuit één persoon.
Bij een gegeven persoon als proband moet er voor een bloedverwantenlijn een beknopte bloedverwant-
schapslijn ingegeven worden, bestaande uit een rij letters O (ouder), V (vader), M (moeder), voor de stijgende
generatielijn, en een rij letters K (kind), Z (zoon), D (dochter), voor de dalende generatielijn. In het geval van een
aanverwantenlijn moet een ruwe relatielijn, bestaande uit een rij van maximaal 24 letters O, V, M, K, Z, D, x (rela-
tie), ingegeven worden. Van de gevonden verwantschapslijnen kan er dan een gekozen worden als basis van de
uit te voeren verwantenlijn. Zo geeft OO als stijgende lijn en KD als dalende lijn de bloedverwantschapslijnen naar
de nichten van de proband.
b Tussen twee personen.
Bij een gegeven proband moet er nog een tweede persoon ingegeven worden. Het programma zoekt dan
bloedverwantschapslijnen of aanverwantschapslijnen tussen de twee personen op, en hieruit kan de gebruiker een
keus maken. Vanuit elk van de twee probanden kan een maximale graad van verwantschap tot de te zoeken ge-
meenschappelijke bloed- of aanverwant aangegeven worden. Door deze graden vrij klein te kiezen kan de zoektijd
aanzienlijk bekort worden.
Bij aanverwantschapslijnen is de maximale graad van aanverwantschap steeds 24, en wordt nooit meer dan
één aanverwantschapslijn tussen twee personen gemaakt, een kortste. Als tijdens het maken het aantal potentiële
lijnen te sterk oploopt wordt er gesnoeid, waardoor mogelijk geen verwantschapslijn gevonden wordt terwijl er toch
een is. Er worden nooit meer dan 999 verwantschapslijnen getoond.
Voor de opties bij uitvoer zie § 7.3, punt b, c, d en j.
- 34 -
7.7. gezinsblad
Met een submenu kunt u kiezen voor uitvoer van één gezinsblad of van enkele gezinsbladen.
Als de proband meer dan één relatie heeft kunt u kiezen tussen uitvoer van alle relaties en uitvoer van één rela-
tie. Eventuele gezinsopmerkingen worden op dezelfde manier uitgevoerd als algemene opmerkingen.
7.8. nummerlijst
Voor dit soort uitvoer moet een nummerlijst aangegeven worden. Met de personen met persoonsbladnummer in
die nummerlijst als probanden worden dan, naar keuze door middel van submenupunten, uitgevoerd: kwar-
tierstaten, genealogieën, parentelen, stamreeksen of gezinsbladen. Eventuele genealogische nummers worden
dan voorafgegaan door een nummer, bepaald door de volgorde in de nummerlijst. Dit gebeurt ook in een eventue-
le index.
7.9. Index
Wordt bij uitvoer van een gewone kwartierstaat, genealogie, parenteel, stamreeks of bloedverwantenlijn een
index gemaakt, dan kan na deze uitvoer ook de index uitgevoerd worden. Als bij de voorbereiding voor de uitvoer
van een kwartierstaat enz. de optie
met indexering
aanstaat en er geen uitvoermedium aanstaat, kan toch een
index aangemaakt en vervolgens uitgevoerd worden.
In een afzonderlijk invulformulier kan verder aangegeven worden of u jaartallen, stippeling, al of niet rechte ha-
ken om eventuele persoonsbladnummers, al of niet accolades om referenties naar bijpersonen, al of niet beginlet-
terkoppen, of een andere positie dan 51 voor de referenties wilt. Stippeling tussen naam en referentie is bedoeld
voor betere leesbaarheid. Bij uitvoer naar schijf in RTF-formaat kan behalve voor stippeling, d.w.z. punten als ver-
bindingstekens, ook voor koppeltekens als verbindingstekens gekozen worden, en moeten nog andere opmaakin-
stellingen ingesteld worden. Afhankelijk van de regellengte, van de lengte van de namen en van de lengte van de
referenties kan soms door een andere keus dan de verstekwaarde 51 voor de positie van de referenties een bete-
re opmaak verkregen worden. Bij uitvoer in GKW-formaat wordt gevraagd of in de indexregels apestaartjes voor
latere uitvoer naar printer geplaatst moeten worden. Bij een bevestigend antwoord is dan bij dergelijke latere uit-
voer bijv. gebruik van lettertypes met proportionele letterbreedte geen bezwaar.
Na de eventuele normale uitvoer bestaat nog de gelegenheid om de index als een ruw, d.w.z. niet direct lees-
baar, bestand met extensie IND naar schijf te laten opslaan. Ook kan nog een nummerlijst uitgevoerd worden, met
de persoonsbladnummers van alle personen in de index, in dezelfde volgorde als waarin de personen in de index
staan. Zo'n nummerlijst is nodig als men wil dat van het deel van het bestandenpakket waarin de betreffende per-
sonen voorkomen een GEDCOM-bestand gemaakt wordt in Gengra.
7.10. verzamelindex
O.a. afhankelijk van de vensterhoogte kunnen minimaal 26 ruwe indexbestanden, met extensie IND, als één
index uitgevoerd worden. Met in te geven kenmerken van elk drie tekens, geen van de drie een spatie (bijv. 2 let-
ters gevolgd door een dubbelepunt), dient u de samenstellende indexbestanden van elkaar te onderscheiden.
Verder is het mogelijk regels die alleen in de referenties verschillen (en ook hetzelfde persoonsbladnummer heb-
ben) samen te nemen; deze optie is bedoeld voor het geval dat de indexen aangemaakt zijn met hetzelfde genea-
logische bestandenpakket. Een reden om niet samen te nemen kan zijn dat hierdoor misschien de referentielijst
soms zo lang wordt dat opmaakproblemen optreden. Hetzelfde invulformulier als bij uitvoer van een gewone index
staat ter beschikking voor de instelling van diverse uitvoersvoorkeuren.
Voor het maken van een verzamelindex in HTML-formaat gaat men als volgt te werk.
(1) Maak eerst de genealogische hoofdbestanden (kwartierstaat, stamreeks, genealogie, parenteel of verwan-
tenlijn) in HTML-formaat waarvoor de index van elk in de verzamelindex opgenomen moet worden. Handel daarbij
elke keer als volgt.
(i) Zorg ervoor dat de uitvoeroptie 'indexering' aanstaat.
(ii) Beantwoord de vraag naar opnemen van de index ontkennend.
(iii) Vul bij „Verwijzing naar extern bestand” de naam (inclusief de extensie) van de later te maken verzamel-index
in, aangenomen dat alles in dezelfde map komt. Anders moet er meer informatie staan, bijv. de volle padnaam (of
de Unix-conventies daarvoor).
(iv) Na uitvoer van het genealogische bestand de vraag naar uitvoer van de index ontkennend beantwoorden,
maar wel de ruwe index laten uitvoeren. Sterk wordt aanbevolen deze ruwe index (met extensie IND) dezelfde
naam als het bijbehorende genealogische bestand zelf te geven. Alle ruwe indexbestanden moeten in dezelfde
map komen te staan.
(2) Maak dan de verzamelindex, in HTML-formaat. De gang van zaken is dan voor de hand liggend, als volgt.
(i) Bij het samenstellen van de verzamelindex de eerder gemaakte ruwe indexen aanwijzen (of de namen ervan
intikken), en voor elke ervan een kenmerk van drie tekens opgeven. Hierbij erop letten dat zo'n kenmerk met geen
enkel beginstuk van drie tekens van een referentie naar een persoon in een afzonderlijke index samenvalt. Door-
gaans zal het voldoende zijn om niet uitsluitend cijfers en ook niet de letters I, V en X (of geen hoofdletters) te
gebruiken. Een combinatie van twee letters en een dubbelepunt lijkt een goede keus.
(ii) Aanbevolen wordt de vraag naar het samennemen van identieke personen bevestigend te beantwoorden.
(iii) De vraag naar verwijzing naar externe hoofdbestanden bevestigend beantwoorden, en vervolgens voor elke
deelindex de naam van het bijbehorende genealogische bestand ingeven, inclusief extensie (zo nodig met map-
- 35 -
aanduiding). Als de namen van indexbestand en hoofdbestand overeenstemmen hoeft u hier niets anders te doen
dan telkens de invoertoets indrukken.
(iv) Het is aan te bevelen om de vraag naar het ingeven van een omschrijving van elk hoofdbestand bevestigend
te beantwoorden, en dan voor elke deelindex een zeer korte omschrijving van het bijbehorende hoofdbestand te
geven. Als steuntje worden vooraf de bestandsnamen ingevuld, die desgewenst verwijderd mogen worden. Deze
omschrijvingen komen dan in de kop van de verzamelindex te staan.
7.11. schermbestand
Een schermbestand (in feite een drietal bestanden waarin alle gegevens van een schermuitvoer staan, met
extensie SCX, SCY en SCZ) dat bewaard is na schermuitvoer kan opnieuw naar scherm uitgevoerd worden met
het menupunt
schermbestand
in het menu
Uitvoeren
. Op het uitvoervenster zijn dezelfde handelingen mogelijk
als beschreven in § 6.2, behalve dat
<
Ctrl
>
+
<
q
>
niet tot vernietiging van de schermbestanden leidt en bij 'sluiten'
geen vragen gesteld worden.
8.
Uitvoeren
IN GENBIJ
8.1. Algemeen
In Genbij is wel uitvoer van een eigen titel mogelijk, maar niet van een voorwoord. Alleen bij uitvoer van een
tabel is ingeven van een naschrift mogelijk. Naar scherm en naar printer is alleen uitvoer mogelijk in een lettertype
met vaste letterbreedte; voor schermuitvoer betekent dit dat het werkfont gebruikt wordt. Naar schijf is alleen uit-
voer als TXT-bestand mogelijk, in de meeste gevallen met korte alinea’s bedoeld als regels. Voor een schermbe-
stand is de uitvoer als in Genkwa. Verder zijn de uitvoerregelingen gelijk aan die als beschreven in hoofdstuk 6.
Er is één soort uitvoer die alleen naar printer of naar schijf mogelijk is, namelijk geneaschema; bij deze uitvoer-
soort kan namelijk niet verwacht worden dat de regels op het scherm lang genoeg zijn. Schermuitvoer van een
kwartierschema zal vanwege te kleine vensterbreedte ook niet altijd lukken.
8.2. uitdraaien 1
(1) Uitdraai uit het persoonsbestand.
Hiervan zijn er drie soorten:
uitgebreid
,
beknopt
,
namen
. In alle gevallen moet eerst aangegeven worden of de
bladnummers genomen moeten worden uit een nummerinterval of uit een nummerlijst. Bij het kiezen kunnen nog
twee grenzen aangegeven worden waartussen de volledige naam alfabetisch moet liggen. Bij de gegeven verstek-
instelling worden alle namen meegenomen. Verder kan de uitdraai desgewenst alfabetisch gesorteerd uitgevoerd
worden. Bij
namen
wordt behalve het persoonsbladnummer alleen de naam, eventueel met jaartallen, uitgevoerd,
bij
uitgebreid
en
beknopt
worden ook de beroepen en de nummers van de relaties uitgevoerd, en verder bij
uitge-
breid
gegevens over alle gebeurtenissen, bij
beknopt
gegevens over de hoofdgebeurtenissen. Dit alles in beknop-
te vorm, waarbij wel eens iets wegvalt als het niet op de regel past.
(2) Uitdraai uit het relatiebestand.
Er moet een nummerinterval aangegeven worden, en net als bij een uitdraai uit het persoonsbestand zijn er drie
soorten:
uitgebreid
,
beknopt
,
namen
. In alle gevallen worden de namen van de eegaas vermeld. Verder is de uit-
voer net zo als bij een uitdraai uit het persoonsbestand, behalve dat er geen beroepen zijn en dat in plaats van de
nummers van de relaties de persoonsbladnummers van de kinderen vermeld worden. De volgorde van uitvoer kan
zijn: alfabetisch op de naam van de man, alfabetisch op de naam van de vrouw, of volgens de relatiebladnum-
mers.
(3) Uitdraai uit het plaatsbestand.
Ook hierbij wordt gevraagd naar een eerste en een laatste bladnummer. Eventuele bijbehorende nummers uit
het streek-toevoegingenbestand worden vermeld. Desgewenst kan gesorteerd worden op plaatsnaam of op pro-
vinciecode. Als het uitvoermedium het scherm of de printer is, dan wordt, als de regellengte het toelaat, de uitdraai
in meerdere kolommen uitgevoerd, waarbij aangegeven kan worden of de volgorde van uitvoer per kolom moet
zijn (
verticaal
) of dat opeenvolgende plaatsnamen naast elkaar mogen staan. Bij TXT-uitvoer wordt per plaats een
regel gebruikt, maar worden deze regels van de titel afgescheiden door een zogenaamde
harde lege regel
, d.w.z.
een regel die bestaat uit twee harde spaties (CHR$(160)+CHR$ (160)). De uitgevoerde regels vormen zo een
tekstkolom. Bij uitvoer in Genkwa naar printer wordt zo'n tekstkolom herkend en zo mogelijk verdeeld over meer-
dere kolommen met verticale rangschikking uitgevoerd.
(4) Uitdraai uit het adressenbestand.
Bij een uitdraai uit het adressenbestand worden naar keus adressen bij persoonsbladen of adressen bij rela-
tiebladen uitgevoerd. Bij elke persoon of relatie wordt eerst de persoon of relatie aangegeven, op dezelfde manier
als bij een uitdraai uit het persoons- of relatiebestand, en daaronder komen in beknopte vorm de gegevens van elk
adres, waarbij voor elk adres één regel gebruikt wordt.
(5) Uitdraai uit het opmerkingenbestand.
Bij dit soort uitdraai kan gekozen worden uit drie mogelijkheden: (a) opmerkingen bij personen, (b) opmerkingen
bij relaties, (c) het hele opmerkingenbestand. Bij (a) en (b) moet op een klikblok aangegeven worden welke rubrie-
ken uitgevoerd moeten worden. Daarbij heeft aanklikken met de rechtermuisknop als uitwerking dat alle instellin-
gen omgedraaid worden. Bij mogelijkheid (c) wordt vrijwel alle in het opmerkingenbestand vervatte informatie in
leesbare vorm als TXT-bestand uitgevoerd, ook gewiste opmerkingen, geheel of gedeeltelijk en voorzover herken-
- 36 -
baar, aangegeven door „::”, en ongeldige opmerkingbladen, aangegeven door „-**”
8.3. uitdraaien 2
(1) Uitdraai uit het verbintenissenbestand.
(2) Uitdraai uit het kinderbestand.
Bij een uitdraai uit het verbintenissenbestand worden voor een interval van persoonsbladnummers de bijbeho-
rende relatienummers vermeld, in de juiste volgorde. Een uitdraai uit het kinderbestand is hiermee analoog: bij elk
relatiebladnummer worden de persoonsbladnummers van de kinderen vermeld.
(3) Uitdraai uit het beroepenbestand.
(4) Uitdraai uit het voornamenbestand.
(5) Uitdraai uit het patroniemenbestand.
(6) Uitdraai uit het zamelnamenbestand.
(7) Uitdraai uit het streek-toevoegingenbestand.
Deze vijf uitdraaien gaan op dezelfde manier: de namen uit het betreffende bestand die alfabetisch tussen twee
aan te geven grenzen liggen, met nummers uit een nummerinterval, worden samen met de nummers uitgevoerd.
Wat verdeling over meerdere kolommen betreft is hetzelfde als bij § 8.2(3) van toepassing.
8.4. selectie
Met dit menupunt kan aan de hand van aan te geven selectienormen een selectie uit het persoonsbestand ge-
maakt worden. De gemaakte selectie kan naar keuze uitgevoerd worden als een nummerlijst of als een uitdraai uit
het persoonsbestand.
Er zijn twee manieren om te selecteren:
algemeen
en
gebeurtenissen
. Bij
algemeen
kan geselecteerd wor-
den op vele kenmerken maar niet op de kenmerken van gebeurtenissen, zoals jaar, plaats, provincie, streek en
gezindte van een gebeurtenis. Bij
gebeurtenissen
kan juist wel op deze kenmerken geselecteerd worden (en op
geen andere). In beide gevallen verschijnt een invulformulier waarop maximaal 9 selectiekenmerken voor de ge-
wenste personen ingevuld kunnen worden. Elke invulling met selectiegegevens kan als een bestand met extensie
sel (
algemeen
) of seg (
gebeurtenissen
) weggeschreven worden, en elk dergelijk bestand van selectiegegevens
kan door middel van inlezen als invulling gekozen worden. Bij elk kenmerk hoort, behalve een gebeurtenis bij
ge-
beurtenissen
, een rubriek, een soort, een norm, een teken en een groep. De eventuele gebeurtenissen, de ru-
brieken en de soorten worden aangegeven door een eenletterige code als op het scherm aangegeven.
Bij de selectiesoort „trefwoord” wordt naar het voorkomen van het ingegeven trefwoord in de tekst gekeken;
Afbeelding 20
- 37 -
hierbij wordt verschil gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. De selectiesoort „getal” is bestemd voor ge-
bruik bij selectierubrieken met een getal als inhoud. Bij de selectiesoort „interval” moeten een benedengrens en
een bovengrens ingegeven worden. De selectiesoort „leeg” geeft aan dat de gegevens waarop geselecteerd zou
moeten worden niet aanwezig zijn.
De selectiesoorten „ondergrens”, „bovengrens” en „interval” slaan bij een getal op grootte en bij tekst op alfabe-
tische volgorde na omzetting in hoofdletters. Is hierbij de selectierubriek „Achternaam”, dan worden voor de verge-
lijking met een achternaam zowel bij de achternaam als bij de selectienorm eerst eventuele voorvoegsels, d.w.z.
alles wat voor de eerste hoofdletter staat, weggehaald en achter de overblijvende tekst gezet, gescheiden door
een komma en een spatie. De naam „van Koten” bijvoorbeeld wordt omgezet in de streng „Koten, van”, in hoofd-
letters „KOTEN, VAN”, en zit dan tussen de ondergrens „Ko” en de bovengrens „Kou” (in hoofdletters „KO” en
„KOU”). Bij deze alfabetische vergelijking krijgen letters met accenten geen speciale behandeling, wat wel eens
een ongewenste uitwerking kan hebben.
Algemeen hoeft aan slechts één van de selectiekenmerken uit eenzelfde groep voldaan te zijn.
In het voorbeeld van afbeelding 19 hebben de eerste twee selectiekenmerken dezelfde groep, namelijk 1. Al-
gemeen hoeft aan slechts één van de selectiekenmerken uit eenzelfde groep voldaan te zijn. In het voorbeeld
betekent dit dat wat de eerste twee selectiekenmerken aangaat alle personen voldoen met achternaam „van Ko-
ten” of „van Kooten”. Evenzo voldoen wat de laatste twee selectiekenmerken betreft alle personen met een be-
kende levensduur van minstens 18 jaar of met onbekende levensduur.
Het selectieteken kan „+” en „-” zijn. Bij „-” worden de personen geselecteerd die juist niet aan de selectienorm
voldoen.
Na de selectiekeuze kan de selectie gemaakt worden. Hierbij moet dan eerst nog gekozen worden uit twee
mogelijkheden:
a selecteren uit het persoonsbestand tussen twee persoonsbladnummers (nummerinterval),
b selecteren uit een nummerlijst van persoonsbladnummers (nummerlijst).
Omdat nummerlijsten zelf zowel met selecteren als met een index van een genealogische uitvoer aangelegd
kunnen worden, maakt mogelijkheid b heel ingewikkelde selectieprocedures mogelijk. Zo kan nadat met selecte-
ren
algemeen
een selectie uitgevoerd is als een nummerlijst, met selecteren
gebeurtenissen
binnen deze num-
merlijst nog verder op gebeurtenisrubrieken geselecteerd worden.
Na het maken van de selectie kan voor uitvoer herhaaldelijk gekozen worden tussen „nummers” en „uitdraai”. In
het eerste geval wordt het resultaat van de selectie weggeschreven als nummerlijst, in het tweede geval kan het
resultaat uitgevoerd worden in de vorm van een uitdraai uit het persoonsbestand.
Bij de keuze van de aard van de uitdraai is er nog een laatste selectiemogelijkheid, waarbij de achternamen
beperkt worden tussen twee te kiezen grenzen. Bij de ingestelde verstekinstelling wordt geen extra beperking aan
de achternamen opgelegd.
8.5. tabel
Met deze routine kunnen in maximaal 15 kolommen verdeelde tabellen uitgevoerd worden met in elke rij gege-
vens van één persoon. Voor de maximaal 15 op te nemen rubrieken kunt u kiezen uit 121 mogelijkheden. Hieron-
der vallen o.m. gegevens uit enkele vaste combinaties van gebeurtenissen, en ook uit vijf te kiezen enkelvoudige
gebeurtenissen, namelijk drie persoonsgebeurtenissen en twee relatiegebeurtenissen.
De verklaring voor de meeste niet zo doorzichtige afkortingen in de gebruikte rubrieksaanduidingen van een
tabel is als volgt: „toenaam1” is de eventuele eerste toegevoegde voornaam, „patr” is het patroniem, „gez” staat
voor de gezindte, „pl” voor de plaatsnaam, „str” voor de streeknaam, en verder „pa1” en „prsadr 1” voor het eerste
persoonsadres, „pal” en „prsadrl” voor het laatste persoonsadres, met „prspc1” en „prspcl” voor de bijbehorende
postcodes, met analoge aanduidingen wat betreft relatie-adressen; „prsdatum” opvolgend „rltdatum” is de laatste
mutatiedatum voor het betreffende persoonsblad opv. relatieblad, „r” is het aantal relaties, „ki” het aantal kinderen,
en „hsrt” de relatiesoort. Een liggend streepje zoals in „gez*-” vervangt de symbolen voor de andere gebeurtenis-
sen die zo nodig voor de verlangde gegevens gebruikt worden. Die symbolen staan dan op dezelfde regel links
vermeld.
De breedte en de volgorde van de kolommen kunt u zelf aangeven. De volgorde van de personen wordt be-
paald door alfabetisering op bepaalde kolommen, maximaal 9. Sorteren op rubrieken die niet uitgevoerd moeten
worden is mogelijk door de kolombreedte van die rubrieken op nul te zetten. Als invoer dient een nummerinterval
uit het persoonsbestand of een nummerlijst. De gegevens over de tabelindeling kunnen naar schijf weggeschre-
ven en later van schijf ingelezen worden. Vaak is het mogelijk met een tabel een beknopter en tegelijk overzichte-
lijker overzicht te krijgen dan met een uitdraai uit het persoons- of relatiebestand.
Een datum wordt in een tabel naar keuze uitgevoerd in de volgorde jaar-maand-dag, maand-dag-jaar of
dag-maand-jaar. Daarbij worden voor maand en dag twee cijfers en voor jaar vier cijfers gebruikt; de getallen wor-
den eventueel links aangevuld met nullen.
- 38 -
Afbeelding 21
Horizontale belijning binnen de tabel tussen regels met volgens de rangschikking in één rubriek of meer ru-
brieken, gelijke invullingen, is mogelijk door als aantal afscheidingsrubrieken het getal 1 of een groter getal in te
geven. Het is mogelijk bij achternamen de voorvoegsels achteraan te laten zetten, met een komma en een spa-
tie als verbinding. Als 'verticale belijning' ingesteld is en het aantal afscheidingsrubrieken 0 is, dan wordt nog
gevraagd of er horizontale belijning moet zijn. De laatste twee opties zijn voornamelijk bedoeld om het resultaat
van inlezen in Microsoft Excel als tekstbestand van een tabel te verbeteren. Bij uitvoer van een tabel als tekst-
bestand, met de bedoeling dit tekstbestand later in te lezen in Excel, moet voor 'verticale belijning' gekozen
worden, en is het raadzaam om het aantal afscheidingsrubrieken op 0 te zetten, bij achternamen de voorvoeg-
sels achteraan te laten zetten en niet voor horizontale belijning te kiezen. Bij het inlezen in Excel moet gekozen
worden voor scheidingsteken "¦" (ANSI-code 166). Verder lijkt het bij de aanbevolen instellingen het beste om
het inlezen te laten beginnen bij rij 3 of rij 4. Bij een kolom met datums moet als soort „Tekst" gekozen worden
i.p.v. „Standaard", om het verknoeien door Excel van datums vanaf 1 januari 1900 te voorkomen.
8.6. kwartieren
Hiermee kan een beknopte „liggende” kwartierstaat gemaakt worden van maximaal 12 generaties. Behalve de
naam worden de jaartallen van geboorte/doop en van overlijden/begraven uitgevoerd, en desgewenst het per-
soonsbladnummer. Voor elk mogelijk kwartierstaatnummer wordt één regel gereserveerd. Onnodige regels wor-
den onderdrukt als bij
weinig lege tussenregels
de optie „J” gekozen is. Bij uitvoer van meer dan 6 generaties is
het gewenst dat de regellengte groter is dan 80, wat bij schermuitvoer niet altijd zal kunnen. Desgewenst kunnen
lijnen getrokken worden tussen elke persoon en zijn ouders.
8.7. kwartierschema
Met dit menupunt kunnen in beknopte schematische vorm de basisgegevens van vier of vijf generaties per
bladzij uitgevoerd worden, naar scherm, printer of schijf. Hierbij worden kwartierstaatnummers vermeld, desge-
wenst ook persoonsbladnummers. De minimale regellengte is 97 bij gebruik van symbolen om gebeurtenissen
aan te geven, anders 121. Maar voor een goed resultaat is een regellengte van 153 of meer gewenst. Met een
submenu kan gekozen worden uit:
a schema's met 5 generaties,
b schema's met 4 generaties.
In het eerste geval beslaat een schema, inclusief een kop- of voetregel, minimaal 63 regels. Hiermee wordt bij
normaal horizontaal afdrukken een gehele bladzijde gevuld. In het tweede geval beslaat een schema minimaal 48
- 39 -
regels, inclusief 2 kopregels en 2 voetregels. Dit soort schema is eigenlijk bedoeld om overdwars afgedrukt te
worden, d.w.z. met de regels in de lengterichting van het papier. Soms worden door het programma eigennamen
ingekort. Als geen persoonsbladnummer ingegeven is wordt een leeg formulier uitgevoerd. Er is een optie om ook
bij ontbrekende personen een kwartiernummer te laten zetten. Uitvoer naar schijf is bedoeld voor latere printeruit-
voer. Daarbij is een vaste regellengte verplicht.
8.8. geneaschema
Met dit menupunt kan een genealogie of parenteel in beknopte vorm volgens het horizontale model uitgevoerd
worden, alleen naar printer of schijf. Hierbij lopen de generaties van links naar rechts, te beginnen bij de proband,
en staan de personen uit eenzelfde generatie in een kolom. Bij uitvoer naar schijf wordt voor elke bladbreedte een
afzonderlijk bestand gemaakt. U kunt naar keuze al of niet eegaas, achternamen van eegaas, achternamen van
afstammelingen en jaartallen laten uitvoeren. Naar keus worden de achternamen naast of onder de voornamen
gezet. Een sterretje vóór de naam geeft aan dat de betreffende persoon al elders voorkomt.
Het maximale aantal generaties per bladbreedte hangt af van de gekozen informatie die uitgevoerd moet wor-
den en van de (vaste) breedte van de gebruikte letters. Voor de overzichtelijkheid van het afgedrukte geneasche-
ma, en daar gaat het bij deze uitvoer eigenlijk om, is het gewenst het aantal generaties vrij klein te houden, bij-
voorbeeld in de buurt van 5 (de vooringestelde waarde).
8.9. schermbestand
De uitvoer van een schermbestand gebeurt in Genbij op dezelfde manier als in Genkwa, zie § 6.3.
9.
Diversen en Nevenbestanden
IN GENBIJ
9.1. nummerinterval
Met deze eenvoudige routine kunnen alle geldige persoonsbladnummers tussen twee nummers in een num-
merlijst naar schijf weggeschreven worden.
9.2. nummers met de hand
Hierbij zijn er vier submenupunten: 'via persoonsbestand', 'via probandenbestand', via 'namen(a)bestand', via
'namen(v)bestand'. Tijdens bladeren in het betreffende bestand kunnen nummers in een nummerlijst gezet wor-
den. Deze routine kan bijv. gebruikt worden om een stamlijst samen te stellen.
9.3. nummerlijst uitdunnen
Met deze routine kan met de hand door inspectie van de betreffende persoonsbladen uit een (niet al te lange)
nummerlijst een nieuwe nummerlijst gemaakt worden.
9.4. nummerlijst vergroten
Via een submenu kan er voor gekozen worden een bestaande nummerlijst uit te breiden met de nummers van
de aangetrouwden, de kinderen, de ouders, of een combinatie hiervan.
9.5. nummerlijst uit probanden
Deze routine maakt een nummerlijst uit het probandenbestand, met dezelfde volgorde.
9.6. nummerlijstbewerkingen
In het submenu dat bij aanklikken van dit menupunt verschijnt kunt u kiezen uit de volgende bewerkingen:
1 vereniging, waarbij een nieuwe nummerlijst gemaakt wordt waarin alle nummers komen die in minstens een
van twee ingegeven nummerlijsten voorkomen;
2 doorsnede, waarbij de nummers die in twee lijsten voorkomen in een nieuwe lijst komen;
3 verschil, met in een nieuwe nummerlijst alle nummers die wel in de eerste maar niet in de tweede van twee
ingegeven nummerlijsten staan;
4 symmetrisch verschil, met de nummers die in precies één van twee ingegeven nummerlijsten staan;
5 kaal, waarbij een nummerlijst gemaakt wordt door eenvoudigweg nummers in te tikken of te vervangen door
andere nummers, al of niet aan de hand van een ingegeven nummerlijst.
Voorbeelden met de bewerkingen op twee nummerlijsten. Achter het nummer van de bewerking staat de num-
merlijst die het resultaat is van die bewerking.
Stel A: = {100, 101, 102, 170, 171}, B: = {80, 87, 100, 170, 171, 180, 447}. Dan geldt het volgende.
1 De vereniging van A en B is {80, 87, 100, 101, 102, 170, 171, 180, 447}.
2 De doorsnede van A en B is {100, 170, 171}.
3 Het verschil van A en B is {101, 102}.
4 Het symmetrische verschil van A en B is {80, 87, 101, 102, 180, 447}.
9.7. nummers uit index
Hiermee kunnen de persoonsbladnummers die voorkomen in een ruw indexbestand met extensie IND in een
- 40 -
nummerlijst gezet worden.
9.8. indexreductie
Met deze routine kan uit een ruw indexbestand met extensie IND een ruw indexbestand gemaakt worden waar-
in geen aanverwanten, d.w.z. personen waarbij alle referenties tussen accolades staan, meer voorkomen.
9.9. opmerking zoeken
Hiermee worden opmerkingen in het persoons- of relatiebestand gezocht waarin minstens één van maximaal
drie in te geven trefwoorden voorkomt. De opmerkingsoorten moeten gespecificeerd worden door aanklikken van
de gewenste rubrieken in een klikblok. Hierbij geeft aanklikken met de rechtermuisknop als uitwerking dat alle
instellingen omgedraaid worden. Van tevoren moet men aangeven of na een vondst voor doorgaan toestemming
gevraagd moet worden. Als voor doorgaan geen toestemming nodig is, kan men na een vondst toch een vraag om
te stoppen afdwingen door ‘klaar’ met de rechtermuisknop of met
<
Shift
>
+
<
F1
>
te kiezen. Bij zoeken in het per-
soonsbestand kunnen de gevonden persoonsbladnummers desgewenst in een nummerlijst gezet worden. In dat
geval kan, in plaats van op trefwoorden, op al of niet aanwezig zijn van een opmerking gezocht worden.
Afbeelding 22
- 41 -
Afbeelding 23
9.10. Platte-tekstbewerking
Deze routine geeft slechts de mogelijkheid om met een externe tekstverwerker een bestand met platte tekst
(doorgaans een TXT-bestand) te bewerken.
9.11. Nevenbestanden
In dit menu kan gekozen worden uit: synoniemenbestand, afkortingenbestand, bronnenbestand, teksten-
bestand, literatuurbestand, beroepenbestand, voornamenbestand, patroniemenbestand, zamelnamenbestand en
streek-toevoegingenbestand.
Bij de eerste vijf kan een willekeurige alinea voor bewerking gekozen worden, waarna die alinea als tekstalinea
op de gebruikelijke manier bewerkt kan worden.
De laatste vijf bestanden zijn tekstbestanden bestaande uit teksten met een vaste lengte van 30 tekens, en
kunnen bewerkt worden door middel van een invulformulier. In het algemeen is het echter niet aan te bevelen aan
deze bestanden veel te veranderen. Voor kleine spellingcorrecties kan deze faciliteit echter nuttig zijn. Ook kan
hiermee een beroepenbestand vertaald worden in een andere taal, wat nuttig is als u soms uitvoer in een andere
taal dan de Nederlandse wilt.
- 42 -
Afbeelding 24
- 43 -
10. DIAGRAM IN GENGRA
10.1. Algemeen
Bij het maken van een plaatje in Gengra wordt eerst het resultaat getoond door het op de computer hiervoor
beschikbare programma, bijv. Paint. Na bezichtiging dient dat getoonde plaatje gewist te worden, waarna de ge-
bruiker kan beslissen over het gemaakte plaatje. Alleen als dat plaatje door Gengra wordt opgeslagen kan Gengra
hierop de bewerkingen bijschaven en draaien uitvoeren.
Bij een diagram worden indien nodig achternamen en voornamen ingekort. De omranding van de per-
soonsnamen is facultatief. Personen waarmee een nieuw diagram gemaakt kan worden kunnen aangeklikt wor-
den.
Bij een stamlijn en een staande stamboom geeft aanklikken van de proband dat het diagram een generatie
omhoog schuift, mits de optie
met broers en zusters van de proband
aanstaat. Door herhaald aanklikken kan elke
relatie van een persoon zichtbaar gemaakt worden.
In een plaatjesvenster kan het beeld behalve met behulp van de schuifbalken ook met de verschuiftoetsen ver-
plaatst worden. De pijltoetsen bewerkstelligen een verplaatsing over één pixel, 10-voudig versterkt bij ingedrukte
Shift-toets en 100-voudig versterkt bij ingedrukte Ctrl-toets. Verticaal wordt ook een verschuiving over 100 pixels
verkregen door
<
Page Up
>
en
<
Page Down
>
, 10-voudig versterkt bij ingedrukte Shift-toets.
10.2. stamlijn
Met deze routine kan een stamlijn (stamreeks) in diagramvorm op het scherm gezet worden. Als bij
met andere
voorouders
„J” ingevuld is, dan worden ook de ouders getoond van de ouders die niet tot de stamlijn behoren.
Afbeelding 25
- 44 -
10.3. staande stamboom
Hiermee kan een stamboom (kwartierstaat) van maximaal 6 generaties in diagramvorm getoond worden. Als bij
met ooms/tantes
„J” ingevuld is, worden de kinderen van de grootouders van de proband ook getoond. De vertica-
le tekstdelen kunnen desgewenst ook rechtsom in plaats van linksom gedraaid uitgevoerd worden.
10.4. liggende stamboom
Bij deze soort van kwartierstaat wordt links begonnen met de proband, en staan de voorouders van dezelfde
generatie boven elkaar. Het maximale aantal generaties is 8. Opneming van kwartierstaatnummers is mogelijk.
10.5. geneadiagram
Van links naar rechts worden de afstammelingen van de proband uitgevoerd, de personen van dezelfde gene-
ratie boven elkaar. Desgewenst kunnen behalve de voornamen ook de achternamen of jaartallen opgenomen
worden. Het minimale aantal pixels tussen de verticale stukken van de verbindingslijnen van de ene generatie
naar de volgende kan ingesteld worden tussen 1 en 8, grenzen inbegrepen.
In een geneadiagram kan een titel ingegeven worden, bestaande uit 3 korte regels, die ten opzichte van elkaar
gecentreerd in de linkerbovenhoek uitgevoerd worden. In een geneadiagram kan een nieuwe proband aangeklikt
worden. Bij aanklikken van de proband wordt de vader of moeder de nieuwe proband, eventueel naar keus. Een
sterretje vóór de naam geeft aan dat de betreffende persoon al elders voorkomt.
11. GENEAGRAM IN GENGRA
11.1. Algemeen
In het gemaakte geneagram worden de optredende personen achtereenvolgens genummerd. Verticale num-
mers kunnen linksom of rechtsom gedraaid afgebeeld worden. Bij het verlaten van de routine kan een index op het
geneagram gemaakt worden. Hierin staan de namen van de personen die bij de nummers in het geneagram ho-
ren.
11.2. genealogie, parenteel
Het aantal generaties dat in een geneagram verwerkt kan worden hangt af van het aantal personen in die gene-
raties en zal doorgaans kleiner zijn dan het ingestelde maximum van 15. Het minimale aantal pixels tussen de
horizontale stukken van de verbindingslijnen van de ene generatie naar de volgende kan ingesteld worden tussen
1 en 8, grenzen inbegrepen.
Afbeelding 26
- 45 -
11.3. stamreeks
In het eenvoudige geneagram van een stamreeks worden ook de kinderen opgenomen. Het maximale aantal
generaties is 25.
12. HISTOGRAM IN GENGRA
12.1. Algemeen
Voor het maken van een histogram is een nummerlijst nodig, een bestand bestaande uit persoonsblad-
nummers, te maken in Genbij. Voor elk histogram kan gekozen worden tussen de verticale vorm (bij histo-
grammen de gebruikelijkste) en de horizontale (die vaak de beschikbare venster- of bladruimte beter benut).
Als op het scherm een histogram staat, dan heeft indrukken van de linkermuisknop tot uitwerking dat in het
histogram de exacte aantallen personen gezet worden. Bij nogmaals indrukken van de linkermuisknop verdwijnen
deze getallen weer.
12.2. levensduur
Met de menuroutine
levensduur
wordt een histogram gemaakt van de bereikte ouderdom van de personen die
bij de nummerlijst horen en waarvan de ouderdom bepaald kan worden.
12.3. kindertal
Hiermee wordt een histogram gemaakt waarin de aantallen kinderen van de betreffende personen uitgezet
worden. Kinderen waarvan beide ouders in de lijst voorkomen, worden dus als het ware dubbel geteld.
Afbeelding 27
- 46 -
12.4. geb/doop, ovl/begr
Bij aanklikken van een van deze twee keuzes klapt
er een submenu uit waarin gekozen kan worden voor
jaar
,
plaats
,
provincie
en
maand
. Hiermee kan dus
een histogram gemaakt worden van jaar, plaats, pro-
vincie of maand van geboorte/doop of van overlij-
den/begraven. Wat geboorte/doop betreft worden de
gegevens achtereenvolgens gezocht bij de eerste vier
persoonsgebeurtenissen (geboorte, doop, pr1, adop-
tie), en wat overlijden/begraven betreft bij de laatste vijf
persoonsgebeurtenissen (overlijden, impost op begra-
ven, begraven, gecremeerd, pr5).
12.5. namen
Met dit menupunt wordt een histogram verkregen
van de frequenties waarmee achternamen, voornamen,
patroniemen of zamelnamen voorkomen bij de perso-
nen met persoonsbladnummer in de gegeven nummer-
lijst. Bij een te groot aantal namen worden alleen de
meest voorkomende namen opgenomen. In het geval
van voornamen kan gekozen worden uit de mogelijkhe-
den: mannelijke eerste voornaam, vrouwelijke eerste
voornaam, mannelijke volle voornaam, vrouwelijke volle
voornaam, mannelijke losse voornamen, vrouwelijke
losse voornamen. Alleen bij de laatste twee mogelijk-
heden worden ook eventuele bijkomende voornamen
(die in het voornamenbestand staan en niet op het per-
soonsblad) opgenomen.
12.6. beroepen
De beroepen van de personen met een persoons-
bladnummer dat in de in te geven nummerlijst voorkomt worden verzameld en de frequenties van de verschillende
beroepen in een histogram getoond. Hierbij worden ook extra beroepen meegenomen.
13. DIVERSE BEWERKINGEN IN GENGRA
13.1. Algemeen
In Gengra is een aantal mogelijkheden ondergebracht om bewerkingen op bestandenpakketten uit te voeren.
De meeste daarvan zullen voor het merendeel van de gebruikers nauwelijks van nut zijn. Bij die bewerkingen
wordt geen rekening gehouden met het stambestand. Het zal soms nodig zijn, bijvoorbeeld na
vervangen
of
pak-
ketten koppelen
een nieuw stambestand te maken. Nummerlijsten bij een bestandenpakket zijn na een bewer-
king die de persoonsbladnummers verandert onbruikbaar. Ook een probandenbestand zal na sommige van deze
bewerkingen vervangen moeten worden. Het bijwerken van mutatiedatums door sommige van deze routines kan
voorkomen worden door vooraf de automatische bladdatering uit te zetten. Het geregeld gebruik van de routine
controleren
wordt sterk aanbevolen.
13.2. controleren
Hiermee kunt u het persoons- en relatiebestand geheel of gedeeltelijk, en het opmerkingen- en adressenbe-
stand in hun geheel, laten controleren op de verwijzingen tussen de bestanden, op plausibiliteit van diverse da-
tums in de bestanden, op de volgorde van kinderen op een relatieblad en relaties op een persoonsblad. Wat de
datumcontrole betreft, zie aanhangsel A5. Deze controle blijkt vaak nuttig en noodzakelijk te zijn. Door tikfouten
bijvoorbeeld kunnen er fouten in de bestanden komen die bij uitvoer tot afbreken van het programma kunnen lei-
den. Sommige controles worden al uitgevoerd bij het invoeren. Het is overigens niet zo dat alle fouten door deze
controle gevonden worden.
Verder is er een routine om mogelijke 'dubbelen' te bepalen, met behulp van het namen(a)bestand.
Bij de controle van het persoonsbestand en bij de controle op het voorkomen van dubbelen kan een nummer-
lijst als overslaanlijst gebruikt worden. In zo’n lijst moet de gebruiker dan de nummers van de personen zetten
die niet gecontroleerd moeten worden, bijv. met behulp van menupunt ‘nummers met de hand’ in Genbij.
Ook kunnen verbintenissenbestand en kinderbestand gecontroleerd worden. Daarbij worden fouten niet al-
leen gezocht maar ook zo goed mogelijk hersteld, waarbij ook het persoonsbestand en het relatiebestand ge-
wijzigd worden. Deze wijzigingen worden als commentaar desgewenst vermeld en kunnen nogal drastisch zijn.
Het is raadzaam om bij deze 2 controles tevoren een reservekopie van het bestandenpakket te maken.
Desgewenst kunnen de gevonden resultaten naar schijf als TXT-bestand uitgevoerd worden.
Afbeelding 28
- 47 -
13.3. vervangen
Met deze routine kunnen in het persoons- en relatiebestand alle verwijzingen naar een in te geven bladnummer
vervangen worden door een ander in te geven bladnummer. Dit bladnummer is naar keuze een bladnummer uit
het persoons-, relatie- of plaatsbestand. Verder kunt u in het hele persoons- en relatiebestand een gezindtecode
laten vervangen door een andere. In het persoonsbestand kan de invulling van de velden voor achternaam, voor-
namen, patroniem en zamelnaam vervangen worden door een andere, in de persoonsbladen met nummer uit een
nummerinterval of uit een nummerlijst. Ook kan in het persoons- of relatiebestand een oude niet-lege code ver-
vangen worden door een nieuwe code. In vele gevallen zullen hierdoor de beide namenbestanden en het pro-
bandenbestand niet meer correct zijn en vervangen moeten worden.
13.4. opschonen
Opschonen kan toegepast worden op het plaatsbestand, beroepenbestand, voornamenbestand, patronie-
menbestand, zamelnamenbestand en streek-toevoegingenbestand. Namen waarnaar niet (meer) verwezen wordt
worden verwijderd. Een argument om deze opschoning niet toe te passen kan zijn dat de nummering verandert.
Als het bestandenpakket bijvoorbeeld ontstaan is door afsplitsing uit een groot bestandenpakket kunnen er in
sommige van de genoemde bestanden, in het bijzonder het plaatsbestand en het beroepenbestand, veel namen
staan die niet relevant zijn. In zo'n geval is opschoning aan te raden.
13.5. componenten bepalen
Met deze routine kunt u alle samenhangscomponenten van het persoonsbestand of de samenhangscomponent
van een bepaalde persoon bepalen. In het eerste geval is er de mogelijkheid om alle componenten automatisch in
nummerlijsten te laten opslaan, met als naam CP
<
nummer
>
.NUM, waarbij
<
nummer
>
het eerste persoonsblad-
nummer in de betreffende component is. Personen die blijkens de gegevens op een of andere manier verwant zijn
horen tot eenzelfde samenhangscomponent. Het begrip „verwant” moet hierbij in de ruimste zin opgevat worden.
Alle verwanten van alle aangetrouwden horen er bijvoorbeeld ook bij. Na het vinden van een samenhangscompo-
nent schrijft de routine desgewenst de betreffende personen weg in een nummerlijst. Aan de hand van die num-
merlijst kan dan bijvoorbeeld een uitdraai of tabel in Genbij of een afsplitsing in Gengra gemaakt worden.
13.6. een sibbe bepalen
Hiermee kan de zogenaamde sibbe van een persoon bepaald worden. Deze bestaat uit alle afstammelingen en
hun aangetrouwden van alle voorouders van de proband. Desgewenst kunnen van de aangetrouwden ook de
ouders en eventuele andere eegaas opgenomen worden. Net als bij de componentenbepaling kan het resultaat in
de vorm van een nummerlijst weggeschreven worden.
13.7. wissen
Deze optie is bedoeld om een deel van het persoonsbestand en het daarop betrekking hebbende deel van het
relatiebestand te wissen. U wilt bijvoorbeeld een ondeugdelijke tak verwijderen. In dat geval kunnen door wijzigin-
gen in het persoons- en relatiebestand de verbindingen met de rest van het bestand verbroken worden, en kunnen
vervolgens in Gengra met behulp van
componenten bepalen
de betroffen nummers in een nummerlijst wegge-
schreven worden. Met
wissen
kunnen dan de gegevens van de personen met deze nummers verwijderd worden.
13.8. dekapitaliseren
Hiermee kunnen in een persoonsbestand in alle achternamen of alle voornamen die in hoofdletters staan alle
hoofdletters die geen beginletter zijn vervangen worden door kleine letters.
13.9. kapitaliseren
Deze routine doet precies het omgekeerde van de vorige: in een persoonsbestand worden in alle achternamen
of alle voornamen de kleine letters na een beginhoofdletter vervangen door hoofdletters.
13.10. reorganiseren
Met deze routine worden opmerkingenbestand, adressenbestand, probandenbestand, verbintenissenbestand of
kinderbestand uit de oude gegevens opnieuw opgebouwd. Gebruik van deze routine is nuttig als er in de bestan-
den veel ingevoerd en (vooral) veel veranderd is waarbij het betreffende bestand sterk betrokken geweest is. Door
de reorganisatie worden vooral opmerkingenbestand en adressenbestand doelmatiger en logischer opgeslagen.
Bij het controleren van het opmerkingen- of adressenbestand wordt na afloop gemeld hoeveel bladen (van 32
bytes) buiten gebruik zijn. Aan de hand hiervan kan de gebruiker inschatten of reorganiseren van dat bestand
gewenst is. Wat het probandenbestand betreft worden namen waarnaar niet meer verwezen wordt verwijderd en
wordt het probandenbestand gealfabetiseerd.
13.11. herstellen
U kunt met deze routine in elk van de genealogische bestanden op elk blad elk teken naar willekeur veran-
deren. Om deze routine te kunnen toepassen moet u goed weten hoe de veldindelingen van de bladen zijn. Deze
staan beschreven in aanhangsel A1. In het bijzonder kan deze routine uitkomst bieden als bijvoorbeeld het invoe-
ren van genealogische gegevens afgebroken is door stroomstoring of per ongeluk uitzetten van de computer.
- 48 -
13.12. rangnummeren
Hiermee kan op elk persoonsblad het rangnummer van de persoon op de aangegeven ouderrelatie gezet wor-
den, en op elk relatieblad het rangnummer van de man en van de vrouw als eega. Deze informatie wordt (nog)
niet gebruikt, maar is in theorie gelijkwaardig met de informatie in het kinderbestand en in het verbinte-
nissenbestand (maar veel moeilijker raadpleegbaar). Bij veranderen of bladeren in persoons- of relatiebestand
worden de betreffende rangnummers getoond. Bij invoeren en veranderen in Genkwa van persoons- of relatiebla-
den worden de relevante rangnummers (opnieuw) bepaald.
13.13. rolverwisseling
Onder dit menupunt vallen 4 submenupunten: 'aanwezige opsporen', 'mogelijke bepalen', 'aanbrengen', 'wegha-
len'.
Het aanbrengen van rolverwisseling op een relatieblad gebeurt als aan de volgende eisen is voldaan: er is geen
man maar wel een vrouw, er zijn kinderen, de vrouw heeft een ouderrelatie. Dan is het namelijk aannemelijk dat
men wenst dat een genealogie (in mannelijke lijn) bij de vrouw doorloopt.
13.14. evt. weduwe/weduwnaar
Ook bij dit menupunt horen 4 submenupunten: 'aanwezige opsporen', 'mogelijke bepalen', 'aanbrengen', 'weg-
halen'.
Bij aanbrengen wordt de relatiesoort „H” vervangen door de relatiesoort „D” als een eega hertrouwt en de her-
trouwdatum, of de overlijdensdatum van de andere eega, onbekend is. Als de relatiesoort „D” is wordt namelijk bij
genealogische uitvoer de hertrouwende eega altijd als weduwe of weduwnaar aangeduid. Dit is in feite de enige
functie van deze relatiesoort.
13.15. pakket afsplitsen
Voor afsplitsen is een nummerlijst vereist. De manier om een relevante nummerlijst te verkrijgen is het uitvoeren
van een kwartierstaat, genealogie, parenteel of stamreeks, met index, en na de uitvoer van de index ervoor te
kiezen een nummerlijst te laten maken. Vooraf dient u een nieuw parameterbestand te maken en met dat parame-
terbestand een nieuw bestandenpakket waarin de afsplitsing moet komen. Plaatsbestand, beroepenbestand,
voornamenbestand, patroniemenbestand, zamelnamenbestand en streek-toevoegingenbestand van het hoofd-
pakket worden ongewijzigd overgenomen in de afsplitsing.
13.16. pakketten koppelen
Met deze routine kan aan een bestandenpakket een ander bestandenpakket toegevoegd worden. Hiervan kan
bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden ingeval u van twee bestanden die een genealogie of parenteel omvatten,
ontdekt dat de twee families in feite tot één familie behoren. Hierbij worden alle plaatsnamen inclusief provincieco-
de uit het aan te koppelen bestandenpakket toegevoegd aan het plaatsbestand van het hoofdbestand, voorzover
nog niet aanwezig. Ook bijbehorende streeknamen en toevoegingen worden waar nodig toegevoegd.
14.
Omzetten
IN GENGRA
14.1. Over GEDCOM
Een GEDCOM-bestand is een ANSI-bestand (kan ook een ASCII-bestand zijn) met genealogische gegevens,
samengesteld volgens een protocol dat opgesteld is door de kerk der Mormonen, oorspronkelijk voor eigen intern
gebruik. Met zo'n bestand als tussentaal kunnen genealogische gegevensbestanden van een genealogisch com-
puterprogramma vertaald worden naar een ander genealogisch computerprogramma, mits het ene programma,
het zendende, een routine heeft voor het maken van een GEDCOM-bestand uit een gegevensbestand dat volgens
zijn standaard is opgebouwd, en het andere, het ontvangende programma, een routine voor het opnemen van een
GEDCOM-bestand in een gegevensbestand dat volgens zijn standaard is opgebouwd.
Een GEDCOM-bestand bestaat uit regels die beginnen met een niveaunummer en elk een eigen etiket („tag”)
hebben. De door Genkwa gebruikte en herkende GEDCOM-etiketten staan vermeld in aanhangsel A6. De eerste
regel is „0 HEAD”, de laatste „0 TRLR”. Een regel met niveau groter dan 0 slaat op een voorafgaande regel waar-
van het niveau 1 lager is. Na de eerste regel kan er een aantal regels zijn die gegevens van het zendende pro-
gramma en van de maker van het oorspronkelijke bestand bevatten. Verder kan hier definitie en uitleg staan met
betrekking tot etiketten die in het GEDCOM-bestand kunnen voorkomen, maar niet standaard zijn. Door het zen-
dende programma gedefinieerde etiketten beginnen normaliter met een onderstreep. De overige regels bevatten
de eigenlijke genealogische informatie. Daarin hebben alleen de regels met etiket INDI („individual”) en die met
etiket FAM („family”) het niveau 0. Bij deze twee etiketten staat tussen het niveaunummer en het etiket een te-
kenreeks, ingeklemd tussen twee apestaartjes, die de betreffende persoon of het betreffende gezin bepaalt; door-
gaans is dit een getal, voorafgegaan door de letter I bij een persoon en de letter F bij een gezin. Naar deze identi-
ficator kan dan in andere regels verwezen worden. Hier volgt een klein voorbeeld van wat bij een persoon en een
gezin o.m. kan staan.
0 @I6@ INDI
1 NAME Johannes/Hoogland/
- 49 -
1 FAMC @F14@
1 FAMS @F4@
1 SEX M
1 BIRT
2 DATE 24 MAR 1826
2 PLAC Wijk aan Zee en Duin,NH
1 DEAT
2 DATE 8 NOV 1874
2 PLAC Wijk aan Zee en Duin,NH
1 OCCU tuinder
Hierbij betekent „FAMC @F14@” dat deze persoon I6 kind („child”) van gezin F14 is, en „FAMS @F4@” dat
deze persoon eega („spouse”) van gezin F4 is.
0 @F4@ FAM
1 HUSB @I6@
1 WIFE @I7@
1 CHIL @I8@
1 CHIL @I2@
1 CHIL @I12@
1 CHIL @I13@
1 MARR
2 DATE 21 MAY 1854
2 PLAC Wijk aan Zee en Duin,NH
Hier zien we bijvoorbeeld dat van gezin F4 de man („husband”) persoon I6 en de vrouw („wife”) persoon I7 is.
Volgens het officiële GEDCOM-protocol hoort een GEDCOM-bestand in ANSEL-code te staan. Maar omdat de
huidige tekstverwerkers daarmee niet overweg kunnen, zal een GEDCOM-bestand meestal in de voor Windows
gebruikelijke ANSI-code staan, of in de (IBM-)ASCII-code van het oude MS-DOS. De gebruikte code hoort in
het begin van het GEDCOM-bestand aangeduid te zijn. De gebruiker moet aangeven wat de gebruikte code is.
Het programma past hierop een controle toe.
In een GEDCOM-bestand duidt volgens versie 5.5 van het GEDCOM-protocol een eventueel beginstuk van de
voornamen tussen haakjes op een voortitel. Daarom is het ongewenst om de voornamen met een haakje te laten
beginnen.
14.2. GEDCOM-bestand maken
Vóór het maken van een GEDCOM-bestand uit een Genkwa-bestand komt er eerst een klikblok en een invul-
formulier waarmee keuzes gemaakt kunnen worden voor de omzetting, zie afbeelding 19 en afbeelding 20.
In het invulformulier kan binnen zekere grenzen gekozen worden welke gebeurtenissen onder welke etiketten
ondergebracht moeten worden. De aangegeven verstekinstelling zal vaak de beste zijn. Gezinsopmerkingen wor-
den behandeld als algemene opmerkingen.
Er zijn in Genkwa echter nogal wat gegevens mogelijk waarvoor er geen geschikte GEDCOM-etiketten zijn.
Voor een aantal hiervan stelt Genkwa zelfgedefinieerde etiketten beschikbaar. Hieronder vallen bijv. _ASNAME
voor een als-naam, _NOTE_1 voor aantekening 1, _NOTE_2 voor aantekening 2, en NOTE_CUR voor een tus-
senopmerking. Een moeilijk punt kan zijn wat te doen met de eventueel aangegeven aanloop of voortekst van een
gebeurtenis; Genkwa heeft hiervoor het etiket _PREAMBLE gedefinieerd. Wat een ontvangend programma an-
ders dan Genkwa met dit alles doet zal vaak onzeker zijn. Men moet er rekening mee houden dat de informatie die
onder door Genkwa gedefinieerde etiketten ondergebracht is verloren gaat. Vermijding van etiketten die met een
onderstreep beginnen zal soms aan te raden zijn maar niet altijd goed kunnen.
De etiketten NPFX („name prefix”), NSFX („name suffix”) en NICK („nickname”) uit het GEDCOM-protocol zijn
van recente datum en worden mogelijk door een ontvangend programma (nog) niet begrepen. Dit geldt ook voor
het opnemen van een voortitel tussen haakjes vóór de naam, van een achtertitel tussen haakjes achter de naam,
en van een roepnaam tussen aanhalingstekens tussen voor- en achternaam. Aliassen worden bij de achternamen
gevoegd, met tussenvoeging van „alias”. De optie betreffende het opnemen van slotnoten onder het etiket SOUR
slaat alleen op een op te nemen GEDCOM-onderdeel dat het etiket NOTE krijgt en eindigt op een neerhaal; het
deel tussen deze neerhaal en de neerhaal ervóór wordt eventueel afgesplitst met een niveau van 1 hoger en met
het etiket SOUR. Voor het opnemen van een nummerreferentie onder het etiket REFN geldt net zoiets; alleen is
dan ook toegestaan dat de opmerking of noot op een punt, uitroepteken of vraagteken uitgaat. Het etiket CONT
wordt alleen gebruikt om een GEDCOM-onderdeel met etiket NOTE van niveau 1 of met etiket SOUR volgens
eventuele daarin voorkomende rechtopstaande streepjes of alineatekens te splitsen. Vóór het maken van het
GEDCOM-bestand wordt gevraagd of de niet-standaardetiketten voor datumcorrecties SHOBEF en BEFON door
BEF vervangen moeten worden, en ONAFT en SHOAFT door AFT.
- 50 -
Afbeelding 29
Afbeelding 30
- 51 -
Wat betreft opmerkingen gaat Genkwa ervan uit dat algemene opmerkingen het etiket NOTE met niveau 1 ho-
ren te hebben, en dat rubrieksopmerkingen die bij tekstuitvoer in de lopende tekst thuishoren opgenomen worden
onder het etiket NOTE, met een niveau dat 1 hoger is dan het niveau van de gebeurtenis of eigenschap waar de
opmerking op slaat, in welk geval NOTE zeker een niveau groter dan 1 zal hebben. Met verwijzingen naar afkor-
tingenbestand, bronnenbestand, tekstbestand en literatuurbestand zal een programma anders dan Genkwa
meestal niets kunnen beginnen. Zoveel mogelijk alles in het GEDCOM-bestand uitwerken lijkt dan het beste.
14.3. GEDCOM-bestand opnemen
Afbeelding 31
Bij het opnemen van een GEDCOM-bestand in een Genkwa-bestand worden de gegevens in een bestaand
Genkwa-bestand opgenomen. Het is raadzaam om hiervoor een pas aangemaakt, dus leeg, bestand te nemen;
desgewenst kan dit later met behulp van Gengra aan een ander bestand toegevoegd worden. Wat betreft bijko-
mende voornamen, patroniemen en zamelnamen worden in eerste instantie de instellingen in het instellingenbe-
stand overgenomen.
In het klikblok duidt XREF:NOTE op een opmerking met etiket NOTE die niveau 0 heeft en een eigen nummer.
Analoog voor XREF:SOUR wat betreft bronnen. Bij de keuze 'in tekstenbestand' opvolgend 'in bronnenbestand'
wordt de tekst in het betreffende bestand gezet met als code het nummer in het GEDCOM-bestand, voorafgegaan
door een voorcode die door de gebruiker ingegeven moet worden.
Voorafgaand aan de bewerking komt er een klikblok waarmee de gebruiker kan aangeven hoe sommige etiket-
ten verwerkt moeten worden. De informatie die onder die etiketten ondergebracht is kan afhangen van het pro-
gramma waarmee het GEDCOM-bestand gemaakt is.
Het zal vrij vaak gebeuren dat sommige gegevens niet of niet geheel in een Genkwa-bestand verwerkt kunnen
worden. Deze kunnen dan in een zogenaamd logbestand opgenomen worden. De informatie die daarin staat moet
de gebruiker voorzover mogelijk zelf met de hand met Genkwa in de bestanden invoeren. Door voorbewerking van
het op te nemen GEDCOM-bestand in een tekstverwerker kan soms het opnemen verbeterd worden. Een praktijk-
voorbeeld: als het duidelijk is dat onder het etiket ALIA roepnamen staan en geen aliassen, heeft vervanging van
ALIA door NICK in het hele bestand tot gevolg dat deze namen als roepnamen opgenomen worden, en niet als
aliassen. Een eventuele gebruikerscode wordt alleen opgenomen als de lengte ervan ten hoogste 8 is. Als in het
GEDCOM-bestand het etiket CONC niet voorkomt, vraagt het programma toestemming om het etiket CONT als
CONC te behandelen (om ongewenste splitsing in regels te voorkomen). Als in de achternaam „alias” voorkomt
wordt dit stuk weggelaten en alles erachter opgenomen als alias.
- 52 -
Afbeelding 32
De aanduidingen „1” en „>1” slaan op het niveau waarop het betreffende etiket in het GEDCOM-bestand wordt
aangetroffen. Mededelingen van ervaringen, zowel positieve als negatieve, met deze en andere instelllingen bij het
opnemen van GEDCOM-bestanden van verschillende oorsprong zijn erg welkom.
In een invulformulier kunnen aan de hand van gebeurtenisetiketten gegevens opgenomen worden in aan te
wijzen gebeurtenissen zoals Genkwa die kent. Doorgaans zal maar één keus in aanmerking komen. Enkele etiket-
ten zijn vermoedelijk specifiek voor Genkwa, d.w.z. dat die alleen gebruikt worden door Genkwa bij GEDCOM-
uitvoer. Overigens is het altijd raadzaam overdracht van bestandenpakketten gemaakt met hetzelfde genealogi-
sche computerprogramma niet via GEDCOM te doen.
14.4. Omzetten van WINKWAST en GensData naar Genkwa
Met deze routine wordt een bestandenpakket in WINKWAST-formaat of GensData-formaat omgezet in Gen-
kwa-formaat. Overigens zijn de genealogische computerprogramma’s WINKWAST en GensData verouderd en zal
er weinig behoefte bestaan aan deze routine. Het is aan te bevelen om vooraf een Genkwa-bestandenpakket aan
te maken, en het nieuw te maken pakket op de plaats van dit aangemaakte Genkwa-pakket te zetten. Alle gege-
vens uit het om te zetten pakket worden opgenomen. De nummering in persoonsbestand, relatiebestand en
plaatsbestand blijft hetzelfde. Bijbladen in het persoonsbestand en in het relatiebestand worden lege bladen. Als
het oude pakket in GensData-formaat is, dan zullen in het nieuwe Genkwa-pakket de teksten in ASCII staan, dus
niet in ANSI. In dat geval zal het als er in die teksten letters met accenten voorkomen nodig zijn de routine toe te
passen die het nieuwe bestandenpakket in ANSI overzet.
14.5. Van ASCII naar ANSI
Met deze routines kan een Genkwa-bestandenpakket dat in ASCII staat (bijvoorbeeld doordat het verkregen is
door omzetting van een bestandenpakket in GensData-formaat) omgezet worden in ANSI.
Ook kan een willekeurig tekstbestand van ASCII omgezet worden in ANSI. U dient van tevoren wel zeker te
weten of het betreffende tekstbestand in ASCII of in ANSI staat; anders worden de letters met accenten verrom-
meld.
- 53 -
15. GEMEENSCHAPPELIJKE MENUROUTINES
15.1. uitvoeropties
Als menupunt staat
uitvoeropties
in de deelprogramma’s Genkwa en Genbij. Hiermee aangebrachte wijzigin-
gen in het parameterbestand, doorgaans ten behoeve van een bepaalde uitvoer, kunnen ook weggeschreven
worden.
15.2. oorspr. venster
Hiermee worden de oorspronkelijke plaats en afmetingen van het werkvenster hersteld, volgens het laatst inge-
lezen parameterbestand. Deze routine is in alle deelprogramma's aanroepbaar.
15.3. kopiëren
Deze routine staat in alle deelprogramma's. Met
kopiëren
kan elk bestand naar een andere plaats wegge-
schreven worden.
In Genkwa en Gengra kan met behulp van een submenupunt een geheel bestandenpakket gekopieerd worden.
15.4. instellen
Met deze routine kunt u een parameterbestand aanwijzen, dat vervolgens ingelezen wordt. Bij dat parameter-
bestand moet wel een geldig bestandenpakket horen. Bij aanwezigheid van meerdere parameterbestanden (en
bijbehorende bestandenpakketten) kan hiermee een keus gemaakt worden.
15.5. snel instellen
Deze routine is alleen bruikbaar als er een bestandenpakket is met parameterbestand genaamd Genkwa.par.
Dan wordt namelijk dat parameterbestand ingelezen.
15.6. opnieuw
Deze routine staat in alle programma’s. Hiermee worden de bestanden gesloten en wordt een eerder ingelezen
parameterbestand afgezet.
15.7. naar Genkwa, Genbij, Gengra
Met deze routines kan rechtstreeks van elk van deze deelprogramma's naar elk ander gesprongen worden. Een
eerder ingelezen parameterbestand wordt na overgang ook door het andere programma ingelezen.
15.8. stoppen
Met deze routine wordt de uitvoering van het betreffende programma beëindigd. De naam van een eventueel
ingesteld parameterbestand wordt bewaard. Bij opnieuw starten wordt dan dat parameterbestand automatisch
ingelezen.
16. ENKELE INTERNE ROUTINES
16.1. De ja/nee-routine
Soms wordt binnen een omlijsting gevraagd naar een bevestigend of ontkennend antwoord op een vraag. Deze
vraag kan zowel met de muis als met het toetsenbord beantwoord worden. In het eerste geval moet het hokje met
„Ja” of dat met „Neen” aangeklikt worden. In het tweede geval wordt met de toets
<
j
>
de vraag bevestigend, en met
<
n
>
ontkennend beantwoord. Als een hokje vet omlijnd is, dan volstaat voor de keus van dat hokje het indrukken
van een willekeurige toets, mits die toets natuurlijk niet op het andere hokje slaat. Ook kan een vetomlijnd hokje
gekozen worden door buiten de hokjes met de rechtermuisknop te klikken.
16.2. De toetsroutine
Bij het verschijnen op het scherm van „Toets!” wordt de uitvoering van het programma pas voortgezet als een
willekeurige toets of de rechtermuisknop ingedrukt wordt.
16.3. Invullen van een eenlettervak
Bij een eenlettervak kan alleen maar een teken uit een beperkte verzameling ingevuld worden. Uit het verband
zal meestal duidelijk zijn wat de verschillende toegelaten tekens zijn. Wordt een toegelaten teken ingetoetst, dan
komt in het vak dat teken te staan en gaat de cursor zo mogelijk meteen naar het volgende vak; de invoertoets
<
Enter
>
hoeft dan dus niet ingedrukt te worden. Meestal maakt het niet uit of kleine letters of hoofdletters ingetikt
worden; alleen als er onder de mogelijke invullingen zowel kleine letters als hoofdletters zijn is er wel verschil. Een
andere invulmogelijkheid is om, als de cursor al in het betreffende vak staat, de muis in het vak te zetten en net zo
lang op de linker- of de rechtermuisknop te drukken totdat het gewenste teken verschijnt.
16.4. Tekstbewerkingsconventies
Bij tekstbewerking zijn de volgende functies aan bepaalde toetsen of toetscombinaties toegekend.
<
Insert
>
: schakelen van invoegstand naar overschrijfstand, en omgekeerd;
- 54 -
<
Delete
>
: het teken op de cursorplaats wissen;
<
Ctrl
>
+
<
Delete
>
: de tekst vanaf de cursor wissen of, als dit de wiskeuze is, de hele tekst;
<
Backspace
>
: het teken vóór de cursor wissen;
<
Ctrl
>
+
<
Backspace
>
: de tekst vóór de cursor wissen;
<
Ctrl
>
+
<
z
>
: de oorspronkelijke tekst herstellen;
pijltoetsen
: naar naburig teken of naburige regel;
<
Ctrl
>
+hor. pijl : naar begin van volgend of vorig woord;
<
Home
>
: naar begin van de tekst;
<
End
>
: naar einde van de tekst;
<
F11
>
: kiezen van een speciaal teken;
<
Ctrl
>
+
<
s
>
: een eerder gekozen speciaal teken;
<
F12
>
: kiezen van een macrotekst;
<
Alt
>
+
<
getal
>
: macrotekst
<
getal
>
waarbij
<
getal
>
de waarden 1 t.e.m. 80 mag hebben, in te geven op het
cijferblok (met Num Lock aan);
<
Ctrl
>
+
<
a
>
: ANSI-code tonen van het teken op de cursorplaats;
<
Ctrl
>
+
<
c
>
: geselecteerd (d.w.z. geïnverteerd) tekstdeel of, als geen tekstdeel geselecteerd is, de hele
tekst (alinea), kopiëren naar het klembord;
<
Ctrl
>
+
<
v
>
: invoegen van tekst vanaf het klembord (‘plakken’);
<
Ctrl
>
+
<
x
>
: kopiëren van geselecteerd tekstdeel naar het klembord en tekstdeel wissen (‘knippen’);
<
Alt
>
+
<
0
>
+
<
getal
>
: kiezen van teken met ‘getal’ (groter dan 127) als ANSI-code (cijfers op cijferblok ingeven met
Num Lock aan).
Selectie van een tekstdeel gebeurt door klikken met de linkermuisknop op het begin en met de rechtermuisknop
op het einde van het tekstdeel (werkt niet in een nummervak of een eenlettervak).
16.5. Bediening onderbalk
Bij alle invulformulieren en ook bij bladeren is er een onderbalk onderaan het scherm waarmee een aantal ge-
nummerde keuzes gemaakt kan worden. Het aantal keuzes varieert van 1 tot 9. Het kiezen gebeurt door aanklik-
ken met de muis of door indrukken van de functietoets met het juiste keuzenummer. Ook kan de overeenkomstige
functietoets, waarbij, ingeval er een dubbele onderbalk is, voor een keuze op de onderste onderbalk, tegelijk met
de Shift-toets ingedrukt worden. De toetscombinatie
<
Ctrl
>
+
<
q
>
heeft dezelfde uitwerking als het aanklikken in de
onderbalk rechtsonder met de muisknop. Vaak betekent dit „afbreken”. Bij bladeren kunnen voor opschuiven over
één regel de verticale-pijltoetsen gebruikt worden, en voor opschuiven over één scherm
<
Page Up
>
en
<
Page
Down
>
. Bij bewerking van een persoonsblad heeft de combinatie van
<
Ctrl
>
met de normale bediening van ‘vorig
blad’ of ‘volgend blad’ op de onderbalk het bijzondere effect dat zo mogelijk niet wordt gesprongen naar het vorige
of volgende persoonsblad maar naar het persoonsblad van het vorige of volgende kind op het ouderrelatieblad.
Soms staat er op de onderbalk helemaal links een vraagteken. Aanklikken van dit vraagteken, of
<
Ctrl
>
+
<
b
>
,
maakt dat er enige beknopte informatie op het scherm getoond wordt. Deze informatie staat in het tekstbestand
Genkwa.BLK.
16.6. Invullen van een bladnummer
Moet in een vak waarin de cursor staat een bladnummer uit het persoons-, relatie- of plaatsbestand ingevuld
worden, dan kan door intikken van een vraagteken of de letter z het gewenste nummer opgespoord worden door
middel van bladeren in het betreffende bestand. Dit is voornamelijk van belang voor het invullen van een per-
soons- of relatieblad.
16.7. Eigen titel, naschrift
Bij het ingeven van een eigen titel, voorwoord of naschrift geldt het volgende wat betreft lege regels of alinea's.
Een lege regel of alinea wordt verkregen door het ingeven van een spatie. Bij een correctiedoorgang wordt een
lege regel verwijderd tenzij (eventueel opnieuw) een spatie ingegeven wordt.
Ook kunnen in Genkwa in een titel en in een naschrift noten opgenomen worden.
16.8. Alineabewerking
Bewerking van een alinea tekst vindt bijv. plaats in Genkwa bij bewerking van een opmerking. Er bestaan twee
varianten, de ene met, en de andere zonder codefaciliteiten. In beide gevallen zijn er, behalve de normale tekst-
bewerkingsconventies, via de onderbalk de volgende bijkomende mogelijkheden.
‘klaar’
:
klaar;
‘import’
:
invoegen van tekstbestand bestaande uit één alinea of klembordtekst;
‘export’
:
geselecteerd (d.w.z. geïnverteerd) tekstdeel of hele tekst in een tekstbestand, op het klembord of
in het macrobestand zetten;
‘wissen’
:
selectie of hele tekst wissen;
‘afbreken
:
bewerking afbreken.
Bij aanwezigheid van codefaciliteiten zijn er bovendien de volgende mogelijkheden (zie afb. 8).
‘BRN-code’
:
kiezen en invoegen (tussen accolades) van een code uit het bronnenbestand;
‘TKS-code’
:
kiezen en invoegen (tussen accolades) van een code uit het tekstenbestand;
- 55 -
‘LTR-code’
:
kiezen en invoegen (tussen accolades) van een code uit het literatuurbestand.
16.9. Tonen van genummerde tekst op scherm
In bepaalde gevallen wordt op het scherm tekst getoond bestaande uit genummerde alinea’s, bijvoorbeeld bij
het tonen van meerdere opmerkingen van eenzelfde soort bij bladeren in persoons- of relatiebestand, bij het kie-
zen van zo’n opmerking ter verandering, en bij bewerking van het macrobestand. Als daarin een alinea gekozen
kan worden, dan staat elk alineanummer in een vak dat aangeklikt kan worden. Aanklikken met de rechtermuis-
knop geeft aan dat ook ‘klaar’ gekozen wordt.
17. OPTIEBESCHRIJVINGEN
17.1. Uitvoeropties
uitvoermedium
: 'scherm' of 'afdrukbeheer' of 'schijf rtf' of 'schijf txt' of 'schijf gkw' of 'schijf htm'
lege regels
: 'weinig' of 'meer' of 'meest'
Bij tekstuitvoer worden hier en daar wat lege regels ingevoegd. Met deze optie heeft de gebruiker hierop enige
invloed. In een kwartierstaat bijv. worden bij 'meer' en 'meest' de verschillende echtparen door een lege regel ge-
scheiden, en in een genealogie of parenteel worden bij 'meer' teksten als „Uit dit huwelijk:” voorafgegaan door een
lege regel (behalve als er geen kinderen bekend zijn), en worden bij 'meest' bovendien de gegevens van elk kind
voorafgegaan en gevolgd door een lege regel. Bij bestandsuitdraai zorgt 'meer' voor een lege regel tussen de
gegevens van bijv. personen of relaties.
titel, onz.
: 'met eigen titel', 'met onzekerheden'
Met de optie 'met eigen titel' kiest u voor invoering van een eigen titel i.p.v. een standaardtitel. Als deze optie
aanstaat kan na de eigen titel ook tekst als voorwoord ingegeven worden.
Als de optie 'met onzekerheden' niet aanstaat worden bij tekstuitvoer bekende onzekerheden in datums en
relaties niet vermeld.
Een eventuele relatie-onzekerheid wordt verwerkt in de aanlooptekst van een relatiegebeurtenis en in enkele
relevante uitvoerteksten, zoals „wedn. van” en „die hertr. met”. Dit gebeurt meestal aan het begin. De plek waar de
onzekerheid gezet wordt kan echter ook door de gebruiker aangegeven worden, door middel van „{?}”. Als dit niet
aan het begin van de tekst is, dan moet ervóór een spatie staan, en als het niet aan het eind is, moet erachter een
spatie staan.
nummers
: 'met persoonsnummer', 'met relatienummer', 'met plaatsnummer'
Bij genealogische tekstuitvoer kunnen persoonsnummers, relatienummers en plaatsnummers aangegeven
worden, geplaatst tussen rechte haken (die in een index achterwege kunnen blijven).
datumopties
: 'met punten' of 'met streepjes' of 'maand in letters', 'met weekdag'
Deze opties hebben betrekking op de presentatie van een datum bij uitvoer van een (gewone) kwartierstaat,
genealogie, parenteel, stamreeks, verwantenlijn, en een gezinsblad. Bij uitvoer 'met punten' wordt een datum aan-
gegeven door getallen gescheiden door punten; als 'met streepjes' aanstaat worden dat koppeltekens. Dus bijv.
12.8.1786 en 12-8-1786. Als 'maand in letters' aanstaat worden de maanden in letters aangeduid, als aangegeven
in het parameterbestand, dus bijv. 12 aug. 1786.
Als 'met weekdag' aanstaat wordt, mits de datum volledig is, ook de weekdag vermeld, in de vorm als in het
parameterbestand vastgelegd is, bijv. zaterdag 12 aug. 1786. Deze weekdag hangt af van de kalender die van
toepassing is, de Juliaanse of de Gregoriaanse. Gegevens over de invoeringsdatum van de Gregoriaanse staan in
aanhangsel A9. In het parameterbestand kan onder 'uitvoerteksten' de eerste Gregoriaanse datum ingegeven
worden; standaard is die voor o.a. Holland en Brabant, 1 januari 1583 (in de vorm 15830101). Juliaanse datums
die vallen na de aangegeven eerste Gregoriaanse datum kunnen met een datumcorrectie aangegeven worden,
zie § 3.5. In bijv. Overijssel wordt pas vanaf 12 december 1700 de Gregoriaanse kalender gebruikt. Allerlei uitzon-
deringen kunnen optreden; 'stilo novo' duidt in ieder geval op de Gregoriaanse kalender.
streek
: 'met provinciecode', 'met 1e streeknaam', 'met 2e streeknaam'
Deze opties zijn van toepassing op uitvoer van een kwartierstaat, genealogie, parenteel, stamreeks, verwanten-
lijn en gezinsblad. Onafhankelijk van elkaar kunnen eventuele provinciecode (tussen haakjes geplaatst), eerste
streeknaam en tweede streeknaam samen met de plaatsnaam uitgevoerd worden, evenals eventuele toevoegin-
gen.
hoofdletters., volgorde
: 'achternaam in hoofdl.', 'voornamen in hoofdl.', 'eerst achternaam'
Met de eerste twee opties kunt u bewerkstelligen dat bij de genealogische uitvoervormen en bij uitdraaien de
achternaam en/of de voornamen van alle personen in hoofdletters afgedrukt worden. Eventuele in een opmerking
toegevoegde achter- of voornamen worden evenwel niet gekapitaliseerd, evenmin als de namen in een index.
Als de optie 'eerst achternaam' aanstaat wordt bij uitvoer van een kwartierstaat, genealogie, parenteel, stam-
- 56 -
reeks en verwantenlijn de achternaam van de personen die een eigen nummer krijgen, de gezinshoofden, vóór de
voornamen afgedrukt; als dan de optie 'achternaam in hoofdl.' niet aanstaat wordt zo'n achternaam geheel in
hoofdletters gezet.
opmaak
: 'met woordafbreking', 'met plaatsnaamvervanging'
Deze opties hebben betrekking op uitvoer van een gewone kwartierstaat, genealogie, parenteel, stamreeks,
verwantenlijn, en wat woordafbreking betreft ook op uitvoer van een beknopt of uitgebreid gezinsblad.
Als uitgevoerd wordt met woordafbreking, dan wordt een ingebouwde routine gebruikt om woorden aan het eind
van de regel af te breken. Dit is een tamelijk voorzichtige routine die niet alle afbreekmogelijkheden realiseert. Zie
aanhangsel A3. De auteur stelt het op prijs opmerkzaam gemaakt te worden op voorkomende verkeerde afbrekin-
gen.
Bij uitvoer met plaatsnaamvervanging wordt door het programma herhaalde vermelding van eenzelfde plaats-
naam (incl. eventuele streeknamen) gedeeltelijk voorkomen door bij een tweede en eventuele derde vermelding
de plaatsnaam te vervangen door „ald.” (of de andere daarvoor bedoelde tekst in het parameterbestand). Als tus-
sentijds een tussenopmerking, de (aanloop)tekst van een gebeurtenis of de tekst van een beroep wordt uitge-
voerd, dan kijkt het programma of daarin een hoofdletter voorkomt, eventueel na het voorkomen van de plaats-
naam erin. Als dit zo is, dan wordt de volgende plaatsnaam niet vervangen.
speciale schermletter
: 'normaal' of 'vet', 'cursief', 'onderstreept'
Deze opties hebben betrekking op uitvoer naar scherm van een gewone kwartierstaat, genealogie, parenteel,
stamreeks, verwantenlijn en een gezinsblad. Als niet de optie 'normaal' aanstaat dan worden bij uitvoer naar
scherm de namen van de hoofdpersonen afgedrukt op een speciale manier als door de opties beschreven, waarbij
alle zeven combinaties mogelijk zijn.
plaats/datum
: 'standaard' of 'te . . . op/in . . .' of 'op/in . . . te . . .'
Hiermee wordt de presentatie van datum en plaats van een gebeurtenis, nevengebeurtenis, beroepopmerking,
extra beroep en adres geregeld. De standaardmanier is: plaats gevolgd door datum.
roepnaam
: 'bij achternaam' of 'bij voornamen', '( . . . )', '' . . . ''
Bij de eerste keuze wordt een eventuele roepnaam met een komma achter de achternaam gezet, bij de tweede
met een spatie achter de voornamen. Verder kunt u voor haakjes of apostrofs om de roepnaam kiezen (evt. voor
beide). Opnemen van meerdere roepnamen is mogelijk, mits die gescheiden zijn door een komma met een spatie.
opmerkingen
: 'rubrieksopm.', 'algemene opm.', 'nevengeb.', 'persoonsopm.', 'noten & lit.'
Hiermee wordt in genealogische uitvoer het al of niet uitvoeren geregeld van rubrieksopmerkingen, algemene
opmerkingen, nevengebeurtenissen, persoonsopmerkingen en noten en literatuurverwijzingen, in de eerste plaats
wat hoofdpersonen betreft, en wat rubrieksopmerkingen betreft ook voor aangetrouwden.
Als een opmerking bij een beroep uit meer dan alleen de voortekst bestaat wordt de opmerking behalve als
rubrieksopmerking ook als nevengebeurtenis beschouwd; voor uitvoer moeten dan de opties voor uitvoer van
rubrieksopmerkingen en van nevengebeurtenissen aanstaan.
bij aangetrouwden
: 'geen algemene opm.', 'geen nevengeb.', 'geen noten of lit.'
Hiermee kan uitvoer van algemene opmerkingen, van nevengebeurtenissen en van noten en literatuur-
verwijzingen bij aangetrouwden verhinderd worden.
beroepen
: 'ook bij schoonouders', 'ook bij andere eegaas'
Alleen als de betreffende optie aanstaat worden bij schoonouders of andere eegaas de beroepen vermeld,
eventueel inclusief bijbehorende opmerkingen.
aantekening 1
: 'als algemene opm.' of 'als noot' of 'niet'
aantekening 2
: 'als algemene opm.' of 'als noot' of 'niet'
Deze opties bepalen hoe opmerkingen van de soorten 'aantekening 1' en 'aantekening 2' bij uitvoer behandeld
moeten worden, namelijk als een algemene opmerking, als een noot, of niet uit te voeren.
adressen
: 'met straat', 'met plaats', 'alleen laatste adres'
Als 'met straat' en 'met plaats' beide uitstaan wordt geen enkel adres uitgevoerd. Als 'alleen laatste adres' aan-
staat wordt hoogstens het laatste adres uitgevoerd.
adressoort
: 'algemene opm.', 'als noot', 'als rubrieksopm.'
Hiermee wordt bepaald welke soort adressen eventueel uitgevoerd mogen worden. De feitelijke uitvoer hangt af
van wat er voor de uitvoer van algemene opmerkingen, noten en rubrieksopmerkingen van kracht is.
index, gezindte, bijz.
: 'met indexering', 'met losse gezindte', 'bijz. als algemene opm.'
Als de optie 'indexering' aanstaat wordt bij uitvoer van een kwartierstaat, genealogie, parenteel, stamreeks of
- 57 -
verwantenlijn tegelijkertijd een index aangemaakt. Na de uitvoer kan dan de index uitgevoerd worden.
Als de optie 'losse gezindte' aanstaat wordt een eventuele aanwezige losse gezindte (een niet bij een gebeur-
tenis horende gezindte) uitgevoerd, achter de naam.
Het aanstaan van de optie 'bijz. als algemene opm.' heeft als uitwerking dat de opmerkingen bij een gebeurtenis
van de soort 'bijzonderh.' bij tekstuitvoer als algemene opmerkingen behandeld worden. Gebruik hiervan wordt
afgeraden.
17.2. Overige opties
referenties op scherm
: 'met spatie', 'met haakje', 'superscript'
Hiermee wordt bepaald hoe verwijzingen naar noten op het scherm verschijnen, namelijk al of niet een spatie
vóór het verwijsnummer, al of niet een sluithaakje achter het verwijsnummer, het verwijsnummer al of niet in su-
perscript (of het verwijsnummer daadwerkelijk in superscript verschijnt hangt van het lettertype af).
schermfont, datum
: 'schermuitvoerfont 0' of 'schermuitvoerfont 1', 'maand voorop'
De eerste twee opties bepalen welk van de twee schermuitvoerfonts gebruikt moet worden. De optie 'maand
voorop' is bedoeld voor de Amerikaanse manier van datumweergave en zal doorgaans niet aan moeten staan.
Deze optie heeft alleen uitwerking als datumoptie 'maand in letters' aanstaat.
cursor (invoegstand)
: 'streep onder' of 'streep links' of 'blokje'
knippering
: 'niet' of 'traag' of 'snel'
cursor (overschrijfstand)
: 'streep onder' of 'streep links' of 'blokje'
knippering
: 'niet' of 'traag' of 'snel'
Hiermee wordt cursorvorm en knippering van de cursor bepaald, afzonderlijk voor de invoegstand en voor de
overschrijfstand (tussen deze kan gewisseld worden met
<
Insert
>
bij normale tekstinvoer).
Als knippering niet aanstaat wordt de processor minder zwaar belast, waardoor bij sommige computers de ven-
tilator minder vaak hoeft te werken.
tekst wissen
: '
<
Ctrl
>
+
<
Delete
>
' of '
<
Esc
>
' of '
<
Ctrl
>
+
<
w
>
'
Hiermee kan uit drie mogelijkheden gekozen worden waarmee u bij invoer van tekst de aanwezige tekst wilt
kunnen wissen. Als er bij het lopen van een programma nog geen parameterbestand is ingelezen, is de eerste
optie van kracht.
cursorsprong
: 'na invulling van laatste positie naar volgende vak'
Als deze optie aanstaat springt de cursor na het vullen van de laatste positie in een invulvak meteen naar het
volgende vak. Dan moet dus, net als bij het invullen van een eenlettervak, na volledige invulling van een vak geen
<
Enter
>
ingegeven worden.
relaties tenminste
: 'zeker' of 'waarschijnlijk' of 'vermoedelijk' of 'mogelijk'
Hiermee wordt bepaald wat de maximale onzekerheid is voor een relatie om uitgevoerd te mogen worden.
Hierbij slaat „relatie” zowel op relaties tussen eegaas als kind-ouderrelaties. Deze optie kan alleen enige uitwer-
king hebben als niet 'mogelijk' gekozen is. Het onderdrukken van uitvoer van sommige personen of relaties is een
delicate aangelegenheid. Soms zal wel eens een persoon of een relatie onverwacht uitgevoerd worden.
vensterbreedte
: 'bij schermuitvoer naar regellengte vragen'
Als deze optie aanstaat wordt bij schermuitvoer naar de te gebruiken regellengte in pixels gevraagd. Als een
waarde kleiner dan de maximale waarde wordt aangegeven kan een linkermarge en rechtermarge op het scherm
vrij blijven. De ingegeven waarde wordt in het parameterbestand bewaard als die tijdens dezelfde zitting wegge-
schreven wordt (bijv. in het menupunt 'uitvoeropties').
zamelnamen, synoniemen
: 'zamelnamen gebruiken', 'synoniemen gebruiken'
Hiermee wordt aangegeven of bij sortering eventuele zamelnamen
of synoniemen gebruikt moeten wor-
den. Hierbij hebben zamelnamen voorrang.
terugverwijzingen
: 'genealogie en parenteel met terugverwijzingen'
Als deze optie aanstaat wordt bij uitvoer van een genealogie of parenteel en gebruik van de conventionele of
gemengd Romeins-Arabische nummering vanaf de derde generatie bij elk gezinshoofd het nummer van vader of
moeder aangegeven.
uitvoer *-gegevens
: '*-opmerkingen', '*-noten', '*-bronnen', '*-teksten', '*-literatuur'
met/zonder ster
: 'bij uitvoer van *-gegevens evt. sterretje handhaven'
Hiermee wordt aangegeven welke *-gegevens eventueel uitgevoerd mogen worden en of een eventueel sterre-
tje al of niet onderdrukt moet worden.
- 58 -
afkortingen
: 'evt. noten afkorten', 'afkortingen vermelden'
De eerste optie geeft aan of eventuele noten aan de hand van het afkortingenbestand afgekort moeten worden.
Onafhankelijk daarvan kunnen gebruikte afkortingen vermeld worden.
datering, namenbestanden
: 'automatisch dateren', 'ook zamelnamen', 'ook speciale aliassen'
Als de eerste optie aanstaat wordt bij invoer en bij wijziging van een persoonsblad, een relatieblad, een adres of
een opmerking de systeemdatum als mutatiedatum opgenomen.
Met de tweede optie opv. derde optie wordt bewerkstelligd dat zamelnamen opv. speciale aliassen in het na-
men(a)bestand en het namen(v)bestand worden opgenomen.
algemene opmerkingen
: 'vóór nieuwe alinea eerst algemene opmerkingen uitvoeren'
Als deze optie aanstaat worden bij tekstuitvoer vóór een nieuwe alinea eerst eventuele algemene opmerkingen
uitgevoerd. Dit voorkomt enigszins ophoping van algemene opmerkingen bij verschillende personen, en is het
effectiefst als bij de uitvoer ervoor gekozen is dat relatiegegevens op een nieuwe regel moeten beginnen.
nummerreferenties
: 'met tekst' of 'onveranderd' of 'geen uitvoer', 'evt. haakjes'
Dit betreft tekstdelen van de vorm REFN[
<
code
>
], of (REFN[
<
code
>
]). Als de eerste optie aanstaat wordt „REFN”
vervangen door de tekst die hiervoor in het parameterbestand staat, wordt „[” vervangen door een spatie en wordt
„]” weggelaten. Als de laatste optie aanstaat wordt bij uitvoer de gehele nummerreferentie tussen haakjes gezet,
mits er niet al haakjes staan.
code, voornaampatroniem
: 'code bij persoons/relatienummer', 'geen voornaampatroniemen'
Als de eerste optie aanstaat wordt in Genkwa bij een eventueel uitgevoerd persoons- of relatienummer hierach-
ter ook een eventueel aanwezige persoons- of relatiecode gezet, met als afscheiding een komma en een spatie.
Als de tweede optie aanstaat worden patroniemen die bij de voornamen horen niet uitgevoerd.
samennemen
: 'geen gebeurtenissen samennemen'
Als deze optie aanstaat worden bij genealogische uitvoer geen gebeurtenissen samengenomen.
gezinsopm./ouders
: 'evt alg. rltopm. als gezinsopm.’, 'bij genealogie/parenteel oudernamen'
Als de eerste optie aanstaat worden algemene relatie-opmerkingen op dezelfde manier uitgevoerd als even-
tuele uit te voeren gezinsopmerkingen bij hetzelfde relatieblad.
Als de tweede optie aanstaat worden bij uitvoer van een genealogie of parenteel de ouders van de hoofd-
personen vermeld, zonder verdere toevoegingen.
# spaties vóór alg. opm.
: 'geen ', 'een', 'twee', 'drie'
Hiermee wordt het aantal spaties bepaald die bij genealogische uitvoer vóór elke algemene opmerking gezet
moeten worden.
tussenopmerkingen
: 'ook bij schoonouders', 'ook bij andere eegaas'
Dit zijn twee extra mogelijkheden voor uitvoer van tussenopmerkingen.
- 59 -
AANHANGSELS
A1. Opslagstructuur van de gegevensbestanden
Een datum wordt opgeslagen in 3 bytes, met bits 0-4 voor de dag, 5-8 voor de maand, 9-20 voor het jaar, 21-23
voor de correctie (vóór, kort voor, vóór of op/in, circa, op/in of na, kort na, na).
Een 'vdp' (vlag, datum, plaats) beslaat 6 bytes. De eerste byte is een vlag (bits 0,1 voor: of, tussen, periode, bits
2-3 voor datumonzekerheid, bits 4-5 voor plaatsonzekerheid, bit 7 voor Juliaans), de volgende 3 bytes vormen een
datum, de laatste 2 bytes het nummer van de plaats. Een onzekerheid kan zijn: 0 (zeker), 1 (waarschijnlijk), 2
(vermoedelijk) of 3 (mogelijk). Een vage indicatie over de interpretatie van deze onzekerheden, als kans in procen-
ten: 80-100%, 60-80%, 40-60%.
Persoonsbestand (extensie prs)
De bladlengte is 160. Een blad bevat de volgende gegevens.
1-25: achternaam, 26-55: voornamen, 56-63: code, 64-77: 7 gezindtes (1 losse, en 6 bij de hoofdgebeur-
tenissen), 78-80: 6 gebeurtenissoorten (voor elk van de 6 mogelijke hoofdgebeurtenissen een halve byte, ofwel
een 'nibble', met waarden 1-15), 81-116: 6 vdp's, 117-122: 3 beroepsnummers, 123-124: nummer van bijkomende
voornaam of van patroniem, 125-126: nummer van bijkomende voornaam of van zamelnaam, 127-130: ouderrela-
tienummer, 131-134: nummer in het verbintenissenbestand, 135: aantal verbintenissen, 136: evt. rangnummer als
kind, 137-139: vrij, 140-143: adresnummer, 144-147: opmerkingnummer, 148-155: opmerkingsoorten (de eerste 4
bytes voor de hoofdgebeurtenissen, met 5 bits per hoofdgebeurtenis, nl. voor tekst, datum, plaats, gezindte, bij-
zonderheden, en nog aantekening 1 en aantekening 2, van de laatste 4 bytes 1 bit voor elk van de mogelijke 15
nevengebeurtenissoorten en elk een bit voor achternaam, voornamen, gezindte, beroep 1, beroep 2, beroep 3,
voortitel, achtertitel, alias, roepnaam, tussenopmerking, algemene opmerking, zelfstandige noot, extra beroep, als-
naam), 156-158: bewerkingsdatum, 159: een vlag, met bits 0-1 voor geslacht, bits 2-3 voor onzekerheid vaderrela-
tie, bits 4-5 voor onzekerheid moederrelatie en bits 6-7 voor niet ingevuld, doodgeboren, gewettigd, geadopteerd
(DWA), 160: een vlag, met bit 1 voor patroniem, bit 2 voor zamelnaam, bit 3 voor patroniem bij achternaam, bit 4
voor evt. kapitalisering van patroniem.
Het persoonsbestand wordt beheerd in Genkwa. In Gengra kan met de routine 'herstellen' dit bestand bytege-
wijs bekeken en veranderd worden.
Relatiebestand (extensie rlt)
De bladlengte is 96. Een blad bevat de volgende gegevens.
1-8: code, 9-20: 6 gezindtes voor de 6 hoofdgebeurtenissen, 21-23: 6 gebeurtenissoorten, 24-59: 6 vdp's,
60-67: nummers van man en vrouw, 68-71: nummer in het kinderbestand, 72: aantal kinderen, 73: evt. rangnum-
mer als eega van man en van vrouw (in lage en hoge 'nibble'), 74-75: vrij, 76-79: adresnummer, 80-83: opmer-
kingnummer, 84-91: opmerkingsoorten (de eerste 4 bytes voor de 6 mogelijke hoofdgebeurtenissen, en nog aan-
tekening 1 en aantekening 2, de laatste 4 bytes voor de 15 soorten nevengebeurtenissen en voor 'Uit ... (m)', 'Uit
... (v)', 'Uit ... (m) en (v), algemene opmerking, zelfstandige noot, als-naam man, als-naam vrouw), 92-94: bewer-
kingsdatum, 95: een vlag, met bits 0-1 voor relatie-onzekerheid, bit 2 voor rolverwisseling, bits 4-6 voor relatiesoort
(HSNOWUD), 96: een vlag, met bits 0,1 voor geslacht van de 'man', bits 2,3 voor geslacht van de 'vrouw' (voors-
hands zijn er geen andere mogelijkheden).
Het relatiebestand wordt beheerd in Genkwa. In Gengra kan met de routine 'herstellen' dit bestand bytegewijs
bekeken en veranderd worden.
Plaatsbestand (extensie plt)
De bladlengte is 38, met op elk blad de volgende gegevens.
1-30: plaatsnaam, 31-32: provinciecode, 33-34: nummer van eventuele toevoeging bij de plaatsnaam, 35-36
nummer van eventuele eerste streeknaam, 37-38 nummer van eventuele tweede streeknaam.
Adressenbestand (extensie adr)
Elk adres beslaat minstens 4 opeenvolgende bladen met lengte 32. Met doorlopende bytenummering kan de
inhoud als volgt beschreven worden.
1: uitvoerindex, met hoogste bit gezet als adres bij een relatieblad hoort, 2: een vlag, met bit 0 voor postcode
achter de plaatsnaam, bit 1 voor straat achter plaats, bits 2-3 voor adressoort (LSNR), bit 6 voor Juliaanse tweede
datum, bit 7 voor Juliaanse eerste datum, 3: aantal bladen, 4-6: nummer van persoons- of relatieblad, 7-9: volgend
adresnummer bij het betreffende persoons- of relatieblad, 10-12: eerste datum, 13-15: tweede datum, 16-18: be-
werkingsdatum, 19-20: plaatsnummer, 21-30: postcode, 31: bits 0 en 1 voor soort dubbele datum, bits 2 en 3 voor
datumonzekerheid, 32: vrij, 33-64: straat (met huisnummer), 65-76: vrij, 77-86: tekst vóór straat, 87-96: tekst vóór
plaats, 79-...: voortekst en natekst, gescheiden door een apestaartje.
Het adressenbestand wordt beheerd in Genkwa. In Gengra kan met de routine 'herstellen' dit bestand bytege-
wijs bekeken en veranderd worden.
- 60 -
Opmerkingenbestand (extensie opm)
Een opmerking is opgeslagen als een aantal opeenvolgende bladen, elk met lengte 32. De tekst van de opmer-
king begint op byte 13 van het eerste blad. Op de eerste 12 bytes staan de volgende gegevens.
1: rubriek, 2: uitvoerindex, met hoogste bit gezet als bij een relatieblad, 3: aantal bladen, 4-6: nummer van per-
soons- of relatieblad, 7-9: volgend opmerkingnummer bij het betreffende persoons- of relatieblad, 10-12: bewer-
kingsdatum.
De tekst van een nevengebeurtenis of opmerking bij een beroep ziet er als volgt uit:
<tekst>@DATjjjjmmddcdojjjjmmddc@<opmerkingtekst bij datum>@@GEZ<tekst met lengte2>@@< opmer-
kingtekst bij gezindte>@@PLTpppppo@<opmerkingtekst bij plaats>@@BIJ<tekst voor bijzonderheden>@
Een extra beroep begint met een getal van 5 cijfers, het nummer in het beroepenbestand van het beroep, en
ziet er verder uit als een opmerking bij een beroep.
Hierbij staat „jjjjmmdd” voor een datum, „c” voor nummer van datumcorrectie (hexadecimaal), „d” voor nummer
van dubbele-datumsoort, „o” voor nummer van onzekerheid, „ppppp” voor plaatsnummer in het plaatsbestand.
Sommige onderdelen met apestaartjes aan de uiteinden kunnen ontbreken of tussen de apestaartjes leeg zijn.
Omdat apestaartjes als afscheiding gebruikt worden mogen in de teksten in een nevengebeurtenis geen
apestaartjes voorkomen. Bij een nevengebeurtenis bij een relatie kan achter de beschreven tekst nog een tekst
staan van de volgende vorm: @TUS<tussentekst>@. Dit laatste geldt ook voor een opmerking bij een beroep; in
dat geval dient de tussentekst om bij uitvoer vóór de plaatsnaam gezet te worden, behalve bij plaatsnaamvervan-
ging.
In de eerste tekst dient een eventueel rechtopstaand streepje als scheiding tussen de tekst voor de man en de
tekst voor de vrouw, als die verschillend zijn (bij een relatiegebeurtenis). Verder kan er nog in voorkomen:
{GEDCOM:
<
etiket
>
},
waarin
<
etiket
>
een
bestaand
GEDCOM-etiket
is.
Dit
is
alleen
van
belang
voor
GEDCOM-uitvoer; op deze manier kan een alternatieve GEDCOM-uitvoer afgedwongen worden.
Het opmerkingenbestand wordt beheerd in Genkwa. In Gengra kan met de routine 'herstellen' dit bestand byte-
gewijs bekeken en veranderd worden.
Verbintenissenbestand, kinderbestand (met extensie bin opv. kin)
Een blad bestaat opvolgend uit een relatiebladnummer of een persoonsbladnummer, opgeslagen als een getal
van 4 bytes.
Beide bestanden worden beheerd in Genkwa en kunnen in Gengra met de routine 'herstellen' bytegewijs beke-
ken en veranderd worden.
Stambestand (extensie stm)
De bladlengte is 10. Op een blad staat de volgende informatie.
1: een onzekerheidsvlag, met bits 0-1 voor de ouderrelatie, 2-3 voor de vaderrelatie, 4-5 voor de moederrelatie,
2-4: ouderrelatienummer, 5-7: vadernummer, 8-10: moedernummer.
Het stambestand wordt beheerd in Genkwa en kan in Gengra met de routine 'herstellen' bytegewijs bekeken en
veranderd worden.
Beroepenbestand, voornamenbestand, patroniemenbestand, zamelnamenbestand, streek-toevoegingenbestand
(opvolgend met extensie brp, vnm, pat, znm, str)
De bladlengte is steeds 32, met op de posities 1-30 tekst, en op posities 31-32 CHR$(13)+CHR$(10) behalve
bij het streek-toevoegingenbestand.
Bij het streek-toevoegingenbestand staat op de posities 1-30 een streeknaam of een toevoeging. Bij een
streekblad staat op de posities 31-32 CHR$(0)+CHR$(0) (ofwel het getal nul) of het nummer van een toevoeging.
Bij een toevoeging staat op de posities 31-32 CHR$(255)+CHR$(255) (ofwel het getal -1). Er kan alleen het num-
mer van een toevoeging staan als het een streeknaam betreft.
De teksten worden beheerd in Genkwa en kunnen in Genbij veranderd worden.
Macrobestand, namen(a)bestand, namen(v)bestand en probandenbestand
Het macrobestand kan in Genkwa aangevuld en veranderd worden. De twee namenbestanden en het proban-
denbestand worden beheerd in Genkwa. De namenbestanden kunnen altijd in Gengra opnieuw gemaakt worden.
Synoniemenbestand, afkortingenbestand (met extensie syn opv. afk)
Dit zijn zuivere tekstbestanden met veranderlijke regellengte. In elke regel (oftewel alinea) komt het gelijkteken
„=” voor. In het synoniemenbestand staat vóór het gelijkteken (het hoofddeel van) de echte achternaam, en erach-
ter het synoniem. In het afkortingenbestand staat vóór het gelijkteken de afkorting, en erachter de volledige tekst.
Bronnenbestand, tekstenbestand en literatuurbestand (met extensies brn, tks, ltr)
Dit zijn zuivere tekstbestanden met veranderlijke regellengte. In elke regel (oftewel alinea) komt het gelijkteken
„=” voor. In het bronnenbestand staat vóór het gelijkteken een zelf te bepalen broncode, en daarachter de tekst
voor de bron. Aan het einde van de regel kan nog staan „AFKO: ” gevolgd door een eventueel gebruikte afkorting,
die verondersteld wordt in het afkortingenbestand voor te komen. Dit kunnen ook meerdere afkortingen zijn, die
dan door een apestaartje „@” van elkaar gescheiden moeten worden. Voor het tekstenbestand gaat dat analoog,
- 61 -
met TKS i.p.v. BRN. In het literatuurbestand staat vóór het gelijkteken een zelf te bepalen code voor de literatuur-
verwijzing en erachter de literatuurverwijzing zelf.
A2. Beschrijving van een GKW-bestand
Een GKW-bestand is een ANSI-bestand in die zin dat er geen tekens met ANSI-waarde kleiner dan 32 in voor-
komen, behalve de combinatie CHR$(13)+CHR$ (10) die het einde van een alinea markeert. Maar in een GKW-
bestand staat onder meer aan het begin van elke alinea, vóór de eigenlijke tekst, een zogenaamd typogram met
aanwijzingen voor het afdrukken van die tekst.
De eerste drie alinea's vervullen speciale functies. De opvolgende typogrammen aan het begin van die alinea's
zijn de volgende; zij mogen op geen andere plaats voorkomen.
- „\AARD” gevolgd door een getal. De eerste alinea bestaat alleen uit zo'n typogram. Het getal kan iets zeggen
over het soort bestand. Genkwa gebruikt de volgende conventie wat betreft de betekenis:
0: geen specifieke betekenis, 1: kwartierstaat, 2: stamreeks, 4: genealogie/parenteel, 8: verwantenlijn, 16: ge-
zinsblad, 512: index op een genealogische uitvoer. De programma's maken overigens nauwelijks gebruik van
deze getallen.
- „\REVO”. De tweede alinea begint hiermee. Erachter volgt de eventuele rechtervoettekst.
- „\LIVO”. Dit hoort bij de derde alinea. De tekst erachter is de linkervoettekst.
Verder bestaat er nog een ander bijzonder typogram, namelijk „\BLAD\NIEU”. Dit typogram vult een hele alinea
en geeft aan dat naar een nieuwe bladzij overgegaan moet worden.
In elke andere alinea staat aan het begin een typogram bestaande uit 10 tekens, daarachter staat de eigenlijke
tekst. De eerste 5 tekens van het typogram vormen een van de volgende teksten:
- „\STAN” (voor standaardtekst), „\KERN” (voor kerntekst), „\TITL” (voor titels), „\KOPP” (voor koppen), „\ALGO”
(voor algemene opmerkingen), „\NOOT” (voor noten), „\POST” (voor naschrift), „\VOET” (voor voettekst), „\ETEK”
(voor eigentekst).
Voor de tekst bestaande uit de laatste 5 tekens van het typogram zijn er de volgende mogelijkheden.
- „\LK” gevolgd door twee cijfers. Het getal gevormd door de twee cijfers geeft aan met hoeveel spaties de even-
tuele tweede en volgende regels van de af te drukken alinea moeten beginnen (onafhankelijk van een eventuele
kantlijn). Hierbij wordt de breedte van een spatie genomen als de breedte van een cijfer. Bij een index duidt dit
voornamelijk de positie aan waarna zo mogelijk de verwijzingen beginnen.
- „\CENT”. Dit geeft aan dat de af te drukken alinea tekst in één gecentreerde regel afgedrukt moet worden (wat
een beperking oplegt aan de lengte van de alinea tekst).
Verder kunnen nog de twee volgende typogrammen binnen de uit te voeren tekst staan.
- „\SPEC{tekst}”, waarbij „tekst” een stuk tekst is, doorgaans een naam van een hoofdpersoon. Dit mag alleen
binnen kerntekst of eigentekst voorkomen, en geeft aan dat die tekst in een aangegeven speciaal lettertype afge-
drukt moet worden.
- „\REFR{getal}”, waarbij „getal” een getal is dat een referentie inhoudt en doorgaans in superscript afgedrukt zal
moeten worden.
Tenslotte is er nog het volgende typogram dat eventueel op de elfde positie van een alinea begint.
- „\LTAB{getal}”, waarbij „getal” een getal is dat iets zegt over waar bij afdrukken het teken moet komen dat op
positie „getal” staat in de alineatekst (die achter dit typogram begint). De plek waar dat teken moet staan is de plek
waar het teken zou komen als in het gebruikte lettertype alle letters dezelfde breedte zouden hebben. Die plek
moet nog op de eerste afgedrukte regel van de alinea staan. Voor lettertypes met vaste letterbreedte heeft dit
typogram dus geen enkel effect.
- "\RTAB{getal}", waarbij "getal" een getal is. Het typogram zorgt ervoor dat de tekst vóór de positie aangegeven
door "{getal}", normaliter een getal gevolgd door een punt en een spatie, naar rechts uitgelijnd wordt.
Alinea’s die behalve het verplichte typogram uitsluitend (eventueel nul) spaties bevatten worden bij uitvoer naar
printer als volgt behandeld. Als dit de eerste regel van een bladzij zou worden gebeurt er niets mee. Anders wordt
een lege regel afgedrukt, en als er dan op de bladzij minder regels overblijven dan het aantal spaties in de alinea,
dan wordt naar een nieuwe bladzij overgegaan; als het aantal spaties meer dan 6 is, wordt gehandeld alsof het er
maar 6 zijn.
A3. Woordafbreking
Bij woordafbreking worden de volgende tekstbestandjes gebruikt: Postcon.brk, Postvoc.brk en Vocprot.brk.
In het eerste bestand staan afbreekpatronen voor afbreken achter een medeklinker, in het tweede af-
breekpatronen voor afbreken achter een klinker („ij” geldt als een klinker), en in het derde bestand staan woorden
of beginstukken van woorden die beginnen met een klinker en hierdoor bescherming bieden voor afbreking in
samengestelde woorden waarbinnen zo'n woord of beginstuk voorkomt. Afsluiting van een tekstdeel met het
rechtopstaande streepje geeft aan dat er achter het tekstdeel geen (echte) letter mag staan.
De gebruikte regels voor woordafbreking zijn de volgende.
(1) Links en rechts van een potentieel afbreekpunt moeten minstens twee letters staan (dus bijvoorbeeld geen
leestekens).
(2) Er wordt niet afgebroken als achter de volgende letter afbreking volgens postcon of postvoc toegestaan zou
zijn (een extra beveiliging).
(3) Als aan (1) voldaan is en volgens (2) afbreken niet verboden is, wordt afgebroken als een toepasselijk afbreek-
- 62 -
patroon voorkomt in postcon of postvoc.
(4) Als aan (1) voldaan is en volgens (2) afbreken niet verboden is maar in postcon of postvoc geen geschikt af-
breekpatroon zit, wordt toch afgebroken vóór een medeklinker als die tussen klinkers staat, mits achter die mede-
klinker geen woord volgt dat in vocprot staat. Hierbij geldt „ij” als een klinker.
(5) Als een woord tussen twee identieke klinkers ongelijk aan „i” wordt afgebroken, wordt de tweede klinker niet
uitgevoerd. Zo wordt bijv. „autootje” afgebroken als „auto-tje” omdat in postvoc.brk het afbreekpatroon „auto-otje”
voorkomt.
Omdat de genoemde afbreekbestandjes zuivere tekstbestandjes zijn kan de gebruiker deze zelf veranderen en
aanvullen.
A4. Lijnen bij uitvoer van een schemabestand
Als pseudografische tekens worden beschouwd: „¦” (nr 166), „-” (nr 173) en „ ” (nr 160). Bij het afdrukken, met
een printerfont met vaste letterbreedte, zal zo'n teken kunnen vervallen en in de cel waarin het teken zou staan
kunnen dan sommige van de vier lijntjes vanuit het celmiddelpunt naar het midden van een zijde (rechts, onder,
links of boven) getrokken worden.
Dit gebeurt volgens de volgende regels.
- Alleen pseudografische tekens met een pseudografische buur (rechts, onder, links of boven) komen voor grafi-
sche vervanging in aanmerking.
- Getrokken wordt dan:
(1) het rechterlijntje als er geen rechterbuur is en het teken CHR$(173) is, of als er een pseudografische rech-
terbuur is en het teken zelf of de rechterbuur CHR$(173) is;
(2) het onderlijntje als er geen onderbuur is en het teken CHR$(166) is, of als er een pseudografische rechter-
buur is en het teken zelf of de onderbuur CHR$(166) is;
(3) het linkerlijntje als er geen linkerbuur is en het teken CHR$(173) is, of als er een pseudografische linkerbuur
is en het teken zelf of de linkerbuur CHR$ (173) is;
(4) het bovenlijntje als er geen bovenbuur is en het teken CHR$(166) is, of als er een pseudografische boven-
buur is en het teken zelf of de bovenbuur CHR$(166) is.
- Als er dan in de cel maar één lijntje getrokken is, dan wordt er nog een extra lijntje getrokken in de volgende
gevallen:
(1) als het een linkerlijntje of een rechterlijntje is, en er bovendien een bovenbuur CHR$(160) of een onderbuur
CHR$(160) is, dan wordt ook opvolgend het bovenlijntje of het onderlijntje getrokken (waarbij het niet mag voor-
komen dat er zowel een bovenbuur CHR$(160) als onderbuur CHR$(160) is);
(2) als het een bovenlijntje of een onderlijntje is en er geen rechterbuur is, en bovendien het oorspronkelijke
teken CHR$(160) of CHR$(173) is, dan wordt ook het rechterlijntje getrokken.
- Bovendien worden nog de volgende acties uitgevoerd:
(1) als in een cel van type CHR$(160) alleen een rechterlijntje getrokken is en eronder „/” staat, wordt in de
eerste cel nog een onderlijntje getrokken en dat lijntje verlengd in de onderliggende cel, vervangende het teken in
die cel.
(2) als in een cel van type CHR$(160) alleen een rechterlijntje getrokken is en eronder „\” staat, wordt in de
eerste cel nog een bovenlijntje getrokken en dat lijntje verlengd in de bovenliggende cel, vervangende het teken in
die cel.
Aangenomen wordt dat dit alleen in een schema van de soort „kwartieren” voorkomt.
A5. Datumcontroles
Bij controleren in Gengra van persoons- of relatiebestand, en bij invoeren of veranderen in Genkwa van een
persoons- of relatieblad, wordt o.a. enige datumcontrole toegepast. Bij deze controle wordt uitsluitend naar geda-
teerde hoofdgebeurtenissen gekeken, d.w.z. naar hoofdgebeurtenissen waarvan op zijn minst een jaar bekend is.
In de beschrijving van de gebruikte datumcontroles worden de volgende termen gebruikt.
Het soortnummer van een hoofdgebeurtenis wordt bepaald door de volgorde in de lijst van gebeurtenissen
zoals die in het parameterbestand staat.
Het 'geboortejaar' van een persoon is het jaar van geboorte of doop, enz., bepaald door de hoofdgebeur-
tenissen met soortnummer 1, 2, 3, 4 op een gedateerde hoofdgebeurtenis af te zoeken, in deze volgorde. Als het
soortnummer van de gevonden gedateerde hoofdgebeurtenis groter dan 1 is, dan wordt bij bepaalde gezindtes
een zeker getal afgetrokken, alles volgens de instellingen hiervoor in het parameterbestand.
Het 'overlijdensjaar' van een persoon is het jaar van overlijden, begraven, enz., bepaald door de eerste geda-
teerde hoofdgebeurtenis met soortnummer groter dan 10.
Het 'huwelijksjaar' van een relatie wordt bepaald door de hoofdgebeurtenissen met soortnummers 10, 11, 12, 9,
8, 7, 6, 5, 4 af te zoeken, in deze volgorde, op een gedateerde hoofdgebeurtenis.
De gebruikte datumcontroles zijn de hiernavolgende. Bij controle van het persoonsbestand worden controles (1)
en (3) gebruikt, bij controle van het relatiebestand controle (2), bij invoeren en veranderen van een persoonsblad
controles (1), (3) en (4), bij invoeren en veranderen van een relatieblad controle (2).
(1) (persoonscontrole). De hoofdgebeurtenisjaren op het persoonsblad worden vergeleken met het daarvoor
- 63 -
ingestelde minimum. Verder moet de volgorde in tijd van de gedateerde hoofdgebeurtenissen met soortnummers
1, 2, 3, 4 en de eerste twee met soortnummer groter dan 10 correct zijn. Ook mag het 'overlijdensjaar' niet later
dan de ingestelde maximale levensduur na het 'geboortejaar' vallen.
(2) (relatiecontrole). De hoofdgebeurtenisjaren op het relatieblad worden vergeleken met het ingestelde mini-
mum. Voor elke eega wordt gecontroleerd op de ingestelde minimum leeftijd bij huwelijk, en of het 'huwelijksjaar'
niet na het 'overlijdensjaar' valt.
(3) (oudercontrole). Op een persoonsblad moet het 'geboortejaar' minstens het daarvoor ingestelde aantal jaren
na het 'geboortejaar' en niet meer dan 1 jaar na het 'overlijdensjaar' van elke ouder vallen.
(4) (huwelijkscontrole). Voor elke eigen relatie op een persoonsblad wordt gecontroleerd op de minimum leeftijd
bij huwelijk.
(5) (geboortecontrole). Hierbij wordt gecontroleerd of het geboortejaar van een kind niet onwaarschijnlijk ver
vóór of na het huwelijksjaar van de ouders valt.
Bovendien is er nog een controle die onwaarschijnlijk dicht bij elkaar liggende (echte) geboortedatums van kin-
deren uit één gezin opspoort. De toegepaste limiet hiervoor is ongeveer 300 dagen ('ongeveer' omdat daarbij een
maand op 30 dagen gesteld wordt). In Gengra is deze controle optioneel.
A6. GEDCOM-etiketten in Genkwa
Eventueel gebruikt bij GEDCOM-uitvoer:
ABBR
abbreviation (afkorting)
ADDR
address (adres)
ADOP
adoption (adoptie)
_AFK
afkortingbeschrijving
ALPH
alpha-code (code), i.p.v. CODE
_ASNAME
afwijkende persoonsnaam
_ASNAME_HUSB
afwijkende naam man
_ASNAME_WIFE
afwijkende naam vrouw
BAPM
baptism (doop), i.p.v. CHR
BIRT
birth (geboorte)
BURI
burial (begrafenis)
_BURT
impost op begraven
_BRN
broncodebeschrijving
CHAN
change (mutatie)
CHIL
child (kind)
CHR
christening (doop)
CODE
code (code)
CONC
concatenation (koppeling)
CONF
confirmation (belijdenis)
CONT
continuation (op nieuwe regel)
CREM
cremation (crematie)
_CREM
crematie, i.p.v. CREM
DATE
date (datum)
DEAT
death (overlijden)
DIV
divorce (echtscheiding)
ENGA
engagement (verloving)
_EVEN_F
eerste vermelding
_EVEN_L
laatste vermelding
FAM
family (gezin)
FAMC
familiy child (kind in gezin)
FAMS
family spouse (eega)
FRFN
family record nr (relatiebladnr)
GRAD
graduation (bevordering)
HUSB
husband (echtgenoot)
ILLE
illegitimate (onwettig)
INDI
individual (persoon)
IRFN
individual record nr (persoonsbladnr)
_LEGI
gewettigd
_LIV
samenwonende, i.p.v. PATN
_LTR
literatuurcodebeschrijving
MARB
marriage banns (huwelijksprocl.)
MARB TYPE civil
burg. ondertr., i.p.v. REGS
MARB TYPE wettig
wettige ondertrouw, i.p.v. REGS
MARC
marriage contract (huwelijkscontract)
MARL
marriage license (huwelijksattestatie)
MARR
marriage (huwelijk)
MARR TYPE kerkelijk
kerkelijk huwelijk, i.p.v. ORDI
MARR TYPE religious
kerkelijk huwelijk, i.p.v. ORDI
_MART
impost op trouwen
- 64 -
NAME
name (naam)
NICK
nickname (roepnaam) i.p.v. "..."
NOTE
note (bijkomende informatie)
_NOTE_1
aantekening 1
_NOTE_2
aantekening 2
_NOTE_CUR
tussenopmerking
NPFX
name prefix (naamvoorvoegsel), i.p.v. (...)[naam]
NSFX
name suffix (naamachtervoegsel), i.p.v. [naam](...)
OCCU
occupation (beroep)
ORDI
ordinance (godsd. plechtigheid)
PATC
patronymic (patroniem)
_PATG
voornaampatroniem
PATN
partner (levensgezel)
_PATS
achternaampatroniem
PLAC
place (plaats)
POST
postal code (postcode)
_PREAMBLE
voortekst bij gebeurtenis of adres
PREF
prefix (voorvoegsel), i.p.v. (...)[naam]
QUAY
quality (kwaliteit)
_QUAY_FATH
vaderzekerheid
_QUAY_MOTH
moederzekerheid
REFN
reference number (referentienr)
REGS
registration (registratie)
RELI
religion (gezindte)
RESI
residence (woonverblijf)
RESN
restriction code (beperkingscode)
RETI
retirement (pensionering)
SEX
sex (geslacht)
SOUR
source (bron)
STIL
stillborn (doodgeboren)
TITL
titel (titel), i.p.v. [naam](...)
_TKS
tekstcodebeschrijving
WIFE
wife (echtgenote)
WILL
will (testament)
De gecursiveerde etiketten komen niet onder de vooringestelde voor maar kunnen wel door de gebruiker geko-
zen worden. De betekenis van de etiketten die beginnen met een onderstreep wordt in het GEDCOM-bestand
verklaard, die van de andere etiketten wordt verondersteld bij het ontvangende programma bekend te zijn, wat
overigens niet altijd hoeft op te gaan, bijv. wat betreft CREM, PATC, PATN en REGS.
Verder worden behalve de erkende datumcorrecties BEF (vóór), ABT (ca.), AFT (na), BET ... AND ... (tussen ...
en ...), FROM ... TO ... (vanaf ... tot ...) en @#DJULIAN@ (Juliaanse datum), ook als datumcorrectie gebruikt:
SHOBEF (kort vóór), BEFON (vóór of op/in), ONAFT (op/in of na), SHOAFT (kort na).
Wat een ontvangend programma met de niet erkende etiketten en met die welke met een onderstreep beginnen
zal doen is niet zeker.
Bij opneming van een GEDCOM-bestand worden nog de volgende etiketten herkend:
AGNC
agency (instantie)
ALIA
other name (alias)
_ALIA
other name (alias)
CHRA
adult christening (volwassenendoop)
_CHUR
religion (gezindte)
COMM
comment (bijkomende informatie)
_COMM
comment (bijkomende informatie)
GIVN
given name (voornamen)
LMAR
law marriage (huwelijk voor de wet)
REBA
rebaptism (herdoop)
REMA
remark (bijkomende informatie)
SPFX
surname prefix (achternaamvoorvoegsels)
SURN
surname (achternaam)
TEXT
text (oorspr. tekst)
_TITL1
voortitel
_TITL3
achtertitel
WITN
witness (getuige)
_WITN
witness (getuige)
De gegevens bij AGNC en LMAR worden doorgaans als die bij RELI behandeld.
- 65 -
A7. Menustructuur
GEN...
deelprogramma
aanwijzen met muis of uitklappen met
<
Alt
>
,
<
Enter
>
of
<
Alt
>
+onderstreepte letter
menupunt
aanklikken of direct activeren via toetsenbord
zonder
tussenkomst van hoofdmenu
submenupunt
vanuit menupunt aanklikken of kiezen met cijfertoets
^
<
Ctrl
>
GENKWA
instellen
\
snel instellen
/
opnieuw
<
naar Genbij
b
naar Gengra
g
stoppen
.
persoonsbestand
p
F1-6
? | klaar | opslaan | nieuwe opm. oude opm. |
nieuw adres oud adres | relatieblad bewaren | op-
nieuw afbreken
relatiebestand
r
F1-6
? | klaar | opslaan kinderen | nieuwe opm. oude
opm. | nieuw adres.oud adres | persoonsblad |
opnieuww afbreken
plaatsbestand
l
F1-2
klaar | afbreken
bestandenpakket aanmaken
a
persoonsbestand
P
F1-5
klaar | personen | namen(a) | probanden | afbre-
ken
relatiebestand
R
F1-3
? | klaar | relaties | afbreken
plaatsbestand
L
F1-3
? | klaar | plaatsen | afbreken
personen m.b.v. nummerlijst
M
probanden m.b.v. nummerlijst
T
1
probanden toevoegen
2
probanden verwijderen
macrobestand
D
F1-4
? | klaar | regel terug regel heen | scherm terug
scherm heen | afbreken
parameterbestand
E
F1-2
opslaan | afbreken
instellingenbestand bijwerken
I
persoonsbestand
^p
F1-8
? | klaar namen(a) | regel terug regel heen |
scherm terug scherm heen | scherm (kwadraat) te-
rug scherm (kwadraat) heen | zoek terug zoek
heen | zoeknaam muteren | nummer opmerkingen
| adressen afbreken
relatiebestand
^r
F1-8
? | klaar namen(a) | regel terug regel heen |
scherm terug scherm heen | scherm (kwadraat) te-
rug scherm (kwadraat) heen | zoek terug zoek
heen | zoeknaam muteren | nummer opmerkingen
| adressen afbreken
plaatsbestand
^l
F1-7
? | klaar | regel terug regel heen | scherm terug
scherm heen | scherm (kwadraat) terug scherm
(kwadraat) heen | zoek terug zoek heen | zoek-
naam muteren | nummer | afbreken
namen(a)bestand
^b
F1-8
? | klaar namen(a) | regel terug regel heen |
scherm terug scherm heen | scherm (kwadraat)
terug scherm (kwadraat) heen | zoek terug zoek
heen | zoeknaam muteren | nummer opmerkingen
| adressen afbreken
kwartierstaat
K
F1-6
klaar klaar+uitvoer | personen
| namen(a) | pro-
banden | bewaren | afbreken
genealogie
G
F1-6
klaar klaar+uitvoer | personen
| namen(a) | pro-
banden | bewaren | afbreken
parenteel
A
F1-6
klaar klaar+uitvoer | personen
| namen(a) | pro-
banden | bewaren | afbreken
stamreeks
S
F1-6
klaar klaar+uitvoer | personen
| namen(a) | pro-
banden | bewaren | afbreken
verwantenlijn
W
1
bloedverwantenlijn vanuit één persoon
F1-5
klaar | personen | namen(a) | probanden |
afbreken
2
bloedverwantenlijn tussen twee personen
F1-6
klaar klaar+uitvoer | personen
| namen(a) |
probanden | bewaren | afbreken
3
aanverwantenlijn vanuit één persoon
F1-5
klaar | personen | namen(a) | probanden |
afbreken
4
aanverwantenlijn tussen twee personen
F1-6
klaar klaar+uitvoer | personen
| namen(a) |
probanden | bewaren | afbreken
gezinsblad
Z
1
één blad
F1-5
klaar | personen | namen(a) | probanden |
afbreken
2
enkele bladen
F1-5
klaar | personen | namen(a) | probanden |
afbreken
nummerlijst
N
1
kwartierstaten
2
genealogieën
3
parentelen
4
stamreeksen
5
gezinsbladen
verzamelindex
V
schermbestand
C
TXT-bestand
X
schemabestand
H
zamelnamen gebruiken
synoniemen gebruiken
met terugverwijzingen
ook *-opmerkingen uitvoeren
ook *-noten uitvoeren
ook *-bronnen uitvoeren
ook *-teksten uitvoeren
ook *-literatuur uitvoeren
*-gegevens met evt. sterretje
evt. noten afkorten
afkortingen vermelden
In en Uit
Invoeren
Veranderen
Bladeren
Uitvoeren
Menu
- 66 -
indexkolom
i
1
horizontaal in 2 kolommen
2
verticale kolomstructuur
afdrukken
f
naar scherm
n
lettertypes
y
F1-2
klaar | opslaan
uitvoeropties
u
F1-5
? | klaar | opslaan | gezindte-opties | overige
opties | afbreken
oorspr. venster
*
kopiëren
=
1
bestand
2
bestandenpakket
wissen
x
bestand tonen
d
1
DOC-bestand
2
ODT-bestand
3
HTM-bestand
4
RTF-bestand
5
PDF-bestand
6
TXT-bestand
7
BMP-bestand
8
JPG-bestand
9
TIF-bestand
informatie over Genkwa
o
bladdatering
ook zamelnamen
ook speciale aliassen
met woordafbreking
met plaatsnaamvervanging
(evt.)
uitvoervenster
0 0
1
verversen
2
behandelen
3
sluiten
4
bestand wissen
(enz.)
GENBIJ
instellen
\
snel instellen
/
opnieuw
<
naar Genkwa
k
naar Gengra
g
stoppen
.
persoonsbestand
^p
F1-8
? | klaar namen(a) | regel terug regel heen |
scherm terug scherm heen | scherm (kwadraat) te-
rug scherm (kwadraat) heen | zoek terug zoek
heen | zoeknaam muteren | nummer opmerkingen
| adressen afbreken
relatiebestand
^r
F1-8
? | klaar namen(a) | regel terug regel heen |
scherm terug scherm heen | scherm (kwadraat) te-
rug scherm (kwadraat) heen | zoek terug zoek
heen | zoeknaam muteren | nummer opmerkingen
| adressen afbreken
plaatsbestand
^l
F1-7
? | klaar | regel terug regel heen | scherm terug
scherm heen | scherm (kwadraat) terug scherm
(kwadraat) heen | zoek terug zoek heen | zoek-
naam muteren | nummer | afbreken
namen(a)bestand
^b
F1-8
? | klaar namen(a) | regel terug regel heen |
scherm terug scherm heen | scherm (kwadraat)
terug scherm (kwadraat) heen | zoek terug zoek
heen | zoeknaam muteren | nummer opmerkingen
| adressen afbreken
uitdraaien 1
U
1
persoonsbestand
2
relatiebestand
3
plaatsbestand
4
adressenbestand
5
opmerkingenbestand
uitdraaien 2
D
1
verbintenissenbestand
2
kinderbestand
3
beroepenbestand
4
voornamenbestand
5
patroniemenbestand
6
zamelnamenbestand
7
streek-toevoegingenbestand
selectie
L
1
algemeen
2
gebeurtenissen
tabel
T
kwartieren
K
F1-6
klaar | personen | probanden | namen(a) | bewa-
ren | afbreken
kwartierschema
S
1
met 5 generaties
2
met 4 generaties
geneaschema
G
1
genealogie
2
parenteel
schermbestand
C
Algemeen
In en Uit
Bladeren
Uitvoeren
GKW-bestanden
- 67 -
nummerinterval
i
F1-2
klaar | afbreken
nummers met de hand
n
1
via persoonsbestand
2
via probandenbestand
3
via namen(a)bestand
4
via namen(v)bestand
nummerlijst uitdunnen
d
nummerlijst vergroten
v
1
met aangetrouwden
2
met ouders
3
met kinderen
4
met aangetrouwden en ouders
5
met aangetrouwden en kinderen
6
met ouders en kinderen
7
met aangetrouwden, ouders en kinderen
nummerlijst van probanden
p
1
alle probanden
2
alleen die met zamelnaam, persoonsbestand
3
relatiebestand
nummerlijstbewerkingen
b
1
alfabetiseren
2
vereniging
3
doorsnede
4
verschil
5
symmetrisch verschil
6
kaal
nummers uit index
m
indexreductie
r
opmerking zoeken
z
1
persoonsbestand
2
relatiebestand
F1-3
? | klaar | klikblok bewaren | afbreken
platte-tekstbewerkingen
t
zamelnamen gebruiken
synoniemen gebruiken
geen voornaampatroniemen
synoniemenbestand
^y
F1-4
? | klaar | regel heen regel terug | scherm heen
scherm terug | afbreken
afkortingenbestand
^a
F1-2
? | klaar | afbreken
bronnenbestand
^o
F1-4
? | klaar | regel heen regel terug | scherm heen
scherm terug | afbreken
tekstenbestand
^t
F1-4
? | klaar | regel heen regel terug | scherm heen
scherm terug | afbreken
literatuurbestand
^l
F1-4
? | klaar | regel heen regel terug | scherm heen
scherm terug | afbreken
beroepenbestand
^e
F1-5
? | opslaan | scherm terug scherm heen | 5
schermen terug 5 schermen heen | 25 schermen
terug 25 schermen heen | afbreken
voornamenbestand
^v
F1-5
? | opslaan | scherm terug scherm heen | 5
schermen terug 5 schermen heen | 25 schermen
terug 25 schermen heen | afbreken
patroniemenbestand
^p
F1-5
? | opslaan | scherm terug scherm heen | 5
schermen terug 5 schermen heen | 25 schermen
terug 25 schermen heen | afbreken
zamelnamenbestand
^z
F1-5
? | opslaan | scherm terug scherm heen | 5
schermen terug 5 schermen heen | 25 schermen
terug 25 schermen heen | afbreken
streek-toevoegingenbestand
^k
F1-5
? | opslaan | scherm terug scherm heen | 5
schermen terug 5 schermen heen | 25 schermen
terug 25 schermen heen | afbreken
lettertypes
y
F1-2
klaar | opslaan
uitvoeropties
u
F1-5
? | klaar | opslaan | gezindte-opties | overige
opties | afbreken
oorspr. venster
*
kopiëren
=
wissen
x
bestand tonen
d
1
DOC-bestand
2
ODT-bestand
3
HTM-bestand
4
RTF-bestand
5
PDF-bestand
6
TXT-bestand
7
BMP-bestand
8
JPG-bestand
9
TIF-bestand
informatie over Genkwa
o
(evt.)
uitvoervenster
0 0
1
verversen
2
behandelen
3
sluiten
4
bestand wissen
(enz.)
Diversen
Algemeen
Nevenbestanden
- 68 -
GENGRA
instellen
\
snel instellen
/
opnieuw
<
naar Genkwa
k
naar Genbij
b
stoppen
.
persoonsbestand
^p
F1-8
? | klaar namen(a) | regel terug regel heen |
scherm terug scherm heen | scherm (kwadraat) te-
rug scherm (kwadraat) heen | zoek terug zoek
heen | zoeknaam muteren | nummer opmerkingen
| adressen afbreken
relatiebestand
^r
F1-8
? | klaar namen(a) | regel terug regel heen |
scherm terug scherm heen | scherm (kwadraat) te-
rug scherm (kwadraat) heen | zoek terug zoek
heen | zoeknaam muteren | nummer opmerkingen
| adressen afbreken
plaatsbestand
^l
F1-7
? | klaar | regel terug regel heen | scherm terug
scherm heen | scherm (kwadraat) terug scherm
(kwadraat) heen | zoek terug zoek heen | zoek-
naam muteren | nummer | afbreken
namen(a)bestand
^b
F1-8
? | klaar namen(a) | regel terug regel heen |
scherm terug scherm heen | scherm (kwadraat)
terug scherm (kwadraat) heen | zoek terug zoek
heen | zoeknaam muteren | nummer opmerkingen
| adressen afbreken
stamlijn
S
F1-6
? | klaar | personen | namen(a) | probanden |
bewaren | afbreken
staande stamboom
T
F1-6
? | klaar | personen | namen(a) | probanden |
bewaren | afbreken
liggende stamboom
L
F1-6
? | klaar | personen | namen(a) | probanden |
bewaren | afbreken
geneadiagram
D
1
genealogie
2
parenteel
geneagram
A
1
genealogie
2
parenteel
3
stamreeks
levensduur
E
kindertal
R
geb/doop
G
1
jaar
2
plaats
3
provincie
4
maand
ovl/begr
O
1
jaar
2
plaats
3
provincie
4
maand
namen
N
1
achternaam
2
mnl. eerste voornaam
3
vrl. eerste voornaam
4
mnl. volle voornaam
5
vrl. volle voornaam
6
mnl. losse voornamen
7
vrl. losse voornamen
8
patroniem
9
zamelnaam
beroepen
B
controleren
^t
1
persoonsbestand
2
relatiebestand
3
opmerkingenbestand
4
adressenbestand
5
op dubbelen m.b.v. namen(a)bestand
vervangen
^v
1
persoon
2
relatie
3
plaats
4
gezindtecode
5
achternaam
6
voornamen
7
patroniem
8
zamelnaam
9
code
opschonen
^n
1
plaatsbestand
2
beroepenbestand
3
voornamenbestand
4
patroniemenbestand
5
zamelnamenbestand
6
streek-toevoegingenbestand
componenten bepalen
^c
1
alle componenten
2
een component
een sibbe bepalen
^s
F1-5
klaar | personen | namen(a) | probanden | afbre-
ken
wissen
^w
dekapitaliseren
^d
1
achternamen
2
voornamen
kapitaliseren
^k
1
achternamen
2
voornamen
reorganiseren
^o
1
opmerkingenbestand
2
adressenbestand
3
probandenbestand
4
verbintenissenbestand
5
kinderbestand
herstellen
^h
1
persoonsbestand
2
relatiebestand
3
plaatsbestand
4
adressenbestand
5
opmerkingenbestand
6
verbintenissenbestand
7
kinderbestand
8
stambestand
rangnummeren
^m
1
persoonsbestand
2
relatiebestand
rolverwisseling
^i
1
aanwezige opsporen
2
mogelijke bepalen
3
aanbrengen
4
weghalen
evt. weduwe/weduwnaar
^u
1
aanwezige opsporen
2
mogelijke bepalen
3
aanbrengen
4
weghalen
In en Uit
Bladeren
Grafisch
Bewerken
- 69 -
stambestand
s
probandenbestand
p
namenbestand n
pakket afsplitsen
f
pakketten koppelen
e
GEDCOM-bestand maken
K
1
bestandenpakket
2
nummerlijst
GEDCOM-bestand opnemen
P
1
uit ANSI
2
uit ASCII
3
uit ANSEL
omzetten naar Genkwa
Z
1
van WINKWAST
2
van GensData
van ASCII naar ANSI
C
1
bestandenpakket
2
tekstbestand
lettertypes
y
F1-2
klaar | opslaan
overige opties
v
F1-2
klaar | opslaan
plaatjesgrootte
g
plaatje draaien
r
1
linksom
2
rechtsom
plaatje afschaven
a
oorspr. venster
*
kopiëren
=
1
bestand
2
bestandenpakket
bestand tonen
d
1
DOC-bestand
2
ODT-bestand
3
HTM-bestand
4
RTF-bestand
5
PDF-bestand
6
TXT-bestand
7
BMP-bestand
8
JPG-bestand
9
TIF-bestand
informatie over Genkwa
o
achternaam in hoofdletters
voornamen in hoofdletters
geen voornaampatroniemen
zamelnamen gebruiken
synoniemen gebruiken
Omzetten
Algemeen
Diversen
- 70 -
A8. Grenzen van Genkwa
!
afhankelijk van venstergrootte
!!
640 gedeeld door kolombreedte
*
geen praktische beperking
** totaal 2 per persoonsblad, soort(en) naar keuze
*** maximaal gelijk aan regellengte, afhankelijk van
bladzijnummering en kantlijn
waar alleen een maximum is vermeld zijn ook alle lagere waarden vanaf 0 of 1 toegestaan
KGPSG: kwartierstaten, genealogieën, parentelen, stamreeksen, gezinsbladen
Aantal generaties
bloedlijn tussen 2 personen ..................... 89
bloedlijn vanuit 1 persoon
dalend, stijgend ...................................... 22
geneadiagram ........................................ 12!
geneagram (gen., parenteel) .................. 15!
geneagram (stamreeks).......................... 25!
genealogische tekstuitvoer ...................... 89
geneaschema ........................................ 51*
kwartieren ................................................ 13
kwartierschema (per blad) ......................... 5
kwartierschema (totaal) ........................... 31
stamboom liggend ..................................... 8
stamboom staand ...................................... 6
Aantal...
adressen per persoon/relatie ..................... *
alinea's per tekstbestand .............. 9999999*
beroepen per persoon (vast)...................... 3
extra ......................................................... *
bladzijden per tekstbestand ................. 999*
bloedlijnen ............................................. 999
datumcorrecties
eigen tekst ................................................ *
voorgedefinieerd ..................................... 14
extra voornamen, patroniem,
zamelnaam ............................................... **
fonts (kiesbaar)
plaatjesfont ............................................... 1
printerfont (proportioneel) ......................... 8
printerfont (vast) ....................................... 4
schermuitvoerfont ..................................... 2
werkfont (ANSI) ........................................ 1
gebeurtenissen per prs/rlt(m/v)
hoofd (soorten) ......................................... 6
neven (aantal) .......................................... *
neven (soorten) ...................................... 15
graden vanuit een persoon bij aanver-
wantenlijnen tussen 2 personen .............. 12
indexen in verzamelindex ............... min. 26!
KGPSG uit nummerlijst .............................. *
kinderen per relatie .................................. 24
in grafische kw.staat/stamlijn .................. 18
kolommen in TXT-uitvoer ........................... !!
muisaanwijzervormen .............................. 10
namen in een
index, namenbestand ............................... *
naschriften per uitvoer ............................... *
noten per prs/rltblad ..........................65535*
nummers in een geneagram .................. 999
onzekerheidsgraden (dat/plt/rlt) ................. 3
opmerking zoeken
aantal rubrieken tegelijk
personen ............................................... 62
relaties................................................... 54
aantal zoekteksten tegelijk ........................ 3
opmerkingen per rubriek ...................65535*
persoonsbladen in sortering ...................... *
regels op een bladzij
Genkwa .................................................. 99
relaties per persoon ................................... 8
relatiesoorten............................................. 7
selectie
algemeen
pers.bladen................................... 999999*
rubriekcodes .......................................... 28
rubrieken per selectie .............................. 9
soortcodes ............................................... 6
gebeurtenissen
gebeurtenissen per selectie ..................... 9
pers.bladen................................... 999999*
prs/rlt-gebeurtenissen ............................ 30
rubriekcodes ............................................ 5
soortcodes ............................................... 6
tabellen
definities ................................................... *
keuzerubrieken ..................................... 121
rubrieken per tabel .................................. 15
sorteervelden per tabel ............................. 9
teksten per adres
natekst, voortekst ..................................... 1
uitvoervensters
tegelijk geopend..................................... 30
verwantschapslijnen getoond .................999
Datumcontrole
hoofdgebeurtenisjaar ....................... 1-1700
leeftijd .............................................. 90-110
minimum leeftijd huw. ....................... 12-18
verschil doop/geb. (div. gez.) ............. 16-22
verschil ouder/kind (jaren) .................. 12-18
Hoogste...
bladzijnummer .......................................999
breedte indexkolom ........................... 45-94
totale breedte .................................. 64-640
jaartal .................................................. 4095
kleurwaarde voor berichten, speciale
letter, uitvoertekst, werktekst (ach-
tergrond/voorgrond)
blauw, groen, rood ................................255
kwartiernummer
hoogste nummer ....................................... *
proband vanaf ............................. 99999999
uitvoer vanaf ............................... 99999999
minimum lijnafstand in genea-
gram/geneadiagram (pixels) ..................... 8
nummer voor proband in
Genkwa .................................... 999999999
kwartieren ........................................... 9999
kwartierschema............................. 9999999
liggende stamboom ........................ 999999
plaatjesfont (in pixels) ............................. 21
plaatjesgrootte (in pixels) ........... 2400x2400
referentiepositie in index
excl. schermuitvoer ........................... 31-90
incl. schermuitvoer ............................ 31-72
regellengte index op schijf ............... 70-200
regellengte op papier
algemeen ..............................................999
in geneaschema/tabel ...........................640
indexbestand .................................. 50-320
kwartierschema vanaf ...........................129
Hoogste bladnummer in ...bestand
adres, kinder, persoons, opmerkingen,
relatie, verbintenissen ...................... 999999
beroepen, patroniemen, plaats,
streek-toevoegingen, voornamen,
zamelnamen ...................................... 32767
Lengte ...
achternaam............................................. 25
adres
natekst ..................................................960
plaatsnaam ............................................ 30
postcode ................................................ 10
straatnaam+nr ....................................... 32
voortekst ...............................................320
voortekst bij plaats/streek ...................... 10
alinea in genealogische uitvoer .......... 10000
beroep(en) .............................................. 30
bestandsnaam kaal ................................... 8
extra voornamen, patroniem, zamel-
naam ...................................................... 30
gebeurtenis
afkorting ................................................... 4
symbool ................................................... 1
tussentekst (relatiegeb.) ......................... 12
uitvoertekst ............................................ 34
vlag .......................................................... 1
gebruikerscode ......................................... 8
gezindtecode ............................................ 2
gezindtetekst ...........................................25
koptekst in tabel .......................................20
macrotekst ........................................... 8000
naam
folder/map ............................................... 8
toegangspad .......................................... 28
naschrift in Genkwa............................. 1440
nevengebeurtenis
aanlooptekst ........................................ 320
andere opmerking .............................. 2000
opmerking
in lopende tekst .................................. 2000
anders ................................................ 8000
opslagdatum (adr./opm./prs/rlt) ................. 8
plaatsnaam ............................................. 30
toevoeging ............................................. 30
provinciecode ............................................ 2
streeknaam ............................................. 30
synoniem ................................................... *
titel bij geneadiagram ......................... 3 x 21
titel bij geneaschema .............................. 74
titel bij HTML-bestand ............................. 50
titel in Genkwa .................................... 1440
tussentekst beroepsopmerking................ 20
voettekst in Genkwa ................................ 25
voornamen .............................................. 30
zoekargument bij schermuitvoer .............. 46
zoekargument voor opm.......................... 42
Lengte verbindende teksten
1-31 (voor datums) .................................... 7
afkortingen, bloedverwantenlijn, bloed-
verwantschapscoëfficient, genealogie,
generatie, gezin, index op, kwartier-
staat, literatuur, noten, parenteel, per-
soonsgegevens, proband, stamouder,
stamreeks ............................................... 36
aldaar, in, op, te ...................................... 12
alias, eerder, geadopteerde zn/dr van,
gehuwd met (m/v), gewettigde zn/dr
van, kind(eren), laatst, mogelijk, ouders
onbekend, van, van (=vanaf), vermoe-
delijk, volgt, waarschijnlijk, wed./wedn.
van, zie,
zie verder bij ........................................... 22
bloedverwantschapscoëfficiënt................ 40
ca, en, in de periode, in of na, kort na,
kort vóór, na, of, op of na, tot, tussen,
vóór, vóór of in,
vóór of op ................................................ 22
zondag-zaterdag ..................................... 15
die hertr. met (m/v), gescheiden echtg.
van (m/v), uit ... huwelijk/
relatie/verbintenis .................................... 40
doodgeb. zn/dr/knd van, ondertr. (imp.),
overl. (imp.), proband,
stamouder ............................................... 36
dr, kind, zn .............................................. 10
eerder, jan.-dec., van (bijv.
„stamlijn van”) ......................................... 15
en, van (bijv. „kind van”) ............................ 7
gebeurtenis („geb.”, „tr.” enz.) ................. 34
generatie, index op, noten ....................... 35
rangnr tr. .................................................. 3
van (bijv. „persoonsgeg. van”) ................... 3
Parameterbestand overig
gezindte-opties........................................ 30
instelbare toegangspaden ......................... 5
macroteksten .......................................... 80
parameterbestanden .................................. *
soorten tekstdelen ..................................... 9
- 71 -
A9. Kalendergegevens
Vanaf 1582 werd in Europa geleidelijk, afhankelijk van landstreek, de Juliaanse kalender (tijdrekening oude
stijl; vanaf 46 v. Chr.) vervangen door de Gregoriaanse christelijke kalender (tijdrekening nieuwe stijl). Uit een
datum volgens de Juliaanse kalender wordt de datum volgens de Gregoriaanse kalender verkregen door toe-
voeging van een aantal dagen, volgens het volgende patroon (alleen aangegeven voor relevante datums):
datum vanaf 1 maart 1500 tot 1 maart 1700: 10 dagen; datum vanaf 1 maart 1700 tot 1 maart 1800: 11 dagen;
datum vanaf 1 maart 1800 tot 1 maart 1900: 12 dagen; datum vanaf 1 maart 1900 tot 1 maart 2100: 13 dagen.
De invoering van de Gregoriaanse kalender (laatste datum volgt op eerste datum).
Italië, Spanje, Portugal
04-10-1582
15-10-1582
Frankrijk, Lotharingen
09-12-1582
20-12-1582
Holland, Brabant, Vlaanderen, Henegouwen
21-12-1582
01-01-1583
Bisdom Luik
10-02-1583
21-02-1583
Aartsbisdom Keulen
03-11-1583
14-11-1583
Bisdom Münster, hertogdom Kleef
17-11-1583
28-11-1583
Oostenrijk
06-01-1584
17-01-1584
Bisdom Osnabrück
1624, permanent vanaf 1652
Denemarken, Noorwegen, Evangelisch Duitsland
17-02-1700
01-03-1700
Gelderland, Zutphen
30-06-1700
12-07-1700
Utrecht, Overijssel
30-11-1700
12-12-1700
Friesland, Groningen
31-12-1700
12-01-1701
Drente
30-04-1701
12-05-1701
Groot-Brittannië
02-09-1752
14-09-1752
Zweden
17-02-1753
01-03-1753
Rusland
31-01-1918
14-02-1918
De Franse revolutionaire kalender is van 1792 tot 1803 gebruikt in de Franse republiek. Bij deze kalender is
het jaar verdeeld in 12 maanden van elk 30 dagen, en 5 of 6 complementaire dagen. Elk jaar begon op de eerste
dag van de herfst, het eerste jaar op 22 september 1792. Voor de relevante jaren kan de revolutionaire datum
naar de bijbehorende datum volgens de Gregoriaanse kalender omgerekend worden met de volgende tafel,
waarin voor elk jaar voor elke maand van de revolutionaire kalender en voor de „Jours complémentaires” de
eerste dag volgens de Gregoriaanse kalender aangegeven is.
revolutionair jaar (j):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Vendémiaire sept. 1791+j
22
22
22
23
22
22
22
23
23
23
23
24
23
23
Brumaire
okt.
1791+j
22
22
22
23
22
22
22
23
23
23
23
24
23
23
Frimaire
nov.
1791+j
21
21
21
22
21
21
21
22
22
22
22
23
22
22
Nivôse
dec.
1791+j
21
21
21
22
21
21
21
22
22
22
22
23
22
22
Pluviôse
jan.
1792+j
20
20
20
21
20
20
20
21
21
21
21
22
21
21
Ventôse
febr. 1792+j
19
19
19
20
19
19
19
20
20
20
20
21
20
20
Germinal
mrt.
1792+j
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
Floréal
apr.
1792+j
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
Prairal
mei
1792+j
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
Messidor
juni
1792+j
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
Thermidor
juli
1792+j
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
Fructidor
aug.
1792+j
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
Jours compl. sept. 1792+j
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
Voorbeeld:
15
Pluviôse X(=10) wordt: 4 febr. (=21 januari+
15
-1) 1802 (=1792+10)
Literatuur:
Hermann Grotefend,
Taschenbuch der Zeitrechnung
, 13. Auflage, Hahnsche Buchhandlung, Hannover, 1991.
W. Wijnaendts van Resandt,
dagen, maanden, jaren
, 2e druk, Centr. Bur. v. Genealogie, 's-Gravenhage, 1984.
De sinds 378 na Chr. in gebruik zijnde Joodse kalender kent schrikkelmaanden en verloopt volgens een cy-
clus van 19 jaar, dezelfde als die voor de schijngestalten van de maan. Een jaar is minimaal 353 en maximaal
385 dagen. 1 Tishri is Nieuwjaarsdag. De jaartelling begint in de nacht van 6 op 7 okt. 3760 v. Chr. Herleiden van
jaartallen van de Joodse kalender kan door er 4000 af te trekken en er 240 bij te tellen.
Zie verder: W.E. v. Wijk,
New and decimal tables for the reduction of Jewish dates
, 's-Gravenhage, 1947.
- 72 -
TABEL I
Feest- en heiligendagen
1
(n = na, v = voor, weekdagen afgekort tot 2 letters)
4 zo v Kerst
Adventszondagen
5/2
St Agatha
21/1
St Agnus
1/11
Allerheiligen; sinds 835
2/11
Allerzielen (Engeland: St Kilda)
4/4
St Ambrosius
30/11
St Andreas
26/7
St Anna
17/1
St Antonius (abt)
46 dgn v Pasen
Aswoensdag; sinds 1091
4/12
St Barbara
24/8
St Bartholomeus
20/1
St Bastiaan (Bastiaansdag)
1/10
St Bavo („Bamis”)
zo n Pa/Pi
Beloken Pasen/Pinksteren
2e wo/mrt
Biddag voor het gewas
2
3/2
St Blasius
14/5
St Bonifacius
1/2
St Brigitta
zo-di v Asw.
Carnaval
25/11
St Catharina
1e wo/nov
Dankdag voor het gewas
3
6/1
Driekoningen (Dertiendag)
4
19/11
St Elizabeth
1/12
St Elooi
17/3
St Geertrui
16/10
St Gerardus
za v Pinksteren
St Gerlach
vr v Pasen
Goede Vrijdag
12/3
St Gregorius
2/1
Handgiftsdag
39 dgn n Pasen
Hemelvaartsdag
31/10
Hervormingsdag
3/11
St Hubertus
11-14/5
IJsheiligen (11/5 minder alge-
meen)
25/7
St Jacobus (St Japik)
27/12
St Johannes de Apostel
24/6
St Johannes de Doper (St Jan)
23/4
St Joris (George)
19/3
St Jozef
25/12
Kerstmis; sinds 4e eeuw
ma n Driekon.
Koppermaandag
3 d v Hemelv.
Kruisdagen
17/9
St Lambertus
10/8
St Laurens
3 wk v Pasen
Letare
5
18/10
St Lucas (Luiksdag)
13/12
St Lucia (Midwinterdag)
11/11
St Maarten (in de winter)
6
4/7
St Maarten (in de zomer)
11/5
St Mamertus
25/4
St Marcus
20/7
St Margaretha (Margriet)
25/3
Maria Boodschap
8/9
Maria Geboorte
15/8
Maria Hemelvaart
2/2
Maria Lichtmis
7
; sinds 6e eeuw
8/12
Maria Onbevlekte Ontvangenis
24/2
St Matthijs
nacht v 1/5
Meinacht
Merkeldagen; Friesland
8
29/9
St Michael
6/12
St Nicolaas (Sinterklaas)
1/1
Nieuwjaar; in Ned. sinds 1575
12/6
St Odulf
28/12
Onnozele Kinderen
25/3
Onze Lieve Vrouwe Boodschap
2/7
Onze Lieve Vrouwe Visitatie
1 wk v Pasen
Palmzondag
12/5
St Pancratius (Olde Mei)
Pasen; sinds 325
9
25/1
Paulus Bekering (Pauwelsdag)
22/2
St Peter (ad cathedram)
10
29/6
Petrus en Paulus
7 wk n Pasen
Pinksteren
15/7
St Plechelmus
14/1
St Pontianus
1/10
St Remigius
2/6
Sacramentsdag
wo v Pasen
Schortelwoensdag
13/5
St Servatius
23/10
St Severius
31/12
St Silvester
28/10
Simon en Judas
26/12
St Stefanus (St Steffen)
za v Pasen
Stille Zaterdag
21/12
St Thomas
21/10
St Ursula
14/2
St Valentinus
avond v Asw.
Vastelavond (Vastenavond)
di v Asw.
Vette Dinsdag
22/1
St Vincentius
15/6
St Vitus
1/5
St Walpurgis
do v Pasen
Witte
(Groene)
Donderdag
(Agni
Dei)
Noten
1
Soms (bijv. 5 dec.) is de avond voor een heiligendag
bekender dan de dag zelf. Grote feesten duurden vroe-
ger drie dagen.
2
Bededag, Boetedag. In Drente vóór 1830 op zondag.
Nu voornamelijk nog in Overijssel (sinds 1653, niet in
1672-1679) en Zeeland (1 of 2 weken eerder; sinds
1574 ?). Werd tot 1795 uitgeschreven door de Overheid
(1584: Staten Generaal).
3
Minder algemeen dan 2. In Drente vóór 1830 op zon-
dag. In Zeeland 1 of 2 weken later.
4
Casper, Melchior en Balthasar. Ook Groot-Nieuwjaar,
Hillige Dree. Oorspronkelijk Epiphanie. In Engeland
Twelfth-night.
5
Ook Halfvasten, Midvasten, Rozenzondag.
6
St Martini. In Twente Schuddekorfsdag (=foekepotdag).
7
Ook: Vrouwe Lichtmis.
8
Zomer:
St Jan, 24/6; St Margriet, 20/7; St Jacob,
25/7; St An, 26/7; St Laurentius, 10/8; Maria
Hemelvaart, 15/8.
Winter:
St Katrien, 25/11; St Andries, 30/11; St Stef-
fen, 26/12; Maria Lichtmis 2/2; St Pieter, 22/2.
9
Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle
maan na 21 maart. Is 21 maart een zondag en tevens
de eerste dag na volle maan, dan valt Pasen op 25
april.
10
St. Pieter. Verhuisdag op het platteland; ook in Duits-
land. Petrus ap. (zonder toevoeging): meestal 29 juni.
P. catenatus en P. ad vincula: 1 augustus.
- 73 -
TABEL II
Pasen volgens de Juliaanse stijl (1200-1729)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
120
19
4
24
16
35
20
12
32
16
8
121
28
13
4
24
9
29
20
5
25
17
122
8
21
13
33
24
9
29
21
5
25
123
17
2
21
13
33
18
9
29
14
6
124
25
10
30
22
13
26
18
10
29
14
125
6
26
10
30
22
7
26
18
3
23
126
14
34
19
11
30
15
7
27
18
3
127
23
15
34
19
11
24
15
7
27
12
128
31
23
8
28
19
4
24
16
7
20
129
12
32
16
8
28
13
4
24
16
29
130
20
12
32
17
8
28
13
5
24
9
131
29
21
5
25
17
2
21
13
33
18
132
9
29
21
6
25
17
2
22
13
33
133
18
10
29
14
6
26
10
30
22
7
134
26
18
10
23
14
6
26
11
30
22
135
7
27
18
3
23
15
34
19
11
31
136
15
7
27
12
3
23
15
28
19
11
137
24
16
7
27
12
32
23
8
28
20
138
4
24
16
1
20
12
32
17
8
28
139
13
5
24
16
29
21
12
32
17
9
140
28
13
5
25
9
29
21
6
25
17
141
2
22
13
33
18
10
29
21
6
26
142
17
2
22
14
33
18
10
30
14
6
143
26
11
30
22
7
27
18
10
23
15
144
6
26
11
31
22
7
27
19
3
23
145
15
35
19
11
31
16
7
27
12
4
146
23
15
28
20
11
24
16
8
27
12
147
32
24
8
28
20
5
24
16
1
21
148
12
32
17
9
28
13
5
25
16
29
149
21
13
32
17
9
29
13
5
25
10
150
29
21
6
26
17
2
22
14
33
18
151
10
30
21
6
26
18
2
22
14
34
152
18
10
30
15
6
26
11
31
22
7
153
27
19
10
23
15
7
26
11
31
16
154
7
27
19
4
23
15
35
20
11
31
155
16
8
27
12
4
24
15
28
20
5
156
24
16
9
21
12
32
24
9
28
20
157
5
25
16
1
21
13
32
17
9
29
158
13
5
25
10
29
21
13
26
17
9
159
29
14
5
25
10
30
21
6
26
18
160
2
22
14
34
18
10
30
15
6
26
161
18
3
22
14
34
19
10
30
15
7
162
26
11
31
23
7
27
19
4
23
15
163
7
20
11
31
16
8
27
19
4
24
164
15
35
20
12
31
16
8
28
12
4
165
24
9
28
20
5
25
16
8
21
13
166
32
24
9
29
20
5
25
17
1
21
167
13
33
17
9
29
14
5
25
10
30
168
21
13
26
18
9
29
14
6
25
10
169
30
22
6
26
18
3
22
14
34
19
170
10
30
15
7
26
18
3
23
14
34
171
19
11
30
15
7
27
11
31
23
8
172
27
19
4
24
15
7
20
12
31
16
Toelichting bij de tabellen II-IV.
De getallen in Tabel II en III verwijzen naar de dag-
nummers 1-35 in Tabel IV met de datums van enkele
veranderlijke feestdagen. Jaartallen in Tabel II en III
worden samengesteld uit een getal van drie cijfers in
de voorste kolom en een cijfer uit de (onderstreepte)
bovenste regel. Voor schrikkeljaren zijn dagnummers
en datums cursief afgedrukt.
Voorbeelden.
-
Op welke datum valt Pasen in 2000?
Tabel III: het dagnummer bij 2000 is 33. Tabel IV:
dagnummer 33 geeft als datum eerste paasdag 23
april.
-
In welke jaren in de twintigste eeuw valt Pasen op
25 april?
Tabel IV: 25 april heeft dagnummer 35. Tabel III: tus-
sen 1900 en 2001 komt dagnummer 35 alleen voor bij
1943.
TABEL III
Pasen volgens de Gregoriaanse stijl (1583-2009)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
158
-
-
-
20
11
31
16
8
27
12
159
32
24
8
28
20
5
24
16
1
21
160
12
32
17
9
28
20
5
25
16
29
161
21
13
32
17
9
29
13
5
25
10
162
29
21
6
26
17
9
22
14
33
25
163
10
30
21
6
26
18
2
22
14
34
164
18
10
30
15
6
26
11
31
22
14
165
27
19
10
23
15
7
26
11
31
23
166
7
27
19
4
23
15
35
20
11
31
167
16
8
27
12
4
24
15
28
20
12
168
31
16
8
28
12
32
24
9
28
20
169
5
25
16
1
21
13
32
17
9
29
170
21
6
26
18
2
22
14
34
18
10
171
30
15
6
26
11
31
22
7
27
19
172
10
23
15
7
26
11
31
23
7
27
173
19
4
23
15
35
20
11
31
16
8
174
27
12
4
24
15
28
20
12
24
16
175
8
21
12
32
24
9
28
20
5
25
176
16
1
21
13
32
17
9
29
13
5
177
25
10
29
21
13
26
17
9
29
14
178
5
25
10
30
21
6
26
18
2
22
179
14
34
18
10
30
15
6
26
18
3
180
23
15
28
20
11
24
16
8
27
12
181
32
24
8
28
20
5
24
16
1
21
182
12
32
17
9
28
13
5
25
16
29
183
21
13
32
17
9
29
13
5
25
10
184
29
21
6
26
17
2
22
14
33
18
185
10
30
21
6
26
18
2
22
14
34
186
18
10
30
15
6
26
11
31
22
7
187
27
19
10
23
15
7
26
11
31
23
188
7
27
19
4
23
15
35
20
11
31
189
16
8
27
12
4
24
15
28
20
12
190
25
17
9
22
13
33
25
10
29
21
191
6
26
17
2
22
14
33
18
10
30
192
14
6
26
11
30
22
14
27
18
10
193
30
15
6
26
11
31
22
7
27
19
194
3
23
15
35
19
11
31
16
7
27
195
19
4
23
15
28
20
11
31
16
8
196
27
12
32
24
8
28
20
5
24
16
197
8
21
12
32
24
9
28
20
5
25
198
16
29
21
13
32
17
9
29
13
5
199
25
10
29
21
13
26
17
9
22
14
200
33
25
10
30
21
6
26
18
2
22
201
14
34
18
10
30
15
6
26
11
31
TABEL IV
nr
Asw.
Pasen
Hemelv. Pinkst.
1
4-
5
/2
22/3
30/4
10/5
2
5-
6
/2
23/3
1/5
11/5
3
6-
7
/2
24/3
2/5
12/5
4
7-
8
/2
25/3
3/5
13/5
5
8-
9
/2
26/3
4/5
14/5
6
9-
10
/2
27/3
5/5
15/5
7
10-
11
/2
28/3
6/5
16/5
8
11-
12
/2
29/3
7/5
17/5
9
12-
13
/2
30/3
8/5
18/5
10
13-
14
/2
31/3
9/5
19/5